Misja

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

W naszej pracy kierujemy się przekonaniem, że:

  • prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych praw człowieka, a przemoc wobec kobiet, niezależnie od tego, czy sprawcą jest członek rodziny, inna osoba lub grupa osób czy państwo, stanowi naruszanie tych praw;
  • państwo ma obowiązek skutecznie chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji oraz prowadzić aktywną politykę równościową ;
  • państwo jest odpowiedzialne za wszelkie zaniechania w wywiązywaniu się z wyżej wspomnianych obowiązków i naruszenia praw kobiet.

Uważamy, że aby mówić o kulturze demokratycznej, nie możemy ograniczać się wyłącznie do wymiaru społecznego i zadowalać się formalnymi gwarancjami równouprawnienia. Musimy zapewnić kobietom i mężczyznom równe szanse i możliwość realizacji ich potrzeb oraz aspiracji życiowych w sferze publicznej, w pracy i w życiu osobistym. Bez zagwarantowania prawa kobiety do decydowania o swojej płodności, skutecznej ochrony przed przemocą i partnerskiego modelu rodziny kobiety nie  będą mogły w pełni realizować się w życiu publicznym i zawodowym.  Dlatego też działając na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet musimy równolegle działać na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia.

W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Z jednej strony udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji, z drugiej zaś staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie. Ważną rolę w naszej działalności odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, publikacje).

Dążymy do tego aby pokrzywdzone kobiety były aktywnym podmiotem w procesie tworzenia  prawa i rozwiązań instytucjonalnych, które mają stać na straży ich praw i wolności.

Uważamy, że każda kobieta powinna mieć zapewniony dostęp do specjalistycznej i kompleksowej pomocy oraz możliwość wyboru oferty, z której chce skorzystać.

Istotnym elementem naszej misji jest także przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom związanym z płcią, które mają ogromny wpływ nie tylko na życie i wybory milionów kobiet ale także na stosowanie prawa w sprawach karnych związanych z przemocą wobec kobiet oraz rodzinnych. Wierzymy, że działając na wielu płaszczyznach, uda nam się  stworzyć skuteczny system ochrony praw człowieka, w którym kobiety i mężczyźni będą mogli w pełni korzystać z należnych im praw i wolności.

Norflex Online
Buy Cafergot Online
Zanaflex
Buy Celebrex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii