Praca

GDAŃSK - Specjalist(k)a ds. socjalnych

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalist(k)a ds. socjalnych

Do zadań Specjalistki/Specjalisty ds. socjalnych należą: 

 • Udzielanie informacji i porad dotyczących:
 1. uprawnień do świadczeń pomocy społecznej, świadczeń socjalnych, rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, uprawnień emerytalno – rentowych;
 2. możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym aspekty reintegracji społecznej i zawodowej;
 3. procedury Niebieskiej Karty;
 4. praw i form pomocy osobom doświadczającym przemocy i będącym w relacji z osobą uzależnioną od alkoholu;
 5. form pomocy mieszkaniowej oferowanej przez Miasto Gdańsk i organizacje pozarządowe; 
 6. możliwości opuszczenia miejsca zamieszkania w sytuacji doświadczania przemocy i formach bezpiecznych schronień, interwencyjnych możliwości wsparcia w tym zakresie;
 7. ofert dla osób chcących podnieść swoje kompetencje rodzicielskie;
 8. sytuacji utraty zatrudnienia, chęci powrotu na rynek pracy lub podniesienia swoich kompetencji zawodowych;
 9. uzyskania wsparcia żywieniowego w sytuacji kryzysowej;
 10. możliwości uzyskania wsparcia i oferty organizacji pomocowych, projektach prowadzonych aktualnie na terenie Gdańska.
 • Udzielanie pomocy we właściwym doborze, zrozumieniu oraz prawidłowym uzupełnieniu dokumentów niezbędnych w trakcie ubiegania się o różne świadczenia socjalne i społeczne.
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków i pism urzędowych.
 • Pomoc w staraniach o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
 • Udział w spotkaniach interdyscyplinarnych zespołu Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.
 • wykształcenie – ukończone studia na kierunku praca socjalna minimum na poziomie licencjackim;
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;
 • znajomość przepisów z zakresu pomocy socjalnej;
 • znajomość procedur dotyczących pomocy socjalnej oraz instytucji udzielających pomocy socjalnej w Gdańsku;
 • empatia i wrażliwość pozwalająca na świadczenie pomocy kobietom w bezpiecznej i pełnej zaufania atmosferze.

– umowę zlecenie do końca 2022 r. 

– możliwość pracy w niewielkim wymiarze czasu pracy (kilka godzin tygodniowo).

– wynagrodzenie w wysokości 60,00-75,00 zł brutto ubruttowione za 1 h, w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,

wynagrodzenie miesięczne naliczane zgodnie z odbytymi godzinami porad;  

– możliwość uczestnictwa w comiesięcznych superwizjach zespołowych;

– miejsce pracy w oddziale CPK Gdańsk wraz z niezbędnym do tego sprzętem;

– szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;

– wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego CPK Gdańsk;

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 06.03.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: karolina.kaminska@cpk.org.pl. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

GDAŃSK - Koordynator(ka) projektów (3/4 etatu)

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, grupowe formy wsparcia, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeśli podzielasz nasze wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Koordynator(ka) Projektów.

 • koordynacja projektów realizowanych przez CPK Gdańsk od strony merytorycznej, organizacyjnej, finansowej i administracyjnej,
 • współpraca z biurem księgowo-kadrowym,
 • obsługa logistyczno – organizacyjna warsztatów, szkoleń, spotkań,
 • rekrutacja uczestników i uczestniczek realizowanych projektów,
 • kontakt z grantodawcami,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi,
 • planowanie i ustalanie harmonogramu działań, 
 • zarządzanie budżetem projektu, realizacja i monitoring wydatków w ramach projektów,
 • monitoring stopnia realizacji zakładanych celów, rezultatów i wskaźników projektów,
 • kontrolowanie i porządkowanie dokumentacji merytorycznej projektów zgodnie z wytycznymi grantodawców,
 • przygotowywanie wymaganej dokumentacji projektowej: umów, raportów itd.,
 • koordynacja działań promocyjnych,
 • przygotowanie raportów, sprawozdań, ewaluacji.
 • ma doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • ma doświadczenie w koordynacji projektów,
 • jest samodzielna i dobrze zorganizowana, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • jest nastawiona na osiąganie celów,
 • bardzo dobrze zna pakiet Microsoft Office,
 • jest osobą komunikatywną, dobrze współpracuje z zespołem,
 • posiada wiedzę z zakresu kadr i księgowości potrzebną do rozliczania projektu,
 • ma dobrą znajomość języka angielskiego.
 • umowę o pracę w wymiarze ¾ etatu, z możliwością rozszerzenia do 1 etatu (w zależności od pozyskanych projektów),
 • wynagrodzenie w wysokości 2900 zł brutto miesięcznie,
 • praca w oddziale fundacji w Gdańsku, możliwość częściowej pracy zdalnej (home office),
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość podnoszenia swoich umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty,
 • nieformalną atmosferę w niewielkim, ale bardzo profesjonalnym zespole CPK Gdańsk,
 • brak nudy i schematycznego działania,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • możliwość realizowania autorskich projektów.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do niedzieli 20.03.2022 r. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: karolina.kaminska@cpk.org.pl. 

Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

GDAŃSK - Specjalist(k)a ds. wsparcia - umowa zlecenie/umowa o współpracę/umowa o pracę

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalist(k)a ds. wsparcia.

Do zadań Specjalistki/Specjalisty ds. wsparcia należą: 

 1. Przeprowadzanie indywidualnych, wstępnych konsultacji z każdą kobietą zgłaszającą się do Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, polegających m.in. na: przeprowadzeniu wywiadu, diagnozy sytuacji osobistej, rodzinnej, prawnej, w tym dotyczącej doznawanej przemocy, oceny zagrożenia zdrowia i życia, podejmowanie na tej podstawie właściwej i wczesnej interwencji. 
 2. Ustalanie wspólnie z klientką planu bezpieczeństwa oraz planu pomocy w oparciu o diagnozę jej sytuacji; informowanie o podstawowych prawach oraz prawnych i proceduralnych możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doświadczania przemocy. 
 3. Rzetelne i regularne wypełnianie dokumentów oraz baz elektronicznych, w tym dotyczących klientek i podejmowanych działań pomocowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami przyjętymi w Fundacji.
 4. Regularne prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji sytuacji klientek CPK Gdańsk, w tym m.in.  dbałość o wypełnianie przez klientki ankiet ewaluacyjnych, kontakt z klientkami w celu sprawdzenia, czy otrzymana pomoc była skuteczna. 
 5. Sporządzanie informacji do planów, sprawozdań, bilansów i analiz w zakresie realizowanych zadań.
 6. Aktywny udział w superwizjach grupowych oraz w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego CPK Gdańsk.
 7. Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów. 
 8. Współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Trójmieście w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.
 9. Udział w Grupach Roboczych powołanych przez gdański Zespół Interdyscyplinarny oraz czynny udział w budowaniu wspólnego planu pomocy kobietom i ich dzieciom doznającym przemocy w rodzinie wraz z jego realizacją.
 10. W uzasadnionych przypadkach wspieranie klientek CPK Gdańsk w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem przemocy poza oddziałem np. towarzyszenie klientce w składaniu zawiadomienia o przestępstwie na komisariacie policji.
 • ukończone studia wyższe minimum na poziomie licencjackim;
 • co najmniej jeden rok doświadczenia w pracy z klientami/pacjentami doświadczającymi przemocy, pracy w interwencji kryzysowej lub polegającej na wsparciu osób dorosłych będących w kryzysie psychicznym; 
 • samodzielność, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność;
 • umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office, w tym podstawowa znajomość programu Excel; 
 • gotowość do pracy z narzędziami takimi, jak np. Salesforce, Asana, Slack.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia i koordynacji planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.),
 • znajomość oferty placówek pomocowych w Trójmieście (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego;
 • odbyty staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;
 • umowę zlecenie, umowę o współpracę lub umowę o pracę;
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego;
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy w wymiarze od ⅓ etatu do kilku godzin w tygodniu.

Będziemy szczere, ta praca nie jest dla każdego, dlatego zanim wyślesz do nas swoje CV, zastanów się:

– czy masz w sobie wystarczającą ilość empatii, wrażliwości i dyskrecji, aby spotykać się na co dzień z osobami, które doświadczają bądź doświadczyły przemocy?

– czy potrafisz pracować w sytuacjach kryzysowych i stresowych?

– czy dobrze czujesz się w pracach administracyjnych, z dokumentacją i liczbami?

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z  uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego uważasz, że jesteś dobrym kandydatem/kandydatką na to stanowisko. Aplikacje wyślij na adres: karolina.kaminska@cpk.org.pl Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, pisz na karolina.kaminska@cpk.org.pl

POZNAŃ - sekretarka/asystentka dyrektorki

Fundacja Centrum Praw Kobiet – oddział w Poznaniu poszukuje sekretarki/asystentki dyrektorki:
OBOWIĄZKI:
– obsługa sekretariatu: obsługa przychodzących połączeń telefonicznych oraz rejestracja klientek pojawiających się osobiście
– obsługa poczty i skrzynki e-mail poznańskiego oddziału
prowadzenie dokumentacji klientek
– tworzenie i koordynacja grafików pracy wolontariuszy
– współpraca z przedstawicielami Miasta Poznania
– wsparcie koordynacji projektów
– opisywanie faktur
KWALIFIKACJE:
– wykształcenie wyższe
– identyfikacja z wartościami i misją Centrum Praw Kobiet
– wysoko rozwinięta empatia
– sumienność i samodzielność
– dobra organizacja pracy
– znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
– atutem będzie znajomość lub doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego
OFERUJEMY:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat lub pół etatu
• młody, dynamiczny, ściśle współpracujący zespół i dobrą atmosferę

• możliwości rozwoju (udział w szkoleniach i poszerzanie swoich kompetencji)

Zgłoszenia z listem motywacyjnym i CV prosimy wysyłać na cpk_poznan@cpk.org.pl

WARSZAWA/KRAKÓW - koordynator/ka ds. projektów strategicznych

Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje koordynatora/ki ds. projektów strategicznych:

Zakres obowiązków:

 • Wyszukiwanie źródeł finansowania projektów zarówno na szczeblu ogólnopolskim, międzynarodowym i lokalnym,
 • Koordynacja działań projektowych oraz osób zaangażowanych w projekt wg ustalonego harmonogramu i budżetu (np. organizacja wydarzeń, spotkań, akcji kampanijnych, rzeczniczych, promocji projektu etc. – wszystkie działania prowadzone we współpracy z zespołem);
 • Bieżące monitorowanie oraz przygotowywanie okresowych i końcowych sprawozdań z działań i rezultatów projektu oraz wydatków: bieżące uzupełnianie sprawozdań finansowych i merytorycznych, przygotowanie tabeli ewaluacyjnych i monitoringowych;
 • Stała komunikacja i współpraca z partnerami projektu na poziomie międzynarodowym krajowym i międzynarodowym, udział w spotkaniach projektowych online i offline.
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej w tym: sporządzanie umów, monitorowanie wystawienia i opłacania rachunków, przygotowywanie delegacji, rozliczeń kosztów podróży, etc;
 • Współpraca z Zarządem Fundacji w celu standaryzacji i koordynacji działań projektowych oraz rozwoju instytucjonalnego
 • Współpraca z oddziałami Fundacji realizującymi wybrane projekty
 • Współpraca z działem kadr i księgowości oraz z innymi specjalistami pracującymi w projekcie.

Wymagania:

·       Minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w obszarze praw kobiet,

·       Doświadczenie w pisaniu, koordynowaniu, raportowaniu i rozliczaniu projektów

·       Umiejętność posługiwania się narzędziami do zarządzania projektami oraz monitorowania harmonogramu zadań oraz wydatków projektowych

·       Wykształcenie wyższe i dobra znajomość j.angielskiego

·       Komunikatywność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, dobra organizacja pracy, nastawienie na cel, terminowość

·       Mobilność w zakresie podróży służbowych związanych z poszczególnymi projektami, w tym w szczególności pomiędzy Warszawą, gdzie mieści się biuro główne Fundacji, a Krakowem, gdzie realizowany jest ważny strategiczny projekt

·       Poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;

·       Zaangażowanie w wykonywaną pracę i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań;

·       współpracować z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką praw kobiet i przemocy wobec kobiet.

·       Utożsamianie się z misją Fundacji, znajomość problematyki i/lub otwartość na pogłębianie wiedzy w tym obszarze

Oferujemy:

·       Udział w ciekawych i różnorodnych projektach, w tym na szczeblu ogólnopolskim

·       Satysfakcję w realizacji ważnych społecznie i innowacyjnych projektów

·       Międzynarodowe kontakty i wyzwania związane z realizacją międzynarodowych projektów

·       Możliwość tworzenia i  realizacji własnych pomysłów

·       Fundacja dopuszcza różne formy zatrudnienia

·       Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy częściowo zdalnej

·       W przypadku braku doświadczenia możliwość zatrudnienia na 6-miesięczny staż płatny, w przypadku pozytywnej oceny z możliwością przekształcenia w umowę o pracę.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@cpk.org.pl do 16.02.2022 r.

Rodzaj umowy: do uzgodnienia (umowa o pracę lub inna) na min. ¾ etatu .

Lokalizacja: Warszawa lub Kraków

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Twoje dane osobowe jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, jako Administratora danych.

WARSZAWA - koordynator/ka programu edukacyjnego

Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje Koordynatora/ki Programu Edukacyjnego w Warszawie

Zakres obowiązków:

 • koordynacja szkoleń i innych działań edukacyjnych prowadzonych w ramach Akademii Mocy Kobiet oraz innych projektów zgodnie z budżetem i harmonogramem
 • Inicjowanie i organizacja innych wydarzeń edukacyjnych zarówno zdalnych jak i  stacjonarnych
 • Nadzór nad tworzeniem jakościowych materiałów edukacyjnych
 • Współpracę z podwykonawcami: trenerzy, szkoleniowcy, autorzy, graficy, drukarnie, catering
 • Pisanie projektów edukacyjnych, sprawozdań z ich realizacji oraz ich rozliczanie w tym opisywanie faktur, dbanie o budżet działu, dokumentacje projektową
 • Komunikacja z odbiorczyniami i odbiorcami usług edukacyjnych, darczyńcami, wykonawcami oraz partnerami projektów

Szukamy osoby, która:

 • interesuje się tematyką praw kobiet, przemocy wobec kobiet, zagadnieniami antydyskryminacyjnymi
 • umie zorganizować sobie czas pracy i realizować działania zgodnie z harmonogramem,
 • i sprawnie współpracować w zespole i koordynować pracę innych ( trenerek, wolontariuszek itp.)
 • ma wykształcenie wyższe lub ukończony IV rok studiów i posługuje się językiem angielskim
 • ma umiejętności sprawnego korzystania z aplikacji/narzędzi, szczególnie Word, Excel, Office 365 (MS Teams) i Zoom oraz łatwość pisania i tworzenia treści edukacyjnych i ogłoszeń.

Mile widziane doświadczenie w:

organizacji szkoleń i warsztatów, pracy w organizacji pozarządowej, tworzeniu materiałów edukacyjnych,

Oferujemy:

·       ciekawą pracę i realne możliwości wpływu na kierunki rozwoju naszych działań,

·       zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę m.in. ½ etatu

·       pracę w organizacji z udokumentowaną historią efektywnych działań,

·       możliwość rozwoju i awansu zawodowego,

·       możliwość zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, poprzez udział w szkoleniach i konferencjach

Jeśli podzielasz naszą misja i wartości, posiadasz niezbędne doświadczenie i kompetencje potrzebne na tym stanowisku zapraszamy Cię do złożenia aplikacji na adres: rekrutacja@cpk.org.pl do 15 lutego 2022 . W tytule maila wpisz stanowisko na jakie składana jest aplikacja ( CV i list motywacyjny)

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Twoje dane osobowe jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, jako Administratora danych.

WARSZAWA - specjalista/ka ds. kontrolingu finansowego i rozliczeń projektów

Centrum Praw Kobiet poszukuje specjalisty/ki ds. kontrolingu finansowego  i rozliczeń projektów 

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie budżetów, planów i analiz finansowych Fundacji uwzględniających istniejące przychody, zasoby kadrowe oraz prognozy finansowe.
 • Opracowywanie zaleceń i narzędzi oraz procedur pozwalających na bieżące i efektywne monitorowanie przychodów i kosztów oraz stanu realizacji poszczególnych działań
 • Kontrola realizacji budżetu całej organizacji oraz projektów, analiza odchyleń, opracowywanie prognoz finansowych (bieżące, miesięczne, kwartalne i roczne),
 • Przygotowywanie raportów, analiz finansowych, sprawozdań i statystyk oraz nadzór nad ich prawidłowym i rzetelnym przygotowaniem przez inne koordynatorki.
 • Współpraca z działem księgowo – kadrowym w tym m.in. przy dostosowywaniu planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej
 • Dopilnowywanie aby działania Fundacji były prowadzone zgodnie z wymogami prawnymi, finansowymi, podatkowymi i sprawozdawczymi w tym RODO
 • Nadzór nad efektywnością i rentownością zadań podejmowanych w ramach działalności statutowej oraz gospodarczej Fundacji, przeprowadzanie oceny ryzyka finansowego nowych przedsięwzięć, identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań korygujących.
 • Wsparcie Zarządu w ewaluacji i realizacji strategii fundraisingowej.
 • Współpraca z Zarządem przy podnoszeniu wewnętrznych standardów zarządzania organizacją ( ludźmi, komunikacji, zarządzania finansami, księgowości itd.),
 • Dostarczanie wiarygodnej informacji finansowo – zarządczej dla Zarządu,
 • Współpraca z Zarządem przy ewaluacji, audytach organizacyjnych i finansowych
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji oraz doradztwo biznesowe dla Zarządu

Poszukamy osoby, która:

 • Podziela misję i wartości Fundacji .
 • Ma min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, związane z kontrolingiem i zarządzaniem finansami
 • Ma wykształcenie wyższe lub ukończyła studia podyplomowe lub równorzędne kursy z obszaru rozliczania projektów, zarządzania i kontrolingu finansowego
 • Posiada wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, planowania strategicznego, prowadzenia negocjacji i podejmowania decyzji.
 • Jest nastawiona na realizację celów, rozwijanie nowych inicjatyw, szukanie nowych rozwiązań, podejmowanie wyzwań.
 • Biegle posługuje się pakiem MS Office, w tym exelem

Mile widziane:

doświadczenie w pracy/ współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz znajomość języka  angielskiego

gotowość do  poszerzania kompetencji w obszarach związanych ze stanowiskiem oraz nowymi technologiami.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 etatu.
 • Możliwości rozwoju i awansu zawodowego
 • Możliwość pracy w organizacji z misją o dużym dorobku i pozycji w sektorze pozarządowym.

Jeśli podzielasz naszą misja i wartości, posiadasz niezbędne doświadczenie i kompetencje potrzebne na tym stanowisku zapraszamy Cię do złożenia aplikacji na adres: rekrutacja@cpk.org.pl do 16 lutego 2022 . W tytule maila wpisz stanowisko na jakie składana jest aplikacja

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Twoje dane osobowe jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, jako Administratora danych.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii