Wrocław – projekty

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Okres realizacji projektu od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

Przyznana kwota dotacji ogółem:192 000,00 zł w tym:

 • Na rok 2019: 96 000,00 zł,
 • Na rok 2020: 96 000,00 zł.

Celem realizacji zadania jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych następstw przemocy
w rodzinie oraz przemocy wobec kobiet poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy osobom
w sytuacji kryzysowej. Działania w ramach projektu są skierowane do dorosłych mieszkanek Wrocławia i umożliwiają wyjście z sytuacji kryzysowej kobietom doznającym przemocy. Ponadto realizacja zadania przyczynia się długofalowo do przeciwdziałania przemocy poprzez eliminowanie tzw. kręgów przemocy, w które popadają często osoby pochodzące
z rodzin przemocowych (osoby, u których w domu rodzinnym występowała przemoc dużo częściej przejawiają zachowania przemocowe w swoim dorosłym życiu).

Jeśli:

 • doświadczasz ze strony bliskich któregokolwiek z zachowań, takich jak: obwinianie, krytykowanie, wyzywanie, manipulowanie, naruszanie twojej fizycznej nietykalności, zabieranie lub wydzielanie pieniędzy, izolowanie od innych ludzi, kontrolowanie,
 • Twoje życie jest podporządkowane przez bliską ci osobę i próbom udzielania jej wsparcia,
 • odczuwasz poczucie winy, bezsilność, wstyd, osamotnienie, lęk, masz niskie poczucie własnej wartości,
 • chcesz zmienić swoją sytuację, dowiedzieć się, jakie masz prawa, wzmocnić się, poznać osoby o podobnych problemach, zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przeciwdziałania przemocy

…to kompleksowe wsparcie może być tym, czego potrzebujesz!

W ramach projektu oferujemy:

 • konsultacje osoby pierwszego ,
 • indywidualne porady psychologiczne,
 • indywidualne porady prawne,
 • indywidualny trening rozwojowy (trening asertywności).

Indywidualne porady psychologiczne udzielane są poniedziałek od godziny 15:00-16:00, wtorek od godziny 10:00-14:00 oraz w czwartek od godziny 09:00-15:00.

Indywidualne porady prawne udzielane są poniedziałek od godziny 10:00-16:00, wtorek 09:00-11:00 oraz w czwartek od godziny 13:00-16:00.

Indywidualny trening rozwojowy odbywa się w każdą środę od godziny 14:00-18:00.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).

 

PROWADZENIE WROCŁAWSKICH BIUR PORAD OBYWATELSKICH ORAZ WROCŁAWSKICH MEDIACJI W LATACH 2018 – 2019

Okres realizacji projektu od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

Przyznana kwota dotacji ogółem:52 000,00 zł w tym:

 • Na rok 2018: 26 000,00 zł,
 • Na rok 2019: 26 000,00 zł.

W ramach projektu udzielamy bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego – konsultacji osoby pierwszego kontaktu, porad obywatelskich (z zakresu prawa) dla kobiet znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zamieszkałych na terenie Wrocławia, uczących się lub pracującym we Wrocławiu, w tym obcokrajowcom z wyłączeniem porad prawnych udzielnych grupom odbiorców w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Działania związane z poradnictwem obywatelskim skierowane będą do kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach projektu przewidujemy również działania edukacyjne polegające na podnoszeniu świadomości w zakresie obowiązującego prawa i przepisów z możliwością ich zastosowania w rozwiązywaniu osobistych i rodzinnych sytuacji problemowych.

Indywidualne porady prawne udzielane są w środę od godziny 10:00-16:30.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).

 

WSPARCIE MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY

„Przyjazna edukacja i wsparcie w rozwoju młodzieży”

Zadanie dotyczy wspierania rozwoju osobistego i społecznego młodzieży oraz kształtowanie postawy szacunku, odpowiedzialności i tolerancji oraz rozwijanie innych umiejętności psychospołecznych. Dodatkowo dzięki realizacji zadania będą prowadzone działania przeciwdziałające przemocy oraz ryzykownym zachowaniom młodzieży.
W ramach realizacji zadania zakładamy zorganizowanie specjalistycznych cykli warsztatów dla młodzieży wspierających ich rozwój osobisty i społeczny oraz przeciwdziałające przemocy; uruchomienie indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla młodzieży.

Cele zadania:

1.wspomaganie rozwoju osobistego i społecznego młodzieży;
2.kształtowanie postawy odpowiedzialności, szacunku, tolerancji;
3.upowszechnianie pozytywnych wzorców kobiecości i męskości, postawy równościowej oraz komunikacji wolnej od przemocy;
4.wzmacnianie samooceny i samoakceptacji;
5.wzmocnienie poczucia pewności siebie, własnej wartości i sprawczości przez nastolatki;
6.przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniem, wykluczeniu społecznemu;
7.częstsze ujawnianie incydentów przemocy i osób zagrożonych uzależnieniem (zarówno przez osoby bezpośrednio doświadczające przemocy/uzależnienia jak i świadków tych zjawisk);
8.indywidualne wsparcie psychologiczne młodzieży doświadczającej przemocy, dyskryminacji, wykluczenia.

Cele zostaną osiągnięte poprzez zorganizowanie:

 • 3 zróżnicowanych cykli warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży;uruchomienie indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego młodzieży.
  W ramach zadania planujemy realizację:
 • dwudniowych warsztatów antyprzemocowych z elementami treningu asertywności i WenDo dla dziewcząt/nastolatek;
 • 3 dwudniowych warsztatów antyprzemocowych dla chłopców/nastolatków – komunikacja bez przemocy;
 • 3 jednodniowych warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodzieży (grupa koedukacyjna);
 • 4 dyżurów indywidualnych dyżurów – konsultacji psychologicznych dla nastolatków.
  Grupa docelowa

Działania będą skierowane do młodzieży wrocławskich szkół (osób wieku 15-19 lat).

Zadanie będzie realizowanie wspólnie z Zespołem Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Kamiennej 86 oraz Stowarzyszeniem „Tratwa” przy ul. Legnickiej 65.

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań:

 1. Warsztat antyprzemocowy z elementami treningu asertywności i WenDo dla dziewcząt/nastolatek – realizowane w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 we Wrocławiu. Potwierdzone terminy warsztatów: 5-6 grudnia oraz 9-10 grudnia 2019 a także 7-8 grudnia 2019 na terenie Stowarzyszenia „Tratwa” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.
 2. Warsztat antyprzemocowy dla chłopców/nastolatków – „Komunikacja bez przemocy” – dla chłopców/nastolatków – realizowane w w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 we Wrocławiu. Potwierdzone terminy warsztatów: 5-6 grudnia oraz 9-10 grudnia 2019 a także 7-8 grudnia 2019 na terenie Stowarzyszenia „Tratwa” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.
 3. Warsztat antydyskryminacyjny dla grupy mieszanej (chłopcy i dziewczęta) –  realizowane w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 we Wrocławiu. Potwierdzone terminy warsztatów: 18, 19 oraz 20 listopada 2019r.
 4. Indywidualne konsultacje psychologiczne w siedzibie CPK Wrocław

Terminy:
22 listopada w godz. 13:00-18:00
29 listopada w godz. 12:00-17:00
06 grudnia w godz. 14:00-19:00
13 grudnia w godz. 13:00-18:00

Okres realizacji projektu od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019r.
Przyznana kwota dotacji ogółem: 20 000,00 zł.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46B w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

 

Konsultacje rodzicielskie dla kobiet doświadczających przemocy

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje skierowane do kobiet, posiadających dzieci i doświadczających w swoim otoczeniu przemocy.

Spotkania są formą indywidualnego wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami z perspektywy rodzica, jak i dziecka. Opierają się na akceptacji siebie i dziecka, takim, jakie jest oraz na budowaniu relacji uwzględniającej obustronny szacunek, bliskość i zaufanie. Konsultacje prowadzi psycholożka Krystyna Śmieszniak, pracująca w duchu świadomego  i opartego na więzi rodzicielstwa, współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet. Prywatnie mama 2-letniego Janka.

Konsultacje odbywają się w poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 17:30-18:30.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Grupa powstaje z myślą o kobietach, które doświadczają lub doświadczyły przemocy i nie radzą sobie z jej skutkami. Spotkania kobiet, które łączy podobny rodzaj doświadczenia dają możliwość dzielenia się uczuciami i myślami. Pozwalają uwolnić się od poczucia osamotnienia i niezrozumienia. Na spotkaniach grupy można otrzymać akceptację, profesjonalną pomoc oraz wsparcie.

Grupę poprowadzi Iwona Pawlikowska – certyfikowana psychoterapeutka i trenerka z wieloletnim stażem w pracy z kobietami doświadczonymi przemocą. W swojej praktyce psychoterapeutycznej kieruje się przekonaniem, że nie chodzi o to, aby przestać się bać, lecz o to, aby podejmować ryzyko. Prywatnie pasjonatka tańca i ruchu.

Spotkania będą odbywały się co tydzień, od 11 września, przez okres czterech miesięcy w godzinach 17:30 – 19:30. Aby wziąć udział w grupie należy umówić się na wstępną konsultację, aby dowiedzieć się czy grupa będzie dla Ciebie odpowiednim krokiem.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).

 

Warsztaty językowe dla osób początkujących (język angielski)

Zapraszamy na warsztaty językowe, które odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 17:00 do 18:00.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).

 

Warsztaty teatralne

BEZPŁATNE warsztaty dla kobiet organizowane przez Kolektyw Kobietostan!

Spotkania będą miały charakter otwarty i twórczy – będziemy rozmawiać o siłach i słabościach naszych głosów, starając się je odkryć na nowo i polubić.

W programie spotkań warsztatowych wejdą elementy autorskiej metody pracy z oddechem i głosem, a także proste elementy ćwiczeń teatralnych i improwizacji poruszających tematykę kobiecą. Punktem wyjścia do zajęć będzie postać Ofelii, znanej postaci ze sztuki Szekspira.

KOBIETOSTAN/OFELIE to cykl spotkań z kobietami oraz szekspirowską klasyką przełożoną na współczesny język teatralny i nawiązującą do wątków z naszego życia. Każda z nas doświadczyła kiedyś przemocy, stając się symboliczną Ofelią, rozdartą między miłością a posłuszeństwem, samotnością, przywiązaniem a lojalnością.

Spotkania obywają się od w każdy czwartek dnia od 17 października 2019 r. do dnia 14 grudnia 2019 r. w godzinach od 18:00 do 20:00.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).