Regulamin

Konkurs

      „Wyróżnienie BIAŁEJ WSTĄŻKI” 2021

I. Informacje o wyróżnieniu

§ 1. Organizatorami Konkursu są:

Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188668, REGON 010840212, NIP 525-14-50-105,

oraz

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Przyjaciół 8 lok. 1A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000167578, REGON 012373720, NIP 525-15-75-120,

zwani dalej „Organizatorami”.

§ 2. Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i został zgłoszony do wyróżnienia.

§ 3. Osoby nadzorujące Konkurs ze strony Organizatorów to:
– Urszula Nowakowska, Jolanta Kwaśniewska, Anna Jankowska-Drabik, Joanna Gzyra-Iskandar, Kazimierz Walijewski

adres e-mail: biala.wstazka@cpk.org.pl

§ 4. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać z przedstawicielami wyłącznie w formie korespondencji pisemnej pod adresem e-mail: biala.wstazka@cpk.org.pl,  

§ 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej cyklicznie począwszy od 2010 r., nabór zgłoszeń w 2021 roku odbywał się będzie w terminie do 18 listopada 2021 roku.

§ 6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

II. Zasady Konkursu

Konkurs polega na wyborze kandydatów przez pokrzywdzone kobiety, pracowników instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. Do tytułu zgłosić można kandydatów, którzy spełniają następujące warunki: mężczyźni, działający społecznie, charytatywnie, z misją niesienia pomocy kobietom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom i reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.


Konkurs będzie przebiegać w następujących etapach:

• I etap: ogłoszenie Konkursu i zbieranie zgłoszeń.
Każdy może zgłosić kandydata do konkursu. Osoby zgłaszające w okresie do 18 listopada 2021 roku mogą zgłaszać kandydatów do „Wyróżnienia Białej Wstążki” za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://cpk.org.pl/bialawstazka/zglos-kandydata/ oraz organizatorów Centrum Praw Kobiet  i Fundacja Porozumienie Bez Barier oraz upowszechnionego za pośrednictwem instytucji pomocowych.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zgłaszania i zaproszenia do Konkursu znanych i szanowanych mężczyzn.

 Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:


1. E-mailem – wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2021 na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem – „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2021.

2. Poprzez stronę internetową – wypełniając zamieszczony na stronie internetowej Kampanii Białej Wstążki oraz stronach organizatorów formularz zgłoszeniowy.

3. Pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2021 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, kod pocztowy 00-679

• II etap: WERYFIKACJA zgłoszeń kandydatów.
W trakcie wpływania zgłoszeń Kazimierz Walijewski będzie weryfikować na bieżąco zgłoszenia i oceni wstępnie wiarygodność kandydatów i ich dokonania. Następnie nominuje maksymalnie 20 kandydatów do kolejnego etapu Konkursu. W celu weryfikacji informacji podanych w zgłoszeniu przeprowadzi rozmowy z współpracownikami kandydatów i kobietami, którym pomogli. Informacje powzięte przez w trakcie wizyty lub rozmowy telefonicznej w środowisku kandydata będą podstawą do podjęcia decyzji o wyborze zwycięzców.

• III etap: wybór nominowanych kandydatów przez Kapitułę Konkursu.
W okresie 24 – 27 listopada 2021 r. zbierze się Kapituła Konkursu i po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami zebranymi na temat nominowanych kandydatów wyłoni laureatów Konkursu. W skład Kapituły wchodzić będą osoby o nieposzlakowanej opinii i dużym autorytecie moralnym, w tym Urszula Nowakowska – Fundatorka i Przewodnicząca Zarządu Fundacji Centrum Praw Kobiet i Jolanta Kwaśniewska – Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier” oraz Kazimierz Walijewski. Wytypowani mężczyźni zostaną poinformowani o znalezieniu się w gronie finalistów.

• IV etap: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2021 r. o godzinie 16.00.

III. Nagrody

§ 1. W Konkursie „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2021 nagradzani będą mężczyźni w poszczególnych kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości.

2. Organy ścigania.

3. Instytucje i organizacje pomocowe.

4. Osoby publiczne.

5. Instytucja publiczna.

6. Pracodawca-sponsor.

7. Osoba prywatna.

8. Media.

Laureaci otrzymają „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Nagrodą dla laureatów Konkursu będą ordery oraz dyplomy. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość uzupełnienia nagrody o wartościowe przedmioty lub nagrodę pieniężną, jeśli uzyskają na ten cel dofinansowanie.

§ 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru większej lub mniejszej liczby zwycięzców i rozszerzenia lub zawężenia kategorii.

§ 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej.

§ 4. Zwycięzcom Konkursu nagrody zostaną wysłane pocztą lub wręczone osobiście.

§ 5. Nagrody należy odbierać legitymując się dokumentem tożsamości. Nagrody w imieniu zwycięzcy może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się pełnomocnictwem z uwiarygodnionym podpisem zwycięzcy.

§6. Organizatorzy oświadczają, iż nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

§7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane m. in. na stronach internetowych Organizatorów oraz patronów medialnych Konkursu.

IV. Warunki uczestnictwa

§ 1. Uczestnicy wyrażają telefoniczną zgodę na udział w Konkursie.

Zgoda ta jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19

§ 2. Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 24 ust.1 pt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych,  podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania.

§ 3. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się na opublikowanie swoich zdjęć, imion i nazwisk na stronach internetowych Organizatorów i patronów medialnych.

§ 4. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych bezpośrednio z realizacją Konkursu przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19.

§ 5 Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów w celu realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz.926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne i jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

§ 6. Wyrażenie zgody jest warunkiem udziału w Konkursie.

V. Postanowienia końcowe

§ 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu „Wyróżnienia Białej Wstążki”. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2. Ewentualne zastrzeżenia uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 24 listopada 2021 r. wyłącznie w trybie korespondencji na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 60 lok. 19 lub na adres e-mail: biala.wstazka@cpk.org.pl. Wszelkie uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

§ 3. Dokonując zgłoszenia do Konkursu osoba zgłaszająca potwierdza, że zapoznała się z zasadami Konkursu zawartymi w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.

§ 4. Osoba zgłoszona do Konkursu akceptuje zasady niniejszego Regulaminu z chwilą wyrażenia zgody na wizytę lub telefon Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5. Spory odnoszące się i wynikające z udziału w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatorów. W razie wątpliwości mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.

§ 7. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za wadliwość lub usterki nagrody otrzymanej w Konkursie.

§ 8. Organizatorzy ustanawiają adresy korespondencyjne związane z zapytaniami dotyczącymi Konkursu: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19 (z dopiskiem na kopercie – „Wyróżnienie Białej Wstążka” 2021 oraz adres e-mail: biala.wstazka@cpk.org.pl;

§ 9. Zwycięzcy mają prawo do posługiwania się logotypem i wizerunkiem orderu „Wyróżnienia Białej Wstążki” w informacjach o przyznanej im nagrodzie, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania roku edycji Konkursu, w jakim nagroda została przyznana.

§ 10. Regulamin Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążka” 2021 jest dostępny w siedzibach Organizatorów oraz na stronach internetowych: Kampanii Białej Wstążki oraz organizatorów: Centrum Praw Kobiet  i Fundacja Porozumienie Bez Barier