Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących świąt życzymy Wam bezpiecznych domów, otwartych serc i czasu dla siebie i bliskich 🎄🌟 ❤️

Zespół Fundacji Centrum Praw Kobiet

 

Silne i niezależne – ruszył nowy projekt w Gdańsku

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w projekcie, który ma na celu zapewnienie specjalistycznego, kompleksowego, długofalowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia kobietom, które doświadczyły przemocy ekonomicznej lub zadłużenia.

Celem projektu jest również podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kobiet z zakresu rozpoznawania przemocy ekonomicznej, jej mechanizmów i skutków, znajomości praw i sposobów na wydostanie się z tego typu przemocy, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kobiet z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego i budowania niezależności ekonomicznej.

Na tle przemocy fizycznej przemoc ekonomiczna może wydawać się mało dolegliwa. Jeśli mąż lub partner nie stosuje przemocy fizycznej, wiele kobiet uważa, że nie może być w ogóle mowy o przemocy. Tymczasem przemoc ekonomiczna może być nie mniej krzywdząca niż fizyczne znęcanie się. Przemoc ekonomiczna często współwystępuje z innymi formami przemocy, zawsze też jest formą przemocy psychicznej. Badania amerykańskie wskazują, że w ponad 90% przypadków przemocy w rodzinie mamy do czynienia również z przemocą ekonomiczną.

Przemoc ekonomiczna jest definiowana jako zachowania mające na celu kontrolę zdolności jednego partnera/ki wobec drugiego do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. Ma miejsce, gdy sprawca całkowicie kontroluje i decyduje o dochodach rodziny, a osoba doświadczająca tego typu przemocy nie ma (lub ma ograniczony) do nich dostęp, co skutkuje uzależnieniem jej przetrwania od decyzji sprawcy. To każde zachowanie, którego celem jest uzależnienie ekonomiczne osoby od sprawcy.

O przemocy ekonomicznej mówimy zatem wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia potrzeby władzy i kontroli, podporządkowując sobie partnera/kę lub przerzucając na niego/nią odpowiedzialność za utrzymania domu. Sprawca wykorzystuje uzależnienie partnera/ki od swoich dochodów lub majątku do znęcania się nad nią, uzależnia przekazanie środków finansowych na utrzymanie rodziny od spełnienia jego warunków i poprzez szantaż zmusza partnera/kę do uległości i posłuszeństwa.

Do przemocy ekonomicznej zaliczamy m.in.:

 • podejmowanie przez sprawcę działań uniemożliwiających osobie dostęp do konta bankowego,
 • wydzielanie i kontrola wydatków,
 • ograniczanie dostępu do środków finansowych będących formalnie w dyspozycji obojga partnerów,
 • wyłączenie z podejmowania decyzji finansowych,
 • odmawianie dostępu do informacji lub do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji ekonomicznej rodziny,
 • utrudnianie podjęcia pracy,
 • zakaz pracy,
 • podejmowanie działań powodujących stratę pracy,
 • zakazywanie lub utrudnianie podjęcia nauki,
 • zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych,
 • niszczenie rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność,
 • zarządzanie przez sprawcę dobrami partnera/ki bez jej/jego zgody,
 • zmuszanie człowieka do rezygnacji z kontroli nad wspólnym majątkiem lub dochodami,
 • zmuszanie do podpisania umowy o pożyczkę lub kredyt,
 • zmuszanie do zawarcia umowy niekorzystnej dla pokrzywdzonej strony,
 • zbycie nieruchomości lub innej rzeczy ruchomej bez wiedzy drugiej osoby,
 • zmuszanie do pracy bez wynagrodzenia w biznesie rodzinnym,
 • fikcyjne zatrudnianie w firmie współmałżonka,
 • uporczywe niepłacenie alimentów i innych zasądzonych świadczeń,
 • zaciąganie kredytu bez wiedzy partnera/ki,
 • przywłaszczenie sobie środków przeznaczonych na utrzymanie rodziny,
 • odmowa przez sprawcę brania udziału w zaspokojeniu podstawowych potrzeb rodziny (uchylanie się od pracy),
 • pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku, bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb.

Zapoznaj się ze wszystkimi formami wsparcia oferowanymi w tym projekcie –> KLIK

Wszystkie formy wsparcia są dostępne całkowicie za darmo i dobrowolnie. Jedna osoba może wziąć udział we wszystkich formach wsparcia lub tylko w niektórych – w zależności od jej potrzeb. Udział w projekcie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji wstępnej.

Zapisy:

 • Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 58 341 79 15 lub w sekretariacie Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 11/2 w godzinach pracy sekretariatu (poniedziałek-piątek 10:00-18:00).
 • O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

 • cpk.org.pk
 • cpk_gdansk@cpk.org.pl
 • Facebook: Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk

Projekt „Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej“ sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.

NIE JESTEŚ SAMA! PROJEKT DLA MIESZKANEK GDAŃSKA

NIE JESTEŚ SAMA.

WSPARCIE KOBIET Z DOŚWIADCZENIEM PRZEMOCY W RODZINIE ALKOHOLOWEJ.

 

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w projekcie, który ma na celu zapewnienie specjalistycznego, długofalowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia prawnego i psychologicznego dla kobiet będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną od alkoholu.

 

Jeśli:

 • wiesz lub podejrzewasz, że ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony lub nadużywa alkoholu,
 • doświadczasz ze strony tej osoby któregokolwiek z zachowań, takich jak: obwinianie, krytykowanie, wyzywanie, manipulowanie, naruszanie twojej fizycznej nietykalności, zabieranie lub wydzielanie pieniędzy, izolowanie od innych ludzi, kontrolowanie,
 • twoje życie jest podporządkowane nadużywaniu alkoholu przez bliską ci osobę i próbom udzielania jej wsparcia,
 • odczuwasz poczucie winy, bezsilność, wstyd, osamotnienie, lęk, masz niskie poczucie własnej wartości,
 • chcesz zmienić swoją sytuację, dowiedzieć się, jakie masz prawa, wzmocnić się i odzyskać moc do działania, zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przemocy i uzależnienia od alkoholu, uzyskać zrozumienie i wsparcie we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu,

Nie jesteś sama! Zapisz się na indywidualną konsultację psychologiczną w celu ustalenia INDYWIDUALNEGO PLANU WSPARCIA.

Oferujemy:

 • wstępne, indywidualne konsultacje z osobą pierwszego kontaktu,
 • indywidualne porady psychologiczne,
 • indywidualne porady prawne.

 

Wszystkie formy wsparcia są dostępne całkowicie za darmo i dobrowolnie.

Udział w projekcie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji wstępnej z osobą pierwszego kontaktu.

 

Zapisy:

 • Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 58 341 79 15 lub w sekretariacie Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 11/2 w godzinach pracy sekretariatu (poniedziałek-piątek 10:00-18:00).
 • O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Projekt realizowany jest w okresie: 01.04.2019-31.12.2020.

 

 

Szczegółowe informacje o oferowanych formach wsparcia:

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE WSTĘPNE Z OSOBĄ PIERWSZEGO KONTAKTU

Osoba pierwszego kontaktu (psycholożka) podczas konsultacji wstępnych zapewnia wsparcie psychologiczne, rozmawia ze zgłaszającą się kobietą o jej sytuacji osobistej i prawnej, doświadczanych przez nią trudnościach i jej potrzebach, ustala wspólnie ze zgłaszającą się kobietą plan działania, informuje o podstawowych prawach i prawnych możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy (wyjaśnia czym jest i jak działa procedura Niebieskiej Karty, itp.), kieruje do specjalistek fundacji (psycholożek, prawniczek), a także na inne formy wsparcia dostępne aktualnie w fundacji (np. grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, różnego rodzaju warsztaty, czy spotkania informacyjno-edukacyjne), informuje także o formach wsparcia dostępnych poza fundacją (oferta innych organizacji pozarządowych, instytucji miejskich itd).

 

INDYWIDUALNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

Porady psychologiczne służą zdobyciu wiedzy o sposobie funkcjonowania rodziny, której członek jest uzależniony od alkoholu, o współuzależnieniu oraz o tym, czym jest przemoc w rodzinie i jak się przed nią skutecznie chronić. Nastawione są na odzyskanie nadziei na zmianę sytuacji życiowej przez osobę krzywdzoną, na wsparcie we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu, wzmocnienie swoich zasobów i sił, a także odbudowanie poczucia własnej wartości oraz odzyskanie poczucia wpływu na własne życie.

 

INDYWIDUALNE PORADY PRAWNE

Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej osoby będą mogły uporządkować swoją sytuację prawną, podjąć działania nakierowane na realizację swoich uprawnień, zabezpieczyć interesy rodziny na przyszłość, czy uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z problemu alkoholowego członka rodziny. Dzięki poradom prawnym osoby poznają przysługujące im prawa i sposoby ich dochodzenia. Poradnictwo prawne można uzyskać zarówno z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ważną częścią porady jest pomoc przy pisaniu pism procesowych.

 

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.

Projekt” Nie jesteś sama. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie alkoholowej” sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

 

 

25 lat Centrum Praw Kobiet: relacja z obchodów jubileuszu

Obchody 25-lecia Centrum Praw Kobiet upłynęły pod znakiem świętowania jubileuszu, wspominania i podsumowywania, co udało się osiągnąć w obszarze praw kobiet i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, ale też planowania dalszych działań Fundacji. Zwieńczeniem jubileuszu była gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia Centrum Praw Kobiet oraz Wyróżnienia Białej Wstążki, przyznawane od 10 lat wspólnie z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”.

 

Obchody jubileuszu Centrum Praw Kobiet odbywały się pod hasłem „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – międzynarodowe standardy, polskie realia”. W zaplanowanych panelach dyskusyjnych brały udział zarówno polskie, jak i zagraniczne ekspertki, które poruszały tematy systemu wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, zabójstw kobiet w związku z przemocą domową oraz sytuacji kobiet pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych.

 

Podczas uroczystego otwarcia, prowadzonego przez prof. Krystynę Duniec, senatorka Magdalena Kochan zarysowała pola koniecznych zmian w polskim prawie, m.in. wprowadzenia przepisów wyprowadzających sprawcę przemocy z domu. Prof. Marceline Naudi, reprezentująca GREVIO – instytucję monitorującą wdrażanie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencję stambulską) – mówiła o ruchach społecznych przeciwdziałających wdrażaniu postanowień konwencji, której naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym. Rosa Logar z sieci Women Against Violence Europe, podkreśliła, że rola instytucji państwowych w obronie praw kobiet i osób doznających przemocy jest niezbędna. Danuta Kuciewicz z Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy podsumowała współpracę Miasta i Fundacji. Idea, jaka jej przyświeca, to zapewnienie osobie pokrzywdzonej kompleksowej pomocy (prawnej, psychologicznej, instytucjonalnej) w jednym miejscu. Prof. Eleonora Zielińska zwróciła uwagę, że przemoc ze względu na płeć nie jest kategorią ideologiczną, lecz kryminologiczną, oraz że ma swoje konkretne przyczyny (jedną z nich jest utrwalony, wielowiekowy patriarchat). Pokreśliła też konieczność zmiany definicji gwałtu, która nie zmuszałaby ofiary do dowodzenia, że napastnik posługiwał się siłą fizyczną, przymusem, nadużył władzy lub użył podstępu, lecz uznawałaby za gwałt czynność seksualną dokonaną bez świadomej zgody drugiej osoby. Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska zwróciła szczególną uwagę na sytuację prawną ofiar przemocy, które pozostawione są same sobie i pozbawione pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Mówiła również o doświadczeniach kobiet, ofiar przemocy i dyskryminacji w sferze zarobków, łamania konstytucji czy ograniczenia dostępu do funkcji i instytucji państwowych. Jako ostatni w tej części głos zabrał dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który wyraził podziw dla wieloletniej pracy CPK na rzecz ofiar przemocy oraz uhonorował Urszulę Nowakowską, prezeskę fundacji, Odznaką Honorową RPO.

 

W panelu dyskusyjnym poświęconym systemom wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy – który poprowadziła Lilianna OtrębaKatarzyna Kądziela z Fundacji Izabeli Jarugi-Nowackiej, mocno podkreślała obowiązek zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa i pomocy ofiarom przemocy. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, powołując się na swoje wieloletnie doświadczenie w organizacji pozarządowej, przedstawiała propozycje możliwych rozwiązań, które ułatwiłyby niesienie pomocy ofiarom. Jej zdaniem pomoc powinna być systemowa i systematyczna – taka, jak definiuje ją konwencja stambulska. Ponadto zwróciła uwagę na konieczność rezygnacji z mediacji pomiędzy katem i ofiarą (aby można było prowadzić mediacje, strony mediujące musiałyby zajmować równorzędne pozycje – nie jest tak w przypadku kata i ofiary) oraz na konieczność dania policji możliwości szybkiego usunięcia sprawcy przemocy z lokalu, aby ofiary nie musiały uciekać wraz z dziećmi do domów samotnych matek. Podkreśliła też, że państwo powinno brać czynny udział w przywracaniu ofiar przemocy do życia społecznego oraz wspierać fundacje świadczące taką pomoc, zamiast odmawiać im wsparcia finansowego. Anna Osowska-Rembecka, kuratorka społeczna, zwróciła uwagę, że system wspiera przemoc wobec kobiet, nie zapewnia im koniecznego wsparcia socjalnego, a instytucjom brakuje edukacji oraz empatii. Rosa Logar starała się w tym panelu odpowiedzieć na pytanie, jak efektywnie pomagać ofiarom. Podkreśliła przy tym, że same zmiany prawne to zbyt mało – realną zmianę przyniesie organizacja sprawnego systemu pomocowego.

 

Kolejny panel dotyczył zabójstw kobiet w związku z przemocą domową. Dr Magdalena Grzyb z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwróciła uwagę na różne sposoby kwalifikacji prawnej czynu. Zabójstwo żony lub partnerki bywa kwalifikowane jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym, w związku z czym mordercy nierzadko otrzymują niższą karę niż przy kwalifikacji czynu jako zabójstwa (często poprzedzonego innymi aktami przemocy). Sędzina Jadwiga Żywolewska-Ławniczak podkreśliła, że kobiety, które dokonały zabójstwa swojego kata są zdecydowanie surowiej karane niż przemocowcy, którzy zabijają swoje partnerki. Prof. Marceline Naudi zauważyła, że przemoc wobec kobiet jest pewnym kontinuum opresyjnych zachowań: od seksistowskich żarcików czy internetowego stalkingu przez różne akty przemocy (fizycznej, ekonomicznej, psychicznej, seksualnej) aż po zabójstwa. Jako ostatnia w tym panelu głos zabrała Anna Lipowska-Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, która mówiła o częstym zjawisku odczłowieczania ofiar morderstw na tle przemocy domowej (patrzeniu na nie przez pryzmat alkoholizmu, nazywanie ich „puszczalskimi”), co prowadzi do zafałszowywania obrazu i zdejmowania odium winy ze sprawców.

Pierwszy dzień obchodów 25-lecia CPK zakończył się spektaklem pt. „Królewna śni bal” w reżyserii Dagny Ślepowrońskiej i Moniki Perdjon w wykonaniu Teatru Scena za Ścianą, działającego przy CPK.

 

Drugi dzień obchodów rozpoczęła debata „Temida pod lupą” poświęcona sytuacji kobiet w sądach rodzinnych. Odbyła się ona w Senacie RP. Gości i gościnie powitał Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że doświadczenie przemocy podkopuje u ofiary wiarę w wymiar sprawiedliwości. Dlatego na parlamentarzystach i parlamentarzystkach spoczywa obowiązek doskonalenia stanowionego prawa. Przywołał też konwencję antyprzemocową, która uznaje, że podstawą stanowienia prawa musi być równość wszystkich obywateli i obywatelek. Obiecał, że Senat będzie ten zapis traktował bardzo poważnie. Urszula Nowakowska podziękowała senatorce Magdalenie Kochan za pomoc w zorganizowaniu debaty w murach Senatu, a marszałkowi za powitanie i deklarację otwartości na głos organizacji pozarządowych i ich koncepcje rozwiązań legislacyjnych. „Bardzo wiele standardów, które mamy w Polsce niestety nie odpowiada tym, które zostały zapisane w konwencji stambulskiej i w dyrektywie unijnej, która zobowiązuje nas do szczególnego podejścia do kobiet doświadczających przemocy domowej, przemocy seksualnej. Mamy w Polsce wiele luk w prawie. Bardzo liczymy na to, że Senat będzie inspirowany naszymi postulatami i otwarty na występowanie z inicjatywą legislacyjną” – mówiła. Prof. Małgorzata Fuszara podkreśliła, że na sytuacje kobiet starających się uzyskać rozwód ma wpływ zgłaszanie organom doznawanej przemocy. W kwestii alimentów zwróciła uwagę, że zdejmowanie z ojców obowiązku alimentacyjnego jest rodzajem przemocy ekonomicznej wobec kobiety i dziecka. Mec. Magdalena Czernicka-Baszuk zaczęła swoją wypowiedź od stwierdzenia, że w sądach rodzinnych jest gorzej niż było pod względem respektowania praw kobiet i dzieci. Sądy powszechnie nie wierzą w przemoc wobec kobiet i często nie zauważają, że dziecko będące świadkiem przemocy wobec matki, samo również jest ofiarą przemocy psychicznej. Pani Katarzyna, jedna z klientek Fundacji, opowiedziała o swoim doświadczeniu przemocy i niesprawiedliwym traktowaniu przez instytucje i wymiar sprawiedliwości. Anna Malicka ze stowarzyszenia Eurydyka mówiła o natychmiastowej konieczności reformy prawa do kontaktu z dzieckiem. Z aktualnych przepisów wynika, że dziecko ma obowiązek wziąć udział w spotkaniu, ale rodzic ma jedynie możliwość z tego prawa skorzystać. Sądy nie respektują uzasadnionych odmów kontaktu z dzieckiem, nakładają za to grzywny na rodzica sprawującego opiekę, jeśli do kontaktu nie dojdzie. Jolanta Zmarzlik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zwracała uwagę na ignorowanie praw dziecka przez sądy rodzinne. Natalia Celej, prawniczka współpracująca z Centrum Praw Kobiet, dzieliła się swoimi zawodowymi doświadczeniami ze wspierania kobiet – klientek CPK, które wskazywały m.in. na stronniczość sędziów.

 

W drugim panelu w Senacie wzięły udział parlamentarzystki: senatorka Magdalena Kochan oraz posłanki: Wanda Nowicka, Anita Kucharska-Dziedzic i Monika Rosa. Wanda Nowicka podkreśliła, że dzięki obecności stronnictw progresywnych w parlamencie, będzie on otwarty na głos organizacji pozarządowych. Uznała, że jest to szczególnie istotne wobec powrotu regresywnego patriarchatu w życiu publicznym. Magdalena Kochan podkreślała, że w obszarze praw osób doświadczających przemocy domowej, konieczne jest urealnienie przepisów izolujących sprawcę przemocy od ofiary. Anita Kucharska-Dziedzic podkreślała, że prawa kobiet to prawa człowieka, a nie lewicowa agenda – i obowiązek ich ochrony jest ponadpartyjny. Podkreśliła też, że ważną rolę w kształtowaniu postaw respektujących prawa kobiet jest edukacja seksualna. Monika Rosa zwróciła uwagę na to, ze zmianie prawnej musi towarzyszyć zmiana społeczna, aby przepisy były zrozumiałe i respektowane.

 

Przed wieczorną galą w Mazowieckim Instytucie Kultury odbyła się sesja wspominkowa. Dorota Wellman przeprowadziła rozmowę z Urszulą Nowakowską, która podjęła się skrótowego podsumowania wieloletniej i wielopłaszczyznowej działalności Fundacji. Następnie głos oddano osobom, które od lat współpracują z CPK. Adw. Magdalena Czernicka-Baszuk mówiła o tym, jak doświadczenie pracy w fundacji ukierunkowało jej drogę zawodową i zdefiniowało postrzeganie praw człowieka. Lidia Olejnik była dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Opolu, wspominała, jak przygotowywała kobiety-zabójczynie swoich oprawców przebywające w zakładzie karnym do udziału w Trybunale ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet organizowanym przez CPK w Sejmie RP. Agnieszka Ostrowska i Monika Perdjon, uczestniczki grup teatralnych działających przy CPK, opowiedziały o przedsięwzięciach artystycznych i ich walorach terapeutycznych. Alicja Rosicka, była dyrektorka oddziału Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, opowiedziała między innymi o projekcie budowania niezależności finansowej kobiet i wyzwalania się z przemocy ekonomicznej.

 

Kolejnym punktem wieczoru było wręczenie Wyróżnień Białej Wstążki dla mężczyzn, którzy zasłużyli się reagując na różne formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym.​ Projekt realizowany jest od 10 lat wspólnie z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie bez Barier”. W tym roku wyróżniono 7 Laureatów w 5 kategoriach oraz jedno Wyróżnienie specjalne:

 

 1. Kategoria: Wymiar sprawiedliwości

Tomasz Plasota – prawnik od lat specjalizujący się w prawie rodzinnym. Zagorzały propagator działań antyprzemocowych. Działa na rzecz kobiet, wspiera je na każdym etapie wyjścia z przemocowego środowiska.

 

Mikołaj Pietrzak – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W ramach działalności samorządowej wdraża na niespotykaną dotąd skalę politykę równościową. Wspiera i aktywnie uczestnicy w tygodniu przeciw przemocy wobec kobiet.

 

 1. Kategoria: Organy ścigania   

mł. asp. Paweł Pawlina – dzielnicowy z Posterunku Policji w Wierzbicy. Jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę, wrażliwą na problem przemocy. Na bieżąco współpracuje z kuratorami rodzinnymi oraz do spraw karnych.

 

 1. Kategoria: Osoba publiczna

Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia – od lat pomaga kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie. Jak sam o sobie mówi, jest najbardziej pozarządowym samorządowcem; wie, że bez odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego NGO-sy nie są w stanie działać skutecznie.

 

 1. Kategoria: Osoba prywatna

Kajetan Seredyński – prowadził wolontaryjnie (wraz z wyróżnionym wcześniej Białą  Wstążką Czesławem Tkaczem) zajęcia samoobrony dla kobiet w ramach współpracy z CPK w Żyrardowie. Uczestniczkami były w większości silnie straumatyzowane ofiary przemocy.

                         

Krzysztof Niciejewski – laureat jest twórcą nieformalnej grupy Męskie Wsparcie Strajku. Jest ze Strajkiem Kobiet od pierwszego protestu, który odbył się 3. października 2016 roku we Wrocławiu. Uważny, ostrożny, nie zawłaszcza przestrzeni, pilnuje, żeby oddawać innym pole.

 

 1. Kategoria: Media

 

Gazeta Wyborcza – regularnie publikuje artykuły i reportaże dotyczące przemocy wobec kobiet i  dyskryminacji ze względu na płeć. Inicjowała i wspierała prokobiece kampanie społeczne. Była z CPK i Stowarzyszeniem BABA, kiedy dzień po czarnym proteście policja wkroczyła do biur CPK oraz  BABY z nakazem wydania  dokumentacji i zajęła komputery. Przeprowadzając akcją charytatywną „Czytasz i pomagasz” wybrała Centrum Praw Kobiet jako jedną z trzech organizacji na rzecz, której został przeznaczony dochód ze sprzedaży prenumeraty.

 

Wyróżnienie specjalne dla pomysłodawcy i inicjatora Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” – Kazimierza Walijewskiego, który od samego początku zachęca mężczyzn do większego angażowania się w działania przeciwko przemocy wobec kobiet i wspierania kobiet, których prawa są łamane. W trakcie ponad 10-letniej współpracy dał się poznać jako feminista, który nie tylko chce wspierać kobiety i promować mężczyzn, którzy pomagają kobietom, ale również pracować z tymi, którzy tę przemoc stosują. Inicjator Stowarzyszenia Mężczyźni przeciw Przemocy.

 

Na gali nie mogła być obecna Jolanta Kwaśniewska, Założycielka i Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”, która skierowała do uczestników list. Z całego serca gratuluję Fundacji Centrum Praw Kobiet wspaniałego jubileuszu. Równocześnie z ogromną satysfakcją wracam myślami do wspólnych działań, podejmowanych przez nas na przestrzeni lat – paneli dotyczących przemocy w ramach pierwszych Kongresów Kobiet, różnych inicjatyw na rzecz równego traktowania płci, czy konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, który z powodzeniem organizujemy razem już po raz dziesiąty. Wierzę, że dzięki działaniom takich organizacji, jak Fundacja Centrum Praw Kobiet będziemy żyć w świecie wolnym od przemocy, w którym kobiety i mężczyźni w pełni korzystają z należnych im praw­.

 

Następnie prezeska Fundacji oraz dyrektorki wszystkich oddziałów wręczyły wyróżnienia CPK dla:

 • Ewy Chodakowskiej
 • Gazety Wyborczej, Wysokich Obcasów i Fundacji „Wysokie Obcasy”
 • Kacpra Kuszewskiego
 • Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara
 • Barbary Labudy
 • Wandy Nowickiej
 • Profesorki Eleonory Zielińskiej
 • Profesorki Małgorzaty Fuszary
 • Profesorki Moniki Płatek
 • Miasta Warszawa
 • Izabeli Jarugi-Nowackiej
 • Magdaleny Kochan
 • Agencji reklamowej Dziadek do Orzechów
 • Firmy Zurich i Zurich Foundation
 • City Banku Handlowego
 • Fundacji Batorego
 • Miasta Wrocław
 • Marty Lempart
 • Jolanty Syposz–Wojtkowiak, prezeski Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet
 • Joanny Waszkiewicz, Prezydentki Zarządu Soroptymist International of Poland
 • Michała Jarosa
 • Joanny Augustynowicz
 • Diakon Haliny Radacz, duszpasterza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie
 • Krzysztofa Lucjana Chrzanowskiego, Prezydenta Żyrardowa
 • Miasta Gdańsk
 • Feministycznej Brygady Rewolucyjnej FeBRa
 • Kompanii Piwowarskiej
 • State Street Polska
 • Avocado Vegan Bistro
 • Pan Tu Nie Stał
 • Miasta Łódź

 

Na zakończenie odbył się koncert Katarzyny Curyło & Roberta Osama, a goście zostali poczęstowani urodzinowym tortem.

 

Współorganizatorem Gali Białej Wstążki była Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Partnerem Gali Białej Wstążki byli:  firma W. KRUK, Business Center Club oraz Ambasada Kanady.

Obchody Jubileuszu odbyły się pod patronatem: Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organizację Jubileuszu wsparli: Mazowiecki Instytut Kultury, Agencja Dziadek do Orzechów, Etam, Etno Cafe, RomAnia Kulinaria, Wysokie Obcasy, Gazeta Wyborcza, Onet Kobieta oraz Wave.

16 grudnia g. 15.30, Świąteczne warsztaty ekologiczne

Kiedy: 16 grudnia, godz. 15:30-18:00

Gdzie: ul. Piękna 66a lok.10, Warszawa.

Bajeczni eko-bohaterowie opowiedzą o zasadach zrównoważonego święta, przygotują wspólnie z uczestnikami ekologiczne pocztówki  i herbatę,  a także podpowiedzą jak świętować Boże Narodzenie nie szkodząc Planecie.

W trakcie wydarzenia, zarówno małych i dorosłych uczestników czekają zabawne quizy, wesołe konkursy i przydatne warsztaty.

Uwieńczeniem spotkania będzie przybycie Świętego Mikołaja, który rozda prezenty, oraz  mały poczęstunek od organizatorów.

Zapraszamy Was i Wasze dzieci!

 

ZAPISY: w poradni na Wilczej, mailowo: warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl lub telefonicznie: 22 622 25 17.Prosimy o podanie swojego numeru tel. kontaktowego.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza! 💗

📣📣📣Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza! 💗

Niedawno Fundacja uroczyście świętowała swoje 25 lecie, to również dobry moment, aby podziękować wszystkim naszym wolontariuszom i wolontariuszkom, ludziom wielkiego serca ❤️, że wspierają Fundację Centrum Praw Kobiet od samego początku. To dzięki Wam fundacja działa i pomaga tysiącom kobiet doświadczonym przemocą. Nasze wolontariuszki pierwszego kontaktu, wolontariuszki psycholożki i prawniczki na co dzień wspierają kobiety, które zgłaszają się po pomoc do Fundacji. Wolontariuszki wspierają także inne obszary działania Fundacji, jak administracja, marketing i HR itp. To dzięki naszym wolonatriuszkom/om kobiety wyrywają się z kręgu przemocy i nierzadko rozpoczynają nowe życie – życie bez przemocy. Wasza solidarność z innymi kobietami jest największą wartością, jako Fundacja może im ofiarować. To dzieki Wam fundacja tak sprawnie działa 💪💪💪To Wy pracujecie na dobre imię Fundacji‼️ Dziękujemy i bądźcie z nami‼️❤️

6 grudnia g. 19.00, Trauma- odzyskaj siebie

“Dla kogo?
Jeśli doświadczyłaś w swoim życiu przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, gwałtu, zaniedbania. Jeśli uważasz, że do dziś dnia te sytuacje wracają do Ciebie i mają wpływ na Twoje życie. Jeśli uważasz, że Twoje życie jest związane z wydarzeniami z przeszłości i nie podlega Twojej kontroli, zapraszamy Cię serdecznie na wykład.”

Wykład poprowadzi Iwona Byśkiniewicz- Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, psychotraumatolog, terapeutka EMDR level I, II , absolwentka Wydziału Psychologii w specjalności klinicznej na SWPS – Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Interesuję się traumą, jej rodzajami, następstwami także związanymi z nią zaburzeniami. W swojej praktyce prowadzi m. in. psychoterapię pacjentów z ASD, PTSD, DESNOS.

Aby się zapisać: zgłoś swój udział w Sekretariacie CPK, zadzwoń 226222517 lub napisz warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl

Porozumienie o współpracy Centrum Praw Kobiet i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Jednym z punktów obchodów jubileuszu Centrum Praw Kobiet było podpisanie porozumienia między Fundacją a Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie. Porozumienie formalizuje dotychczasową współpracę CPK i ORA i otwiera nowe możliwości.

Na wsparcie warszawskiej adwokatury mogłyśmy jako Fundacja liczyć zawsze, także w bardzo trudnych dla nas momentach, jak wtedy, gdy dzień po Czarnym Proteście do wszystkich naszych oddziałów weszła policja z nakazem wydania dokumentacji. To adwokatki i adwokaci zrzeszeni w ORA w Warszawie we współpracy z nami zorganizowali w sali rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie symulacje rozpraw, w których mogły wziąć udział klientki Centrum Praw Kobiet. Nasza współpraca jeśli chodzi o świadczenie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym ma już swoją kilkuletnią tradycję, którą tym porozumieniem pragniemy przypieczętować i sformalizować, aby móc jeszcze efektywniej wspierać kobiety doświadczające przemocy – powiedziała przy podpisaniu porozumienia Urszula Nowakowska, założycielka i prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Nie ma mowy o skutecznej ochronie innych praw konstytucyjnych, jeśli nie uwzględni się zakazu dyskryminacji. Centrum Praw Kobiet już od 25 lat wykonuje ogromną pracę na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, ale też w obronie wolności osobistej, praw rodzinnych, praw medycznych, wolności od przemocy, prawa do utrzymywania życia prywatnego, czci, godności osobistej kobiet, ale też mężczyzn. Bo walcząc o prawa kobiet, walczymy też o prawa mężczyzn. Dalsza walka o prawa kobiet to nasza wspólna walka. Nasza współpraca trwała, trwa i będzie trwać. Ufam, że to symboliczne podpisanie porozumienia stanie się zachętą dla innych stowarzyszeń adwokatów do wspierania Fundacji – powiedział podczas podpisywania porozumienia mec. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Częścią obchodów jubileuszu 25-lecia Centrum Praw Kobiet było wręczenie Wyróżnień Białej Wstążki. Konkurs organizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji. Jednym z tegorocznych wyróżnionych został mec. Mikołaj Pietrzak. W ramach działalności samorządowej wdraża na niespotykaną dotąd skalę politykę równościową. Wspiera i aktywnie uczestnicy w międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. Reprezentuje pro bono osoby wykluczone, w tym również kobiety.  W zgłoszeniu kandydata zaznaczono, że: „(…) Ma bezpośrednie przełożenie na kształtowanie zmian w całym środowisku adwokackim w Polsce, które dotychczas było zmaskulinizowane, a za przykładem Dziekana Pietrzaka otwiera się na dostrzeganie konieczności zachowania balansu płci i równowagi w dostępie do stanowisk – także dla kobiet. Wspiera działania zmierzające do pokazania, jakim złem jest mowa wykluczenia i dyskryminacji kobiet, zwłaszcza w środowisku adwokackim (…).”

25 lat Centrum Praw Kobiet – 25 lat działań przeciw przemocy

Centrum Praw Kobiet, najstarsza w Polsce organizacja pozarządowa działająca na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, obchodzi swoje 25-lecie. Przez ten czas fundacji udało się pomóc ponad 100 tysiącom kobiet i ich dzieci. Jubileusz to nie tylko czas świętowania, ale także okazja do podsumowania 25 lat naszych działań, tego co udało się w Polsce zmienić w obszarze praw kobiet i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, jaki był nasz w tym udział, jakie wyzwania stoją przed nami na kolejne lata.

Kiedy w 1994 roku Urszula Nowakowska zakładała Centrum Praw Kobiet, świadomość skali i wagi społecznej zjawiska przemocy wobec kobiet była jeszcze niewielka. Fundacja miała koncentrować się na kwestiach legislacyjnych i promowaniu równouprawnienia płci: w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Szybko jednak okazało się, że równie ważne jest niesienie kobietom bardzo konkretnej pomocy: prawnej, psychologicznej czy udzielenie im bezpiecznego , a zapotrzebowanie na taką pomoc było ogromne. Wraz z kobietami, które szukały pomocy w CPK pojawił się problem przemocy wobec kobiet.

Do dzisiaj pamiętam jeden z pierwszych telefonów, jaki odebrałyśmy. Zadzwoniła do nas pani Wanda, która mieszkała w małej miejscowości koło Mińska Mazowieckiego. Chciała rozwieść się z mężem, jednak sędzia nie chciał udzielić rozwodu argumentując, że „nie ustało współżycie”. Nie ustało, ponieważ kobieta była regularnie gwałcona przez męża. Z naszym wsparciem udało się jej rozwieść, a on trafił do więzienia

Centrum Praw Kobiet od początku zajmuje się doraźną i długofalową działalnością pomocową, ale również nie ustaje w działaniach na rzecz zmiany świadomości społecznej oraz przepisów prawa, w szczególności w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i równego traktowania. Fundacja prowadzi także szeroko rozumiane działania edukacyjne m.in. organizując różnego rodzaju warsztaty w ramach Akademii Mocy Kobiet, publikując poradniki i ulotki dla kobiet, organizując konferencje i kampanie społeczne.

Przez 25 lat funkcjonowania Centrum Praw Kobiet miało istotny wkład w zmianach jakie się dokonały w postrzeganiu zjawiska przemocy wobec kobiet oraz w prawie.  Sytuacja kobiet w Polsce uległa pod wieloma względami poprawie, ale wciąż wiele jest do zrobienia. Tysiące kobiet maltretowanych przez swoich mężów lub partnerów wciąż nie może liczyć na adekwatną do ich potrzeb pomoc i reakcję ze strony państwa! I tak np., chociaż wymaga od nas tego Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, funkcjonariusze policji wciąż nie mają uprawnień do wydania w trakcie interwencji nakazu opuszczenia domu i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety. Wiele kobiet zmuszonych jest do mieszkania pod jednym dachem ze swoim oprawcą lub z obawy o życie własne i dzieci do ucieczki z zajmowanego wspólnie z nim domu. Szacujemy, że w Polsce od 400 do 500 kobiet rocznie traci życie w związku z przemocą domową z powodu niewywiązywania się przez Państwo ze swojego obowiązku zapewniania kobietom bezpieczeństwa we własnym domu. Polskie sądy rodzinne wbrew zaleceniom Konwencji stambulskiej nie biorą pod uwagę przemocy w rodzinie przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej, miejscu pobytu dziecka czy kontaktach z dzieckiem. To są zagadnienia, którymi będziemy zajmować się podczas rocznicowej konferencji – mówi prezeska i założycielka fundacji, dodając, że są one szczególnie ważne z uwagi na fakt, że Polska jest zobowiązana do złożenia sprawozdania z implementacji konwencji stambulskiej do GREVIO (ciało monitorujące jej wdrażanie).

Obchody jubileuszu Centrum Praw Kobiet odbędą się 2-3 grudnia w Warszawie. Towarzyszyć im będzie:

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – konferencja /25 lat CPK

Królewna Śni Bal u Księcia – premiera / 25 lat CPK, reż. Dagna Ślepowrońska i Monika Perdjon, Teatr Scena za Ścianą działający przy CPK.

➡ Temida Pod Lupą – kobiety pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych

Gala Jubileuszowa / 25 lat CPK (Wyróżnienia Białej Wstążki, Wyróżnienia CPK)

Uwaga, tu Obywatelka! – koncert / 25 lat CPK

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WYDARZEŃ

2 grudnia 2019 r. (poniedziałek), Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

Konferencja “Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – międzynarodowe standardy, polskie realia”

➡ 12:30 Rejestracja uczestniczek i uczestników, kawa/herbata

12.30 Briefing prasowy

➡ 13:30 Uroczyste otwarcie: Urszula Nowakowska (Prezeska CPK)

Wystąpienia Gościń i Gości Specjalnych: Małgorzata Kidawa – Błońska – Vice -Marszałkini Sejmu, Paweł Rabiej Vice Prezydent Warszawy, dr hab. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, Marceline Naudi (GREVIO), Rosa Logar (WAVE), prof. Eleonora Zielińska (UW), Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska (Wicedziekana i Przewodnicząca Zespołu ds Kobiet Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie), przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Urzędu m. st. Warszawy.

➡ 14:30 Panel 1: System wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy: Rosa Logar (WAVE), Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic (BABA), Urszula Nowakowska (CPK), Janet McDermott  Women’s Aid Federation .

➡ 16:00 Lunch

➡ 17:00 Panel 2: Zabójstwa kobiet w związku z przemocą domową: prof. Marceline Naudi (GREVIO), dr Magdalena Grzyb (UJ), Anna Lipowska-Teutsch (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej), Jadwiga Żywolewska-Ławniczak (Sędzia SN w stanie spoczynku)

➡ 18:30 Kawa/Herbata

➡ 19:00 “Królewna śni bal”, reż. Dagna Ślepowrońska i Monika Perdjon, Teatr Scena za Ścianą działający przy CPK.

➡ 20:00 Lampka wina

3 grudnia 2019 r. (wtorek) SALA 217, Senat RP ul. Wiejska 6

➡ 10:00-12:00 Temida Pod Lupą – kobiety pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych: prof. Małgorzata Fuszara, mec. Magdalena Czernicka-Baszuk, Anna Osowska-Rembecka (Kuratorka Sądowa), przedstawicielki Stowarzyszenia Eurydyka, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Komitetu Obrony Praw Dziecka.

3 grudnia 2019 r. (wtorek), Mazowiecki Instytut Kultury,  ul. Elektoralna 12

➡ 16:00 Gala Jubileuszowa – prowadzenie Dorota Wellman

– Jak to się zaczęło? 25 lat działalności Centrum Praw Kobiet, najważniejsze projekty i plany

– Wręczenie Wyróżnień Białej Wstążki dla mężczyzn, którzy zasłużyli się reagując na różne formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Projekt realizowany od 10 lat wspólnie z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie bez Barier”

– Wręczenie nagród i wyróżnień dla osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju Fundacji i ochrony praw kobiet w Polsce

➡ 18:45 Kawa/Herbata

➡ 19:00 Koncert

➡ 20:00 Tort urodzinowy na 25-lecie!

Akredytacje dla mediów należy potwierdzić do 26.11., do godz. 18.

e-mail: joanna.gzyra@cpk.org.pl

Crime+Investigation i CPK z kampanią przeciwko przemocy wobec kobiet

Co 40 sekund jakaś kobieta w Polsce doświadcza przemocy. 19% Polek była zaatakowana przez obecnego lub byłego partnera. W większości przypadków współpokrzywdzonymi są dzieci. Ponad 400 kobiet rocznie umiera w Polsce w wyniku przemocy – jedne giną z rąk swoich oprawców, inne popełniają samobójstwo. Te przerażające statystyki są powodem, dla którego telewizja Crime+Investigation Polsat we współpracy z Centrum Praw Kobiet organizuje roczną kampanię, której głównym celem jest zaangażowanie Polaków w działania na rzecz pomocy kobietom doświadczającym przemocy. Ambasadorką akcji została pisarka i scenarzystka Katarzyna Grochola.

 

Tematyką przemocy wobec kobiet zajmuję się od ponad dwudziestu lat, poświęciłam jej kilka moich książek, dlatego udział w tej kampanii wydał mi się rzeczą naturalną. Kobiety, które padają ofiarami przemocy, bardzo często są wyalienowane, odcięte od świata i nie wiedzą, gdzie szukać ratunku. Historia bohaterki mojej książki „Trzepot skrzydeł” pokazuje, jak świat ofiary przemocy powoli się zawęża, jak ona sama traci kontakt z kimkolwiek, kto mógłby jej pomóc i zrozumieć jej sytuację. Wsparcie dla Centrum Praw Kobiet oraz telefonu interwencyjnego prowadzonego przez tę Fundację jest niezbędne. Ten telefon jest często jedyną drogą ucieczki, pierwszym krokiem, który musi wykonać kobieta, aby oswobodzić się z sytuacji przemocowej. Musimy zebrać na to fundusze.” – mówi Katarzyna Grochola.

 

 

Kampania „Stop przemocy wobec kobiet” jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy A+E Networks i telewizji Crime+Investigation, której międzynarodową rzeczniczką jest Izabella Wiley, dyrektor generalna A+E Networks Poland & CEE. Akcja startuje 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i będzie trwała przez cały 2020 rok. Złożą się na nią lokalne produkcje prezentowane w telewizji oraz na platformach VOD oraz kampania informacyjna na temat skali tego problemu i promocja zbiórki funduszy na działalność organizacji, które wspierają ofiary przemocy.

 

„Nasza kampania rzuca światło na przerażające statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet. Przez cały rok 2020 będziemy namawiać naszych widzów i klientów do włączenia się do dyskusji na ten temat oraz przekazywania funduszy na rzecz organizacji, które niosą pomoc ofiarom przemocy. Bardzo istotne jest dla nas pokazanie, jakie znaczenie ma ich praca, która każdego dnia pomaga kobietom odbudować swoje życie i pokazuje im, że nie są same.” – mówi Izabella Wiley, dyrektor generalna A+E Networks Poland & CEE.

 

Katarzyna Grochola to jedna z najważniejszych postaci polskiej literatury współczesnej. Jej książki sprzedano w nakładzie 5 milionów egzemplarzy. Jej twórczość opowiada przede wszystkim o relacjach międzyludzkich, ze szczególną troską o sytuację kobiet. Kwestii przemocy wobec kobiet poświęciła powieść „Trzepot skrzydeł” – to historia Hanki, której życie pozornie układa się szczęśliwie – ma męża, pracę i własny dom. Jednak, gdy drzwi się zamykają, zaczyna się koszmar. Przedstawiając na kartach książki różne oblicza przemocy domowej, Katarzyna Grochola udowadnia, że los kobiet nie jest jej obojętny. Głos jej wsparcia wybrzmi teraz nie tylko poprzez literaturę, ale także dzięki zaangażowaniu w akcję „Stop przemocy wobec kobiet”.

 

Katarzyna Grochola zostanie również prowadzącą programu dokumentalnego produkowanego przez Crime+Investigation Polsat poświęconego czterem rodzajom przemocy wobec kobiet: fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej. Bohaterkami programu będą kobiety, które uzyskały pomoc od Centrum Praw Kobiet i zdecydowały się podzielić swoją historią, aby wskazać symptomy przemocowych zachowań oraz sposoby na wydostanie się z niebezpiecznej sytuacji. Premiera programu zaplanowana jest na wiosnę 2020.

 

 

 

25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Celem naszej kampanii jest edukacja na temat skali problemu przemocy wobec kobiet w Polsce, zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy ofiarom oraz zbiórkę funduszy na modernizację systemu CRM telefonu interwencyjnego Centrum Praw Kobiet, która sprawi, że każdy telefon po pomoc zostanie odebrany.Koszt rocznej obsługi całodobowego telefonu interwencyjnego to 260 tysięcy złotych.

 

Akcję wspierać można pod adresem: www.cpk.org.pl/stop-przemocy

 

Taki telefon jest często pierwszym krokiem do zmiany swojej sytuacji dla kobiet doświadczonych przemocą. Zapewnia anonimowość, pozwala przełamać wstyd, gwarantuje szybki i bezpłatny dostęp do informacji i porady. Pokrzywdzone kobiety oraz osoby, które chcą je wesprzeć, mogą dowiedzieć się o miejscach i zakresie pomocy, a także uzyskać wsparcie i specjalistyczną pomoc. Ponadto w sytuacjach kryzysowych, np. zagrażających życiu, interweniujemy dzwoniąc na policję lub do innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Każdego roku odbieramy kilkanaście tysięcy telefonów z prośbą o informację lub poradę. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na kontakt z kompetentną osobą, która wie, jakie wsparcie powinna otrzymać pokrzywdzona kobieta. Aby realnie wspierać kobiety doświadczające przemocy w różnych formach, potrzebujemy środków na dalsze funkcjonowanie telefonu interwencyjnego oraz na docieranie z informacją, gdzie mogą szukać pomocy” – mówi Urszula Nowakowska, założycielka Fundacji Centrum Praw Kobiet.

 

Akcja „Stop przemocy wobec kobiet” zagości także na antenie Crime+Investigation Polsat. W Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, 25 listopada na kanale pojawią się wyłącznie programy poświęcone dramatycznym przykładom przemocy wobec kobiet, uświadamiając o istnieniu różnych form znęcania się nad kobietami. Widzowie mogą się zaangażować w niesienie pomocy, przekazując darowizny na rzecz specjalistycznego wsparcia udzielanego kobietom przez partnera charytatywnego akcji.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Centrum Praw Kobiet: fundacja feministyczna działająca w Polsce od 1994 roku, której celem jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Udziela kompleksowego wsparcia poprzez podejmowanie różnorodnych działań, m.in. organizowanie konsultacji prawnych, opiekę psychologiczną, gwarantowanie schronienia w sytuacjach kryzysowych, walkę z mobbingiem, organizowanie wielu warsztatów i konfrencji, zlecanie specjalistycznych badań. Fundacja prowadzi także grupy wsparcia i telefon zaufania. Naczelną zasadą, jaka przyświeca jej pracy z kobietami, jest zasada zaufania i zindywidualizowanego podejścia, która zakłada dostosowanie formy i zakresu świadczonej pomocy do indywidualnych potrzeb i możliwości potrzebujących. Założycielką fundacji jest Urszula Nowakowska.
 • Crime+Investigation (CI Polsat) zabiera widzów do świata autentycznych zbrodni, w poszukiwaniu prawdy, sprawiedliwości i lepszego zrozumienia przestępczych zachowań. Każda podróż ma charakter osobisty i emocjonalny, w każdej głos zabierają śledczy, specjaliści i osoby najbardziej dotknięte. Crime+Investigation jest dostępny w ponad 60 milionach gospodarstw domowych na 100 rynkach na świecie. CI Polsat jest dostępny w ofercie m.in. Cyfrowego Polsatu, nc+, Netii, Orange, UPC, Toya, w ofercie lokalnych nadawców oraz na platformach streamingowych m.in. ipla.tv.