Prawo

Kodeks karny
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf

 

Kodeks postępowania karnego
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf

 

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i
przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r.-
?http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000961/O/D20150961.pdf

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/29/UE z dnia 25 października
2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony
ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=PL

Feldene Online
Buy Topamax Online
Arcoxia
Buy Emla without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii