Praca

GDAŃSK - Psycholożka/Psycholog - umowa zlecenie/umowa o współpracę

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i przez zaniedbanie) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog

Do zadań Psycholożki/Psychologa należy: 

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb klientek, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy oraz jej bliskich, zwłaszcza dzieci.
 • Ustalenie planu bezpieczeństwa
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
 • Motywowanie do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy.
 • Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy.
 • Wspieranie w usamodzielnianiu się i odbudowywaniu innych, ważnych obszarów życiowych. 
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych, sposobów ochrony i wspierania dzieci.
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania przemocy.Pomoc w wychodzeniu ze współuzależnienia.
 • Wydobywanie, wzmacnianie i nauka wykorzystywania własnych zasobów.
 • Udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk oraz w superwizjach.,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.
 • Kontakt z innymi placówkami pomocowymi i wspieranie klientek w uzyskiwaniu w nich wsparcia.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek, które tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • ukończone studia psychologiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym,
 • uczestnictwo w spotkaniach zespołu i superwizji zespołowej.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), innych placówek pomocowych (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego;
 • szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii;
 • odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;

– umowę zlecenie, umowę o współpracę 

– możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy;

– przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;

– szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;

– towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu;

– elastyczne godziny pracy: możliwość pracy nawet w małym zakresie godzin (np. dwie godziny tygodniowo);

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 30.05.2021 r. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

GDAŃSK - Prawniczka/Prawnik na umowę zlecenie lub umowę współpracy (elastyczne godziny pracy!)

Fundacja Centrum Praw Kobiet – oddział Gdańsk

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Prawniczki/Prawnika

Do zadań Prawniczki/ka należą:

 • udzielanie poradnictwa prawnego kobietom doświadczającym przemocy lub narażonym na przemoc i dyskryminację,
 • dokonywanie diagnozy sytuacji prawnej i potrzeb klientek, udzielanie informacji klientkom o przysługujących im prawach i możliwościach prawnych rozwiązania problemu, z którym się zwróciły, informowanie o możliwych ścieżkach postępowania w związku z doświadczaniem przemocy, adekwatnych do ich indywidualnych sytuacji,
 • pomoc w uzyskaniu pełnomocnika z urzędu oraz w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych,
 • tworzenie lub współtworzenie pism procesowych, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa itp.,
 • pisanie pism interwencyjnych i wspierających ze strony CPK, prezentowanie stanowiska Fundacji w sprawie,
 • przygotowanie klientek do procesu przesłuchania i udziału w procedurach karnych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonej na podstawie pełnomocnictwa do konkretnych czynności procesowych takich jak sporządzanie poszczególnych pism procesowych, środków odwoławczych, pisemnego formułowania stanowiska pokrzywdzonych w danym postępowaniu, czy udział w rozprawach, przesłuchaniach w toku postępowania przygotowawczego itp.
 • udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania Specjalistek i Specjalistów, którzy tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • wykształcenie prawnicze;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku radcy/radczyni prawnej, adwokata/ki, obejmującej sprawy z zakresu przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej (molestowanie seksualne, zgwałcenie itd.), przemocy ekonomicznej, dyskryminacji;
  umiejętność tworzenia pism procesowych i dokumentacji niezbędnej do prowadzonej sprawy;
 • wiedza z zakresu prawa i procedury cywilnej, prawa i procedury karnej, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, z zakresu spraw karnych dotyczących przemocy, środków izolacji sprawcy oraz środków ochrony pokrzywdzonych przed przemocą domową, spraw rozwodowych, spraw majątkowych, mieszkaniowych, z zakresu prawa pracy;
 • wiedza z zakresu procedur prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji, kierowanie sprawców przemocy na przymusowe leczenie odwykowe oraz terapię korekcyjno-edukacyjną itp.);
 • wiedza z zakresu spraw związanych z przemocą ekonomiczną, zadłużeniami, działań i środków prawnych w przypadku kryzysu ekonomicznego.
 • Mile widziane:
  wiedza z zakresu oferty organizacji i instytucji pomocowych, w tym miejsc, gdzie osoba doświadczająca przemocy może ubiegać się o nocleg (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd).

– umowę zlecenie/umowę o współpracę;
– przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;
– elastyczne godziny pracy: możliwość pracy także w małym zakresie godzin;
– możliwość częściowej pracy zdalnej;
– szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet oraz na zmianę przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy na poziomie krajowym;
– możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy;
– możliwość udziału w ogólnopolskich/ miejskich/ europejskich projektach dotyczących wsparcia osób doświadczających przemocy;
– towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 23.05.2021 r.

Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

 

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

GDAŃSK - Psycholożka/Psycholog (wolontariat)

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i przez zaniedbanie) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog

Do zadań Psycholożki/Psychologa należy: 

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb klientek, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy oraz jej bliskich, zwłaszcza dzieci.
 • Ustalenie planu bezpieczeństwa
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
 • Motywowanie do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy.
 • Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy.
 • Wspieranie w usamodzielnianiu się i odbudowywaniu innych, ważnych obszarów życiowych. 
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych, sposobów ochrony i wspierania dzieci.
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania przemocy.Pomoc w wychodzeniu ze współuzależnienia.
 • Wydobywanie, wzmacnianie i nauka wykorzystywania własnych zasobów.
 • Udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk oraz w superwizjach.,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.
 • Kontakt z innymi placówkami pomocowymi i wspieranie klientek w uzyskiwaniu w nich wsparcia.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek, które tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • ukończone studia psychologiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym,
 • uczestnictwo w spotkaniach zespołu i superwizji zespołowej.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), innych placówek pomocowych (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego;
 • szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii;
 • odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;

– umowę wolontariacką;

– możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy;

– przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;

– szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;

– towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu;

– elastyczne godziny pracy: możliwość pracy wolontariackiej nawet w małym zakresie godzin (np. dwie godziny tygodniowo);

– możliwość zatrudnienia, jeżeli współpraca wolontariacka będzie owocna.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

 

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

GDAŃSK - Psychiatra

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeśli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Lekarz psychiatra.

Do zadań Lekarza psychiatry przy CPK Gdańsk będą należeć: 

 • pomoc psychiatryczna kobietom doświadczającym przemocy w zakresie:
 1. diagnozowania i opracowania ścieżki leczenia,
 2. realizacji porad lekarskich,
 3. prowadzenia farmakoterapii,
 4. monitorowania stanu psychicznego,
 5. prowadzenia psychoedukacji w temacie zdrowia psychicznego,
 6. interwencji w momentach zagrożenia zdrowia i życia.
 • udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

 

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek/ów (psycholożek/gów i prawniczek/ków), którzy tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • ukończona specjalizacja lekarska w zakresie psychiatrii,
 • bezwarunkowe poszanowanie dla wszystkich praw kobiet, 
 • empatyczne podejście do pacjentek.

Mile widziane:

 • znajomość ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego;
 • znajomość tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy,
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy.
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/kontrakt;
 • możliwość uczestnictwa w comiesięcznych superwizjach zespołowych;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez warsztaty i szkolenia;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet.

Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii