Praca

GDAŃSK - Psycholożka/Psycholog - umowa zlecenie/umowa o współpracę

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog

Do zadań Psycholożki/Psychologa należą: 

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację;
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb klientek, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy oraz jej bliskich, zwłaszcza dzieci;
 • Ustalenie planu bezpieczeństwa;
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego;
 • Motywowanie do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy;
 • Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy;
 • Wspieranie w usamodzielnianiu się i odbudowywaniu innych, ważnych obszarów życiowych np. w podjęciu zatrudnienia, odnowieniu relacji z innymi ludźmi;
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych, sposobów ochrony i wspierania dzieci;
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania przemocy, w tym      wyuczoną bezradnością, lękiem, poczuciem winy, wstydem, stanami depresyjnymi, objawami zaburzenia stresowego pourazowego, zmianami regulacji afektu i impulsów, obniżoną samooceną i poczuciem sprawczości;
 • Pomoc w wychodzeniu ze współuzależnienia.
 • Wydobywanie, wzmacnianie i nauka wykorzystywania zasobów, które posiada klientka;
 • Aktywny udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk oraz w superwizjach;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.
 • Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
 • Stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Trójmieście w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

 

 • ukończone studia psychologiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.);
 • znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim;
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego;
 • szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii;
 • odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;
 • umowę zlecenie, umowę o współpracę
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego;
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy nawet w małym zakresie godzin (np. dwie godziny tygodniowo), a także w weekendy.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 19.01.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: karolina.kaminska@cpk.org.pl. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

GDAŃSK - Specjalist(k)a ds. wsparcia - umowa zlecenie/umowa o współpracę/umowa o pracę

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalist(k)a ds. wsparcia.

Do zadań Specjalistki/Specjalisty ds. wsparcia należą: 

 1. Przeprowadzanie indywidualnych, wstępnych konsultacji z każdą kobietą zgłaszającą się do Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, polegających m.in. na: przeprowadzeniu wywiadu, diagnozy sytuacji osobistej, rodzinnej, prawnej, w tym dotyczącej doznawanej przemocy, oceny zagrożenia zdrowia i życia, podejmowanie na tej podstawie właściwej i wczesnej interwencji. 
 2. Ustalanie wspólnie z klientką planu bezpieczeństwa oraz planu pomocy w oparciu o diagnozę jej sytuacji; informowanie o podstawowych prawach oraz prawnych i proceduralnych możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doświadczania przemocy. 
 3. Rzetelne i regularne wypełnianie dokumentów oraz baz elektronicznych, w tym dotyczących klientek i podejmowanych działań pomocowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami przyjętymi w Fundacji.
 4. Regularne prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji sytuacji klientek CPK Gdańsk, w tym m.in.  dbałość o wypełnianie przez klientki ankiet ewaluacyjnych, kontakt z klientkami w celu sprawdzenia, czy otrzymana pomoc była skuteczna. 
 5. Sporządzanie informacji do planów, sprawozdań, bilansów i analiz w zakresie realizowanych zadań.
 6. Aktywny udział w superwizjach grupowych oraz w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego CPK Gdańsk.
 7. Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów. 
 8. Współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Trójmieście w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.
 9. Udział w Grupach Roboczych powołanych przez gdański Zespół Interdyscyplinarny oraz czynny udział w budowaniu wspólnego planu pomocy kobietom i ich dzieciom doznającym przemocy w rodzinie wraz z jego realizacją.
 10. W uzasadnionych przypadkach wspieranie klientek CPK Gdańsk w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem przemocy poza oddziałem np. towarzyszenie klientce w składaniu zawiadomienia o przestępstwie na komisariacie policji.
 • ukończone studia wyższe minimum na poziomie licencjackim;
 • co najmniej jeden rok doświadczenia w pracy z klientami/pacjentami doświadczającymi przemocy, pracy w interwencji kryzysowej lub polegającej na wsparciu osób dorosłych będących w kryzysie psychicznym; 
 • samodzielność, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność;
 • umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office, w tym podstawowa znajomość programu Excel; 
 • gotowość do pracy z narzędziami takimi, jak np. Salesforce, Asana, Slack.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia i koordynacji planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.),
 • znajomość oferty placówek pomocowych w Trójmieście (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego;
 • odbyty staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;
 • umowę zlecenie, umowę o współpracę lub umowę o pracę;
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego;
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy w wymiarze od ⅓ etatu do kilku godzin w tygodniu.

Będziemy szczere, ta praca nie jest dla każdego, dlatego zanim wyślesz do nas swoje CV, zastanów się:

– czy masz w sobie wystarczającą ilość empatii, wrażliwości i dyskrecji, aby spotykać się na co dzień z osobami, które doświadczają bądź doświadczyły przemocy?

– czy potrafisz pracować w sytuacjach kryzysowych i stresowych?

– czy dobrze czujesz się w pracach administracyjnych, z dokumentacją i liczbami?

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z  uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego uważasz, że jesteś dobrym kandydatem/kandydatką na to stanowisko do 19 stycznia 2022 r. Aplikacje wyślij na adres: karolina.kaminska@cpk.org.pl Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, pisz na karolina.kaminska@cpk.org.pl

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii