Praca

Szukamy Lokalny/lokalna koordynator(-ka) projektu w Krakowie

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Ofertę tę kierujemy do osób, które potrafią patrzeć szerzej, niż określają
to wyznaczone ramy, które cenią sobie pracę z ludźmi, ale przede wszystkim pracę dla ludzi.

Prócz tego, jeśli cechuje Cię dobra organizacja czasu, skrupulatność
i wielozadaniowość, czytaj dalej! Jest spora szansa na to, że właśnie znalazłeś(-aś) nową pracę jako Koordynator (-ka) Projektów w Fundacji Centrum Praw Kobiet
w Krakowie

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie raportów, sprawozdań, ewaluacji projektu,
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • nadzór nad stopniem realizacji zakładanych celów, rezultatów i wskaźników projektów,
 • monitoring realizacji projektu i bieżące śledzenie wydatków,
 • planowanie i ustalanie harmonogramu zadań,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, beneficjentkami i specjalistami zatrudnianymi w projekcie
 • wsparcie rekrutacji uczestników i uczestniczek realizowanych projektów,
 • obsługa logistyczno-organizacyjna warsztatów, szkoleń, spotkań
 • koordynacja projektów realizowanych przez oddział CPK od strony merytorycznej, organizacyjnej i finansowej (we współpracy z Główną Koordynatorką projektu i Zarządem Fundacji).

Wymagania:

 • doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • bardzo dobra, użytkowa znajomość Microsoft 365,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • nastawienie na osiągnięcie celów,
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy,
 • samodzielność w działaniu,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ¾ etatu;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej (home office);
 • możliwość podnoszenia swoich umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty;
 • nieformalną atmosferę w niewielkim, ale bardzo profesjonalnym zespole CPK;
 • brak nudy i schematycznego działania;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • możliwość realizowania autorskich projektów;
 • wynagrodzenie – 5612 zł brutto
 • Zanim wyślesz aplikację, wejdź na stronę www.cpk.org.pl i przekonaj się czy
  to, co robimy stanowi dla Ciebie wartość, czy chcesz dołączyć do naszego zespołu
  i wspólnie osiągać założone przez nas cele.

Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, wyślij swoje CV w formacie pdf do dnia 25 sierpnia 2023 r. na adres:

rekrutacja_cpk@cpk.org.pl

z dopiskiem w temacie Koordynator(ka) Projektów Kraków

Pamiętaj o klauzuli ochrony danych osobowych i miej proszę na uwadze,
że po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydat(k)ami.

Szukamy Case menadżera/case menadżerki w Krakowie

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Case management to nowe pojęcie w systemie pomocy społecznej  – to metoda zarządzania pojedynczym przypadkiem. Można powiedzieć, że case manager to ktoś, kto udziela kompleksowego wsparcia i obejmuje całościową sytuację klienta/klientki i jest to wsparcie ściśle dopasowane do sytuacji życiowej i specyficznych problemów danej osoby.

Pod opieką case managera  w CPK znajdą się osoby (szczególnie uchodźczynie i dzieci) , których dotykają trudne sytuacje życiowe takie jak: choroba, niepełnosprawność, pozostawanie pod stałą opieką osób trzecich, bezrobocie, czy specyficzne sytuacje problemowe związane z integracją lub reintegracją zawodową i społeczną.

Ofertę tę kierujemy do osób, które chcą pomagać, charakteryzują się społeczną wrażliwością, ale także umiejętnością konstruktywnego rozwiązywania problemów, które cenią sobie pracę z ludźmi i dla ludzi.

Jeśli cechuje Cię dobra organizacja czasu, skrupulatność i wielozadaniowość jest spora szansa na to, że właśnie znalazłeś(aś) nową pracę jako CaseManadżer/Mnadżerka  w Fundacji Centrum Praw Kobiet  w Krakowie

Zakres obowiązków:

 • diagnozowanie sytuacji i zbieranie informacji dotyczących pilnych
  do rozwiązania  problemów klientek oraz analizowanie szans i możliwości w oparciu o słabe i silne strony klientki i jej potrzeby;
 • tworzenie indywidualnych planów działania dla klientek CPK uwzględniających ich indywidualne potrzeby;
 • ułatwianie klientkom korzystanie z różnego rodzaju dostępnych usług, adekwatnie do ich potrzeb i możliwości ekonomicznych, prawnych, socjalnych;
 • stały monitoring i ewaluacja postępu spraw poszczególnych klientek;
 • występowanie w interesie klientek – wspieranie klientek i całego procesu zmian;
 • kontakt z różnego rodzaju osobami i instytucjami, które wspierają i mogą być zaangażowane w proces zmian;
 • przygotowanie raportów, sprawozdań, ewaluacji projektu;
 • monitoring rezultatów i wskaźników projektu w zakresie case managemnet,
 • planowanie i ustalanie harmonogramu zadań;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, beneficjentkami i specjalistami zatrudnianymi w projekcie;

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy socjalnej,
 • bardzo dobra, użytkowa znajomość Microsoft 365,
 • dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • nastawienie na osiągnięcie celów,
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy,
 • samodzielność w działaniu
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • znajomość języka ukraińskiego będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat – wynagrodzenie 5025 zł brutto;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej (home office);
 • możliwość podnoszenia swoich umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty;
 • nieformalną atmosferę w niewielkim, ale bardzo profesjonalnym zespole CPK;
 • brak nudy i schematycznego działania;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • możliwość realizowania autorskich projektów;
 • wynagrodzenie przewidziane w projekcie Zanim wyślesz aplikację, wejdź na stronę www.cpk.org.pl i przekonaj się czy to, co robimy stanowi dla Ciebie wartość, czy chcesz dołączyć do naszego zespołu i wspólnie osiągać założone przez nas cele.

Jeśli odpowiedź brzmi ”tak”, wyślij swoje CV w formacie pdf do dnia 25 sierpnia 2023 na adres:

rekrutacja_cpk@cpk.org.pl

z dopiskiem w temacie Case Menadżer(ka)  Kraków

Pamiętaj o klauzuli ochrony danych osobowych i miej proszę na uwadze,
że po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydat(k)ami.

WARSZAWA Dyrektorka Zarządzająca

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje Dyrektorki Zarządzającej

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Fundacja jest obecnie w momencie intensywnego rozwoju i restrukturyzacji dlatego zależy nam na osobie, która aktywnie włączy się we współprowadzenie działań Fundacji od strony organizacyjnej, aby możliwe było zwiększanie zasięgu oddziaływania naszej misji.

W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Z jednej strony udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom doświadczającym przemocy lub dyskryminacji, z drugiej zaś naszą ambicją jest wpływanie na kształt prawa i jego stosowanie. Działamy na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Ważną rolę w naszej działalności odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, publikacje) oraz przeciwdziałanie stereotypom.

Jeśli podzielasz nasze wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej z blisko 30-letnią tradycją, zapraszamy do aplikowania na stanowisko Dyrektorki Zarządzającej Centrum Praw Kobiet.

Zadania i obowiązki:

 1. Strategiczne i kompleksowe zarządzanie Fundacją, w tym:
 • zarządzanie operacyjne, koordynacja oraz nadzór formalny i merytoryczny nad działami fundacji oraz jednostkami wyodrębnionymi (lokalne oddziały w 6 miastach),
 • ścisła współpraca z Zarządem, Radą Nadzorczą i Radą Dyrektorek,
 • kreowanie, opracowywanie i aktualizowanie we współpracy z Zarządem oraz Radą Dyrektorek strategii rozwoju oraz planów i kierunków działania Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o charakterze kluczowym dla funkcjonowania Fundacji,
 • dbanie o dobrostan zespołu i współpracowniczek/-ków Fundacji (m.in. dbałość o dobre warunki pracy, przestrzeganie praw pracowniczych, procedur rekrutacyjnych itp.),
 • zapewnianie bezpieczeństwa prawnego i organizacyjnego Fundacji, w tym aktualizowanie procedur wewnętrznych i egzekwowanie ich przestrzegania m.in. obiegu dokumentów, RODO, przygotowywania sprawozdań rocznych,
 • podpisywanie umów i innych dokumentów formalnych i księgowych z upoważnienia Zarządu,
 • współtworzenie i aktualizacja wymaganych prawem regulaminów oraz zasad i standardów działania dla całej organizacji,
 • odpowiedzialność za rachunek zysków i strat oraz płynność finansową Fundacji – nadzór i tworzenie nowych planów finansowych,
 • nadzór nad pisaniem i terminowym wdrażaniem projektów, oraz efektywnym wykorzystaniem pozyskiwanych środków,
 • prowadzenie okresowej kontroli wdrażania celów, analiza raportów dotyczących działań Fundacji, jej usług, finansów i terminowości,
 • współpraca z rzecznikiem prasowym i działem PR w zakresie komunikacji zewnętrznej.
 1. Reprezentowanie Fundacji wobec podmiotów zewnętrznych, w tym:
 • pozyskiwanie partnerów, sponsorów i dotacji dla realizacji misji Fundacji, we współpracy z oddziałami lokalnymi (fundraising),
 • reprezentowanie interesów Fundacji w  negocjacjach z kluczowymi partnerami,
 • reprezentowanie Fundacji przed organami publicznymi, z upoważnienia Zarządu.

Wymagania:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu (HR, finanse, administracja),
 • wykształcenie wyższe,
 • utożsamianie się z wartościami i misją Fundacji Centrum Praw Kobiet,
 • znajomość prawa pracy,
 • doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie,
 • umiejętności przywódcze, w tym: wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność budowania dobrych relacji, umiejętność pracy w zespole, zdolność adaptacji, kreatywność i umiejętność strategicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, włączające podejście, gotowość do ustawicznego kształcenia,
 • nastawienie na osiąganie celów, chęć podejmowania nowych wyzwań,
 • umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu Office 365, internetowych platform do spotkań, mediów społecznościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w trzecim sektorze będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość systemu pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie będzie dodatkowym atutem.
 • Mile widziane będą rekomendacje od osób/instytucji, z którymi wcześniej współpracowałaś/eś.

Oferujemy:

 • pracę w cenionej i doświadczonej, niezależnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze całego etatu,
 • wynagrodzenie od 10 000 do 12 000 zł. brutto (w zależności od kwalifikacji i doświadczenia),
 • pracę w różnorodnym i zgranym zespole,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, projektach z obszaru przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • możliwość realizowania autorskich projektów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, nawiązywania kontaktów, w tym także międzynarodowych,
 • wykonywanie pracy w biurze, które mieści się w okolicy Placu Zbawiciela w Warszawie, w pięknej kamienicy z początku XX wieku, z możliwością pracy online,
 • możliwość podjęcia pracy od 01.10.2023 r.

Czekamy na Ciebie.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30.09.2023 r. na adres: rekrutacja_cpk@cpk.org.pl.

W przesłanej aplikacji prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska.

UWAGA: zgłoszenia nie posiadające klauzuli RODO nie będą mogły zostać włączone do procesu rekrutacji.

 

 

GDAŃSK, RZESZÓW - Case manager/case managerka

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Szukamy Case managera/case managerki

w Gdańsku i Rzeszowie

Case management to nowe pojęcie w systemie pomocy społecznej – to metoda zarządzania pojedynczym przypadkiem. Można powiedzieć, że case manager to ktoś, kto udziela kompleksowego wsparcia i obejmuje całościową sytuację klienta/klientki i jest to wsparcie ściśle dopasowane do sytuacji życiowej i specyficznych problemów danej osoby.

Pod opieką case managera w CPK znajdą się osoby (szczególnie uchodźczynie i dzieci), których dotykają trudne sytuacje życiowe takie jak: choroba, niepełnosprawność, pozostawanie pod stałą opieką osób trzecich, bezrobocie, czy specyficzne sytuacje problemowe związane z integracją lub reintegracją zawodową i społeczną.

Ofertę tę kierujemy do osób, które chcą pomagać, charakteryzują się społeczną wrażliwością, ale także umiejętnością konstruktywnego rozwiązywania problemów, które cenią sobie pracę z ludźmi i dla ludzi.

Jeśli cechuje Cię dobra organizacja czasu, skrupulatność i wielozadaniowość jest spora szansa na to, że właśnie znalazłeś(-aś) nową pracę jako CaseManager/Managerka w Fundacji Centrum Praw Kobiet  w Gdańsku lub Rzeszówie.

Zakres obowiązków:

 • diagnozowanie sytuacji i zbieranie informacji dotyczących pilnych
  do rozwiązania problemów klientek oraz analizowanie szans i możliwości w oparciu o słabe i silne strony klientki i jej potrzeby;
 • tworzenie indywidualnych planów działania dla klientek CPK uwzględniających ich indywidualne potrzeby;
 • ułatwianie klientkom korzystanie z różnego rodzaju dostępnych usług, adekwatnie do ich potrzeb i możliwości ekonomicznych, prawnych, socjalnych;
 • stały monitoring i ewaluacja postępu spraw poszczególnych klientek;
 • występowanie w interesie klientek – wspieranie klientek i całego procesu zmian;
 • kontakt z różnego rodzaju osobami i instytucjami, które wspierają i mogą być zaangażowane w proces zmian;
 • przygotowanie raportów, sprawozdań, ewaluacji projektu;
 • monitoring rezultatów i wskaźników projektu w zakresie case management,
 • planowanie i ustalanie harmonogramu zadań;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, beneficjentkami i specjalistami zatrudnianymi w projekcie;

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy socjalnej,
 • znajomość języka ukraińskiego i języka polskiego,
 • bardzo dobra, użytkowa znajomość Microsoft 365,
 • dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • nastawienie na osiągnięcie celów,
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy,
 • samodzielność w działaniu
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Oferujemy:

 • umowę o pracę na 1/2 etatu;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej (home office);
 • możliwość podnoszenia swoich umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty;
 • nieformalną atmosferę w niewielkim, ale bardzo profesjonalnym zespole CPK;
 • brak nudy i schematycznego działania;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • możliwość realizowania autorskich projektów;
 • wynagrodzenie przewidziane w projekcie 2500 zł brutto (za ½ etatu)

Zanim wyślesz aplikację, wejdź na stronę www.cpk.org.pl i przekonaj się czy to, co robimy stanowi dla Ciebie wartość, czy chcesz dołączyć do naszego zespołu i wspólnie osiągać założone przez nas cele.

Jeśli odpowiedź brzmi ”tak”, wyślij swoje CV w formacie pdf do dnia 15 maja 2023 na adres:

rekrutacja_cpk@cpk.org.pl z dopiskiem w temacie Case Manager(ka)  + nazwa miasta.

Pamiętaj o klauzuli ochrony danych osobowych: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z kandydatami, którzy zostaną wybrani podczas wstępnej selekcji ofert. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą Główną w Warszawie Wilcza 60/19  Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

WARSZAWA, KRAKÓW - Lokalny/lokalna koordynator(-ka) projektu

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Ofertę tę kierujemy do osób, które potrafią patrzeć szerzej, niż określają to wyznaczone ramy, które cenią sobie pracę z ludźmi, ale przede wszystkim pracę dla ludzi.

Prócz tego, jeśli cechuje Cię dobra organizacja czasu, skrupulatność
i wielozadaniowość, czytaj dalej! Jest spora szansa na to, że właśnie znalazłeś(-aś) nową pracę jako Koordynator (-ka) Projektu w Fundacji Centrum Praw Kobiet w Warszawie lub Krakowie.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie raportów, sprawozdań, ewaluacji projektu,
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • nadzór nad stopniem realizacji zakładanych celów, rezultatów i wskaźników projektów,
 • monitoring realizacji projektu i bieżące śledzenie wydatków,
 • planowanie i ustalanie harmonogramu zadań,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, beneficjentkami i specjalistami zatrudnianymi w projekcie
 • wsparcie rekrutacji uczestników i uczestniczek realizowanych projektów,
 • obsługa logistyczno-organizacyjna warsztatów, szkoleń, spotkań
 • koordynacja projektów realizowanych przez oddział CPK od strony merytorycznej, organizacyjnej i finansowej (we współpracy z Główną Koordynatorką projektu i Zarządem Fundacji).

Wymagania:

 • min. 2 letnie doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • bardzo dobra, użytkowa znajomość Microsoft 365,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • nastawienie na osiągnięcie celów,
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy,
 • samodzielność w działaniu,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ¾ etatu;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej (home office);
 • możliwość podnoszenia swoich umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty;
 • nieformalną atmosferę w niewielkim, ale bardzo profesjonalnym zespole CPK;
 • brak nudy i schematycznego działania;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • możliwość realizowania autorskich projektów;
 • wynagrodzenie – 4150 zł brutto (wynagrodzenie za ¾ etatu)

Zanim wyślesz aplikację, wejdź na stronę www.cpk.org.pl i przekonaj się czy to, co robimy stanowi dla Ciebie wartość, czy chcesz dołączyć do naszego zespołu  i wspólnie osiągać założone przez nas cele.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 15.05.2023 r. na adres rekrutacja_cpk@cpk.org.pl z dopiskiem w temacie Koordynator(ka) Projektów + nazwa miasta.

Prosimy o dodanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z kandydatami, którzy zostaną wybrani podczas wstępnej selekcji ofert. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą Główną w Warszawie Wilcza 60/19  Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

 

WARSZAWA - Specjalista/-tka ds. systemu CRM

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko specjalisty/-tki do spraw systemu CRM.

Poszukujemy osoby dobrze poruszającej się w obszarach systemów CRM, która nas wesprze w wprowadzaniu danych i administrowaniu systemem CRM.

Jeżeli chcesz rozpocząć pracę w organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: specjalisty/-tki do spraw systemu CRM.

Zakres obowiązków:

 • administrowanie firmowym CRM w zakresie wprowadzania danych (po przejściu odpowiedniego szkolenia)
 • pilnowanie porządku i poprawności wprowadzanych danych w systemie CRM
 • wprowadzanie danych do systemu CRM
 • koordynacja przekazywanych danych od specjalistek w celu ich poprawnego wprowadzenia do systemu CRM
 • dalsze szkolenia odpowiednich pracowników Fundacji z wiedzy zdobytej o systemie CRM

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (lub w trakcie nauki): studia z zakresu informatyki, komunikacji, marketingu i PR (lub pokrewne)
 • mile widziane ok. roczne doświadczenie w obszarze pracy z systemami CRM i mediami społecznościowymi
 • praktyczna znajomość narzędzi CRM
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i zasad poprawnej polszczyzny
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane: znajomość języka angielskiego
 • umiejętności analityczne i komunikatywność

Co oferujemy:

 • forma umowy do uzgodnienia (na początek na okres próbny)
 • pracę w biurze w centrum Warszawy
 • wynagrodzenie w kwocie 5000-6000 zł brutto
 • możliwość rozwoju zawodowego i poznania pracy w fundacji
 • zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w obszarze CRM

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 15.05.2023 r. na adres rekrutacja_cpk@cpk.org.pl. Mile widziane będą rekomendacje od osób/instytucji, z którymi współpracowałaś/eś.

Prosimy o dodanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z kandydatami, którzy zostaną wybrani podczas wstępnej selekcji ofert. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą Główną w Warszawie Wilcza 60/19  Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

WARSZAWA - Specjalista/tka ds. Kadrowo – Płacowych

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Warszawie poszukuje Specjalisty/tki ds. Kadrowo-Płacowych
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • przygotowywanie kryteriów rekrutacyjnych,
 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników i zleceniobiorców w tym m.in. terminowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz pochodnych, kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prawidłowe naliczanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obliczanie zasiłków w tym ustalanie podstaw zasiłkowych,
 • nadzór nad obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników, jak również nad szkoleniami BHP,
 • rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,
 • przygotowywanie zestawień dotyczących płac,
 • wystawianie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
 • ogólne prace administracyjne.
KWALIFIKACJE:
 • 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kadrowo-płacowym,
 • wykształcenie min. średnie ekonomiczne bądź pokrewne,
 • mile widziane uprawnienia inspektora-specjalisty BHP i P.Poż,
 • dobra znajomość przepisów dotyczących prawa pracy, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność praktycznej interpretacji przepisów.
 • biegła obsługa komputera, obsługa programów płacowo-kadrowych, programu Płatnik, pakietu Microsoft Office,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność,
 • dyspozycyjność i odporność na stres,
 • skrupulatność, rzetelność i uczciwość,
 • kreatywne myślenie i samodzielność w działaniu,
 • dobra komunikacja interpersonalna,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność właściwego ustalania priorytetów.
OFERUJEMY:
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • pełen etat
 • możliwość rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, wraz z następującą klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 15.05.2023 r. na adres rekrutacja_cpk@cpk.org.pl. Mile widziane będą rekomendacje od osób/instytucji, z którymi współpracowałaś/eś.

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z kandydatami, którzy zostaną wybrani podczas wstępnej selekcji ofert. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą Główną w Warszawie Wilcza 60/19  Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

WARSZAWA - Specjalista/tka ds. PR i marketingu

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Poszukujemy osoby kreatywnej i przedsiębiorczej, która nas wesprze w działaniach PR i marketingowych i tym samym pomoże nam pomagać kobietom oraz ich dzieciom poszukującym u nas wsparcia.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć w dużej, uznanej i jednej z najstarszych organizacji pozarządowych, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalistki ds. PR i marketingu.

Zakres obowiązków:

 • tworzenie i realizacja strategii wizerunkowej Fundacji (działania do wewnątrz i na zewnątrz organizacji)
 • koordynowanie projektów wizerunkowych (troska o spójność komunikacji w organizacji), współpraca z agencjami
 • zarządzanie stroną internetową, intranetem oraz prowadzenie firmowego konta na Facebooku, Linkedln i w innych mediach społecznościowych
 • rozwijanie kanałów komunikacji, współudział w organizacji eventów, w budowaniu marki organizacji
 • przygotowywanie newsletterów, artykułów, informacji prasowych oraz materiałów marketingowych (broszury, ulotki, etc.) na potrzeby komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • monitorowanie i analiza mediów, pozycjonowanie marki CPK
 • tworzenie materiałów prasowych i innych tekstów
 • weryfikowanie efektywności prowadzonych kampanii komunikacyjnych

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe: studia z zakresu PR, marketingu, dziennikarstwa, komunikacji w biznesie (lub pokrewne)
 • minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze PR, marketingu (w agencji PR lub firmowym zespole PR)
 • doświadczenie w tworzeniu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • doświadczenie we współpracy z agencjami zewnętrznymi, drukarniami i dostawcami
 • znajomość narzędzi PR-owych i marketingowych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i zasad poprawnej polszczyzny
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane: znajomość języka angielskiego
 • podstawowa znajomość programów graficznych, WordPress

Ważne dla nas są :otwartość na ludzi, kreatywność, zmysł estetyczny, efektywne planowanie pracy.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do poniedziałku 15.05.2023 r. na adres rekrutacja_cpk@cpk.org.pl. Mile widziane będą rekomendacje od osób i instytucji.

ŁÓDŹ - Dyrektor(ka) oddziału

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, grupowe formy wsparcia, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeśli podzielasz nasze wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Dyrektor(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi.

Osoba na stanowisku Dyrektora(ki) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi będzie odpowiedzialna za:

 • ustalanie w porozumieniu z zarządem Fundacji planu pracy i strategii rozwoju oddziału w Łodzi oraz nadzór nad ich realizacją,
 • opracowywanie i rozwijanie programów wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy prowadzonych przez oddział w Łodzi,
 • dbanie o realizację wewnętrznych standardów, zasad i procedur wspierania kobiet z doświadczeniem przemocy,
 • współpracę z zarządem Fundacji, działem księgowym, kadrowym i finansowym centrali Fundacji,
 • zarządzanie zespołem, w tym m.in. rekrutacja, zatrudnianie, onboarding, budowanie/integracja zespołu, zapewnienie właściwego podziału zadań, motywowanie, feedback, zarządzanie zespołem wolontariuszek(y), wspieranie w rozwoju osób pracujących i współpracujących,
 • zdobywanie funduszy na działanie oddziału w Łodzi, w tym m.in. przygotowywanie wniosków o dotacje, pisanie projektów, kontakt z darczyńcami biznesowymi,
 • zarządzanie budżetem oddziału, w tym kontrolę wydatkowania funduszy z prowadzonych projektów we współpracy z działem księgowym,
 • monitoring i ewaluację efektywności działań prowadzonych w ramach programów i projektów oddziału,
 • nadzór nad projektami i programami realizowanymi przez oddział w Łodzi, koordynację projektów i programów,
 • opracowywanie okresowych raportów z realizacji projektów i przekazywanie ich zarządowi Fundacji oraz grantodawcom w wyznaczonych terminach,
 • reprezentowanie Fundacji w kontaktach zewnętrznych (media, partnerzy, grantodawcy, władze, środowisko naukowe i inne),
 • współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi i niepublicznymi w zakresie doskonalenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • współudział w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych i regionalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • prowadzenie rzecznictwa i budowanie partnerstw na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • promowanie działań realizowanych w oddziale Fundacji w Łodzi i innych działań Fundacji,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami, otoczeniem fundacji, czuwanie nad komunikacją zewnętrzną we współpracy z osobą odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną,
 • współpracę i wymianę informacji z siedzibą główną oraz innymi oddziałami Fundacji.

Wymagania:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami,
 • doświadczenie w pisaniu projektów i sporządzaniu wniosków o dotacje,
 • doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie,
 • nastawienie na osiąganie celów, chęć podejmowania nowych wyzwań,
 • wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność budowania dobrych relacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office i Office 365, internetowych platform do spotkań, mediów społecznościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w trzecim sektorze będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pracę w cenionej i doświadczonej, niezależnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze całego etatu,
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, projektach z obszaru przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • pracę w różnorodnym i zgranym zespole,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • możliwość realizowania autorskich projektów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, możliwość nawiązywania kontaktów, w tym także międzynarodowych,
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do poniedziałku 22.05.2023 r. na adres rekrutacja_cpk@cpk.org.pl. Mile widziane będą rekomendacje od osób/instytucji, z którymi współpracowałaś/eś.

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

POZNAŃ - Psychoterapeutka/Psychoterapeuta z j. polskim/ j. ukraińskim

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Centrum Praw Kobiet – oddział w Poznaniu rekrutuje: Psychoterapeutka/Psychoterapeuta – umowa zlecenie

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (m. in. konsultacje prawne, psychologiczne, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psychoterapeutka/Psychoterapeuta.

Do zadań Psychoterapeutki/Psychoterapeuty należą:
– Udzielanie wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację;
– Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy;
– Aktywny udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Poznań, w superwizjach oraz współpraca z zespołem interdyscyplinarnym Fundacji;
– Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami;
– Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów;
– Stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Wielkopolsce w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Wymagania:
– ukończony przynajmniej drugi rok szkoły psychoterapii akredytowanej przez PTP
– doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym
– opieka superwizora akredytowanego przez PTP
– terapia własna – ukończona lub w procesie
– posiadanie (lub gotowość do posiadania) aktualnego ubezpieczenia OC zawodu psychologa/psychoterapeuty

Szczególną uwagę zwrócimy na osoby, które dodatkowo posiadają:
– ukończone studia psychologiczne
– znajomość j. angielskiego,

– umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy
– wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.)
– znajomość oferty placówek pomocowych w województwie wielkopolskim
– odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej

Oferujemy:
– umowę zlecenie lub umowę o współpracę
– wynagrodzenie w zależności od doświadczenia
– możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy, mechanizmów przemocy, traumy, kryzysów życiowych oraz konsultacje prawnicze w zakresie wsparcia klientek
– przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Poznaniu
– szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet
– bezpłatne interwizje
– elastyczne godziny pracy (co najmniej dwie godziny dziennie),

Zgłoszenia:
CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet – oddział w Poznaniu, prosimy kierować na adres: cpk_poznan@cpk.org.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 22 maja 2023 r.

Prosimy o dodanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

WARSZAWA - Specjalistka Pierwszego Kontaktu

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i przez zaniedbanie) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalistka I kontaktu

Miejsce pracy: Warszawa: Specjalistyczna Poradnia

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia na kierunku pedagogika, praca socjalna, nauki społeczne/polityczne i/lub innych pokrewnych i udokumentowany co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z grup wrażliwych, w tym dotkniętych przemocą domową  i/lub ze środowisk marginalizowanych;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku.

Mile widziane będą:

 1. umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 2. wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych i administracyjnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), innych placówek pomocowych (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd.);
 3. znajomość oferty placówek pomocowych w województwie mazowieckiego;
 4. umiejętność pracy w zespole, elastyczność;
 5. umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analityczne;
 6. umiejętność sporządzania sprawozdań na użytek wewnętrzny i zewnętrzny;
 7. znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego będzie atutem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikowanie kobiet doświadczających przemocy lub o podwyższonym ryzyku doświadczania przemocy, zgłaszających się do Specjalistycznej Poradni CPK
 • rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb kobiet doświadczających lub narażonych na przemoc ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem oceny potrzeb i oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy
 • udzielanie bezpośredniego wsparcia, w tym wsparcia, emocjonalnego, informacyjnego
 • wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania
 • wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą̨ siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego
 • kierowanie kobiet doświadczających przemocy na adekwatne formy wsparcia w ramach Specjalistycznej Poradni CPK i do adekwatnych podmiotów. Towarzyszenie, koordynacja, monitorowanie i wsparcie w korzystaniu ze wszelkich pomocnych dla nich usług
 • koordynowanie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy z innymi usługodawcami i lokalnymi podmiotami w celu wzmocnienia dostępu do usług i budowania wsparcia dla osoby, która doświadczyła przemocy
 • zarządzanie sprawami klientek, które zostały zidentyfikowane, jako wymagające szczególnego wsparcia (case management), w tym organizowanie zebrań dotyczących spraw klientek, jeśli zajdzie taka potrzeba również z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia
 • skrupulatne prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami i świadczonymi usługami, w tym dokumentacji wszystkich spraw, które zostały przekierowane w inne miejsca
 • sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów
 • współpraca z innymi specjalistami/kami pracującymi w Poradni
 • udział w zebraniach zespołu CPK i superwizji  zespołowej
 • wykonywanie innych czynności – dotyczących pracy na ww. stanowisku – zleconych przez Kierowniczkę Specjalistycznej Poradni.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony do 31.12.2022r., umowę zlecenie, umowę o współpracę, w przypadku osoby samozatrudnionej
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu
 • elastyczne godziny pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i powierzonych zadań.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 08.09.2022 r. pod adresem: rekrutacja@cpk.org.pl.  Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Katarzyną Łagowską (katarzyna.lagowska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Gdańsk

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku prowadzi nabór na stanowisko Specjalistki(y) ds. przemocy ze względu na płeć w ramach współpracy z Danish Refugee Council (DRC) przy Blue Dot UNHCR w Gdyni. Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć będzie odpowiedzialna za realizację działań ochrony uchodźczyń przed przemocą ze względu na płeć w ramach działań Blue Dot w Gdyni.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć.

Miejsce pracy: Blue Dot UNHCR w Gdyni, okazjonalnie w siedzibie Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.

Umowa: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie lub umowa z osobą samozatrudnioną

Rozpoczęcie pracy: jak najszybciej

Do zakresu obowiązków na stanowisku Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć należą: 

 • Identyfikowanie uchodźczyń doświadczających przemocy lub o podwyższonym ryzyku doświadczania przemocy, poprzez między innymi działania mobile i terenowe w województwie pomorskim, a także działania w Blue Dot.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb kobiet z Ukrainy doświadczających lub narażonych na przemoc ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem oceny potrzeb i oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy.
 • Udzielanie bezpośredniego wsparcia, w tym wsparcia psychologicznego, emocjonalnego, informacyjnego.
 • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania.
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
 • Kierowanie kobiet doświadczających przemocy na adekwatne formy wsparcia i do adekwatnych podmiotów. Towarzyszenie, koordynacja, monitorowanie i wsparcie w korzystaniu ze wszelkich pomocnych dla nich usług.
 • Koordynowanie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy z innymi usługodawcami i lokalnymi podmiotami w celu wzmocnienia dostępu do usług i budowania wsparcia dla osoby, która doświadczyła przemocy.
 • Zarządzanie sprawami przemocy ze względu na płeć (case management), w tym organizowanie zebrań dotyczących spraw klientek, jeśli zajdzie taka potrzeba również z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia.
 • Skrupulatne prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami i świadczonymi usługami, w tym dokumentacji wszystkich spraw, które zostały przekierowane w inne miejsca.
 • Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
 • Projektowanie i prowadzenie warsztatów, działań grupowych, animacyjnych, warsztatowych skierowanych do uchodźczyń.
 • Dokonywanie oceny potrzeb uchodźczyń w zakresie ochrony przed przemocą, identyfikacja zagrożeń, w tym związanych z płcią, wiekiem, stopniem sprawności i innymi czynnikami. We współpracy z zespołem Blue Dot w Gdyni oraz centrum Praw Kobiet opracowywanie i wdrażanie konkretnych strategii/inicjatyw mających na celu zmniejszenie tych zagrożeń.
 • Praca w ścisłej współpracy z członkami zespołu w celu zapewnienia zgodności działań ochronnych i pomocowych z ogólnymi założeniami prowadzonych projektów, w tym ścisła współpraca z Koordynatorką Programu Pomocowego Centrum Praw Kobiet oraz z Liderką Zespołu Pomocowego Danish Refugee Council.
 • Sporządzanie raportów z prowadzonych działań i dostarczanie danych do przygotowywania raportów dla darczyńców.
 • Uczestniczenie i wspieranie skutecznego monitorowania, ewaluacji i procesów uczenia się.
 • Aktywny udział w zebraniach zespołu oraz w superwizjach.

Wymagania:

 • ukończone studia z psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, nauk społecznych/politycznych lub innej pokrewnej dziedziny,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym,
 • wiedza z zakresu problematyki przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, systemu przeciwdziałania przemocy, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.).

Mile widziane:

 • szerokie doświadczenie w pracy z osobami z grup wrażliwych, w tym z osobami, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć i przemocy seksualnej;
 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy,
 • znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim,
 • znajomość potrzeb psychospołecznych osób uchodźczych,
 • umiejętność pracy w wielokulturowym kontekście,
 • umiejętność pracy w zespole, elastyczność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analityczne,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań na użytek wewnętrzny i zewnętrzny,
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • ukończone szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • rozpoczęta lub ukończona szkoła psychoterapii,
 • staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie miesięczne w kwocie 7.650,00 zł brutto,
 • umowę na czas określony do 31 grudnia 2022 r., być może z możliwością przedłużenia,
 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,
 • pracę w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, w przyjaznym i otwartym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Jeśli chcesz wspierać kobiety doświadczające przemocy razem z nami, zapraszamy Cię do dołączenia do naszego zespołu! Prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do dnia 24.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: aleksandra.mosiolek@cpk.org.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatkami(ami) oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog z językiem ukraińskim

Do zadań Psycholożki/Psychologa z językiem ukraińskim należą: 

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb klientek, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy oraz jej bliskich, zwłaszcza dzieci.
 • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania.
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
 • Motywowanie do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy.
 • Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy.
 • Wspieranie w usamodzielnianiu się i odbudowywaniu innych, ważnych obszarów życiowych np. w podjęciu zatrudnienia, odnowieniu relacji z innymi ludźmi.
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych, sposobów ochrony i wspierania dzieci.
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania przemocy, w tym      wyuczoną bezradnością, lękiem, poczuciem winy, wstydem, stanami depresyjnymi, objawami zaburzenia stresowego pourazowego, zmianami regulacji afektu i impulsów, obniżoną samooceną i poczuciem sprawczości.
 • Pomoc w wychodzeniu ze współuzależnienia.
 • Wydobywanie, wzmacnianie i nauka wykorzystywania zasobów, które posiada klientka.
 • Aktywny udział w zebraniach zespołu specjalistek/ów CPK Gdańsk oraz w superwizjach.
 • Aktywna współpraca z innymi specjalistkami/ami CPK w sprawach klientek.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.
 • Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
 • Stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Trójmieście w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Wymagania:

 • ukończone studia psychologiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.
 • znajomość języka ukraińskiego

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy,
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.),
 • znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim,
 • szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii,
 • odbyty staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie, umowę o współpracę,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy nawet w małym zakresie godzin (np. dwie godziny tygodniowo), a także w weekendy.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 24.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: cpk_gdansk@cpk.org.pl. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z nami pisząc na adres: (cpk_gdansk@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Tłumacz_ka polsko- ukraińska.

Zadania:

Tłumacz_ka ustna_y odpowiada za ułatwienie komunikacji podczas szkoleń, warsztatów oraz konsultacji wstępnych, porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, psychiatrycznych. Tłumacz_ka będzie regularnie uczestniczył_a w poradach oraz szkoleniach, warsztatach w celu tłumaczenia. W razie potrzeby tłumacz_ka zapewni również tłumaczenie pisemne. Tłumacz_ka będzie odpowiedzialna_y za wszelkie inne powierzone obowiązki.

Wymagania:

 • Biegła znajomość języka polskiego i ukraińskiego.
 • Wcześniejsze doświadczenie w tłumaczeniu w mowie i w piśmie.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Umiejętności komunikacyjne, zarówno ustne, jak i pisemne (polsko-ukraiński).
 • Umiejętności miękkie związane z empatią i inteligencją emocjonalną.
 • Umiejętność pracy zespołowej.

Mile widziane:

 • Referencje z wcześniejszych miejsc pracy.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie, umowę o współpracę,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 24.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: aleksandra.mosiolek@cpk.org.pl. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z nami pisząc na adres: (cpk_gdansk@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog

Do zadań Psycholożki/Psychologa należą:

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb klientek, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy oraz jej bliskich, zwłaszcza dzieci.
 • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania.
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
 • Motywowanie do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy.
 • Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy.
 • Wspieranie w usamodzielnianiu się i odbudowywaniu innych, ważnych obszarów życiowych np. w podjęciu zatrudnienia, odnowieniu relacji z innymi ludźmi.
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych, sposobów ochrony i wspierania dzieci.
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania przemocy, w tym wyuczoną bezradnością, lękiem, poczuciem winy, wstydem, stanami depresyjnymi, objawami zaburzenia stresowego pourazowego, zmianami regulacji afektu i impulsów, obniżoną samooceną i poczuciem sprawczości.
 • Pomoc w wychodzeniu ze współuzależnienia.
 • Wydobywanie, wzmacnianie i nauka wykorzystywania zasobów, które posiada klientka.
 • Aktywny udział w zebraniach zespołu specjalistek/ów CPK Gdańsk oraz w superwizjach.
 • Aktywna współpraca z innymi specjalistkami/ami CPK w sprawach klientek.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.
 • Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
 • Stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Trójmieście w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

 Wymagania:

 • ukończone studia psychologiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy,
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.),
 • znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim,
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego,
 • szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii,
 • odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie, umowę o współpracę,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy nawet w małym zakresie godzin (np. dwie godziny tygodniowo), a także w weekendy.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 24.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: cpk_gdansk@cpk.org.pl. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z nami pisząc na adres: (cpk_gdansk@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Asystent(ka) ds. finansowych.

Do zadań Asystenta(ki) ds. finansowych należą:

 • nadzór nad prawidłowym przepływem dokumentacji księgowej w oddziale,
 • wsparcie w księgowaniu faktur zakupowych,
 • porządkowanie dokumentacji z obszaru finansowego,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych z projektów we współpracy z koordynatorami projektów,
 • monitorowanie statusu wykorzystania budżetów realizowanych projektów, prowadzenie zestawień kosztów projektów,
 • prowadzenie rejestru korespondencji finansowej, rejestru umów, rejestru delegacji,
 • przygotowanie dokumentów do płatności,
 • prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie raportów, analiz, zestawień,
 • współpraca z innymi oddziałami fundacji oraz działami księgowości, kadr, kontrolingu.
 • wsparcie w bieżących pracach administracyjno-księgowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (lub w trakcie realizacji),
 • doświadczenie wskazujące na umiejętność pracy z danymi,
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obsługa komputera, swoboda w poruszaniu się po Internecie, obsługa pakietów biurowych, sprawne poruszanie się w środowisku MS Office (zwłaszcza w programie Excel), narzędzi Googla oraz efektywne korzystania z narzędzi online,
 • komunikatywność, systematyczność, samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość.

Mile widziane:

 • wykształcenie (studia/ kursy/ szkolenia) związane z finansami, księgowością, kadrami,
 • doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza w rozliczeniach projektów,
 • znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie lub umowa z osobą samozatrudnioną w wymiarze ½ etatu na około 2 miesiące z możliwością przedłużenia.
 • wynagrodzenie miesięczne za 1/2 etatu 2.200 – 2.540 zł brutto,
 • pracę od zaraz,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet.

Miejsce pracy: Gdańsk, Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Fundacji Centrum Praw Kobiet;
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji;
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Asystent(ka) ds. finansowych”;
 • w CV prosimy o umieszczenie klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji;
 • zgłoszenia z CV prosimy przesyłać do 24 sierpnia 2022 r. na adres: cpk_gdansk@cpk.org.pl;
 • prosimy o przesłanie CV w języku polskim.

Procedura wyboru ofert:

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert;
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami;
 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów;
 • zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną odbywają się od momentu nadsyłania zgłoszeń;
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

WARSZAWA - Specjalistka ds. płacowo-księgowych

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje Specjalistki ds. płacowo-księgowych.

Obowiązki osoby zatrudnionej będą polegały na:

 • naliczaniu płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzeniu akt osobowych
 • kontrolowaniu czasu pracy, badań lekarskich i szkoleń BHP, urlopów
 • obsłudze płatnika
 • przygotowywaniu deklaracji rozliczeniowych do ZUS, US, GUS
 • kontroli dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • dbaniu o prawidłowy obieg dokumentów księgowych
 • dekretacji i księgowaniu dokumentów systemie RAKS
 • uzgadnianiu kont księgowych
 • udziale w procesie zamknięciu miesiąca
 • sporządzaniu raportów dotyczących kosztów
 • sporządzaniu danych do realizacji płatności.

Od kandydatek oczekujemy:

 • Wyższego wykształcenia (ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie)
 • Minimum 3-letniego doświadczenia na stanowisku na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za płace i sprawy kadrowe
 • Praktycznej znajomości przepisów polskich zasad rachunkowości, przepisów z zakresu podatku PIT, CIT oraz ZUS
 • Znajomości i doświadczenia w obsłudze płatnika i rozliczeń z ZUS
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i umiejętności ustalania priorytetów
 • Skrupulatności i dokładności
 • Praktycznej znajomość MS Office, szczególnie Excel
 • Znajomość systemu RAKS będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu
 • Możliwość rozwoju
 • Przyjazną atmosferę pracy

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rekrutacja_cpk@cpk.org.pl 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii