Zobowiązanie

Mężczyźni mówią „nie” przemocy wobec kobiet

Uznając, że:

 • mężczyźni mają ważną rolę do odegrania w dążeniu do wyeliminowania przemocy wobec kobiet, w szczególności przez upowszechnianie pozytywnych wzorców męskości opartych na poszanowaniu niezależności kobiet i ich pełnej równości w relacjach z mężczyznami;
 • przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zakorzeniona i podtrzymywana w kulturze i tradycji zdominowanej przez patriarchalne wartości;
 • przemoc wobec kobiet i dziewczynek narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia, zdrowia, nietykalności, równości i godności osobistej;
 • neutralizowanie zjawiska przemocy w rodzinie zaciera odpowiedzialność za przemoc, jakiej kobiety i dzieci doznają ze strony bliskich im mężczyzn;
 • przemoc wobec kobiet jest szeroko rozpowszechniona i ma negatywny wpływ na jakość życia i szczęście milionów kobiet;
 • przemoc wobec kobiet generuje wielkie koszty społeczne i negatywnie wpływa na gospodarkę kraju, a tym samym na poziom życia każdego z nas;
 • nie osiągniemy prawdziwego równouprawnienia kobiet i mężczyzn dopóki będziemy usprawiedliwiać i tolerować przemoc wobec kobiet i dziewczynek;
 • skuteczne zwalczanie przemocy wobec kobiet wymaga udziału nie tylko przeciwdziałających jej instytucji i organizacji, ale także zaangażowania każdego z nas.

Zobowiązuję się do:

 • traktowania z szacunkiem kobiet, z którymi mam kontakt – do poszanowania ich godności i prawa do równego traktowania;
 • uważnego słuchania głosu kobiet i uwzględniania ich punktu widzenia jako równorzędnego z głosem mężczyzn;
 • przeciwstawiania się seksistowskim pseudowartościom, poglądom i stereotypom, które leżą u podstaw przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;
 • niestosowania, potępiania i reagowania na każdy przejaw przemocy wobec kobiet zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej;
 • uczenia się, stosowania w praktyce i promowania metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy;
 • aktywnego działania na rzecz wprowadzenia zmian w obyczajowości i kulturze, która dopuszcza i toleruje przemoc i dyskryminację kobiet;
 • wspierania działań na rzecz wzmocnienia roli i przywództwa kobiet w różnych dziedzinach życia społecznego, politycznego i gospodarczego;
 • promowania partnerskich relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami w rodzinie i w bliskich związkach.