Dyrektor(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, grupowe formy wsparcia, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeśli podzielasz nasze wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Dyrektor(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi.

Osoba na stanowisku Dyrektora(ki) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi będzie odpowiedzialna za:

 • ustalanie w porozumieniu z zarządem Fundacji planu pracy i strategii rozwoju oddziału w Łodzi oraz nadzór nad ich realizacją,
 • opracowywanie i rozwijanie programów wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy prowadzonych przez oddział w Łodzi,
 • dbanie o realizację wewnętrznych standardów, zasad i procedur wspierania kobiet z doświadczeniem przemocy,
 • współpracę z zarządem Fundacji, działem księgowym, kadrowym i finansowym centrali Fundacji,
 • zarządzanie zespołem, w tym m.in. rekrutacja, zatrudnianie, onboarding, budowanie/integracja zespołu, zapewnienie właściwego podziału zadań, motywowanie, feedback, zarządzanie zespołem wolontariuszek(y), wspieranie w rozwoju osób pracujących i współpracujących,
 • zdobywanie funduszy na działanie oddziału w Łodzi, w tym m.in. przygotowywanie wniosków o dotacje, pisanie projektów, kontakt z darczyńcami biznesowymi,
 • zarządzanie budżetem oddziału, w tym kontrolę wydatkowania funduszy z prowadzonych projektów we współpracy z działem księgowym,
 • monitoring i ewaluację efektywności działań prowadzonych w ramach programów i projektów oddziału,
 • nadzór nad projektami i programami realizowanymi przez oddział w Łodzi, koordynację projektów i programów,
 • opracowywanie okresowych raportów z realizacji projektów i przekazywanie ich zarządowi Fundacji oraz grantodawcom w wyznaczonych terminach,
 • reprezentowanie Fundacji w kontaktach zewnętrznych (media, partnerzy, grantodawcy, władze, środowisko naukowe i inne),
 • współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi i niepublicznymi w zakresie doskonalenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • współudział w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych i regionalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • prowadzenie rzecznictwa i budowanie partnerstw na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • promowanie działań realizowanych w oddziale Fundacji w Łodzi i innych działań Fundacji,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami, otoczeniem fundacji, czuwanie nad komunikacją zewnętrzną we współpracy z osobą odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną,
 • współpracę i wymianę informacji z siedzibą główną oraz innymi oddziałami Fundacji.

Wymagania:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami,
 • doświadczenie w pisaniu projektów i sporządzaniu wniosków o dotacje,
 • doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie,
 • nastawienie na osiąganie celów, chęć podejmowania nowych wyzwań,
 • wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność budowania dobrych relacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office i Office 365, internetowych platform do spotkań, mediów społecznościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w trzecim sektorze będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pracę w cenionej i doświadczonej, niezależnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze całego etatu,
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, projektach z obszaru przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • pracę w różnorodnym i zgranym zespole,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • możliwość realizowania autorskich projektów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, możliwość nawiązywania kontaktów, w tym także międzynarodowych,
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do poniedziałku 17.10.2022 r. na adres rekrutacja_cpk@cpk.org.pl. Mile widziane będą rekomendacje od osób/instytucji, z którymi współpracowałaś/eś.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii