Nasze podejście

Udzielamy pomocy kobietom, których prawa są łamane, w szczególności kobietom  doświadczającym różnych form przemocy i dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, sytuację rodzinną.

W przeciwieństwie do wielu innych instytucji Centrum Praw Kobiet od początku swego istnienia opowiadało się za pomocą skierowaną tylko do kobiet i pomocą świadczoną przede wszystkim przez kobiety. Za takim podejściem w  naszym głębokim przekonaniu przemawia wiele argumentów.  Sprzyja ono m.in. indywidualizacji pomocy, zwiększa poczucie bezpieczeństwa kobiet i zmniejsza ryzyko wtórnej wiktymizacji. Wiemy, że wiele kobiet po doświadczeniu np. przemocy, ma uraz do mężczyzn i bardzo ceni sobie placówki, w których mogą mieć kontakt tylko z kobietami. Skierowanie oferty pomocowej tylko do kobiet nie jest działaniem dyskryminującym mężczyzn, ma na celu wyjście naprzeciw specyficznym potrzebom wielu pokrzywdzonych kobiet, wynika z troski o ich bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwala uniknąć konfliktu interesów.

Jesteśmy orędowniczkami kompleksowej pomocy świadczonej przez specjalizujące się w danej dziedzinie organizacje, które w razie potrzeby i za zgodą potrzebujących inicjują i koordynują współpracę z innymi instytucjami przy tworzeniu planu pomocy.

Uważamy, że kobiety powinny mieć prawo wyboru, czy chcą skorzystać z  pomocy specjalistycznej placówki skierowanej tylko do kobiet, czy ogólnej oraz wyboru płci osoby udzielającej pomocy. Jesteśmy przekonane, że pomocy specjalistycznej nie zastąpią placówki ogólne pomagające ofiarom różnych przestępstw, osobom w sytuacji kryzysowej czy bezdomnym.

Pomoc udzielana kobietom, które doznały przemocy lub dyskryminacji albo kontaktują się z nami w innej sprawie, przyjmuje bardzo różne formy: wysłuchujemy skarg, wsłuchujemy się w potrzeby, wspieramy emocjonalnie, podejmujemy interwencje, doradzamy, dostarczamy informacji, zapewniamy w razie potrzeby dach nad głową lub pomagamy takie miejsce znaleźć, towarzyszymy w sądach, na policji lub w prokuraturze.

Centrum Praw Kobiet zapewnia długofalową i kompleksową pomoc lub jednorazową konsultację, która pomoże uporządkować sytuację życiową i rozpoznać możliwości wprowadzenia w niej zmian. Większość naszych klientek to kobiety doświadczające różnych form przemocy.

Jeśli szukająca pomocy kobieta nie czuje się na siłach, by podjąć decyzję, waha się, nie wywieramy presji, by tę decyzję przyspieszyć.  Wspólnie z klientką rozważamy różne warianty postępowania i ich skutki tak, aby decyzja, którą podejmie, była oparta na jak najlepszej wiedzy i rozumieniu wszystkich aspektów jej sytuacji życiowej.

Pracujemy z kobietami w oparciu o przekonanie, że są one w stanie znaleźć w sobie siłę i uwolnić się z krzywdzących związków, w których są bite i maltretowane lub znaleźć własne rozwiązanie w innej sprawie.

Nasza praca z kobietami ma charakter niedyrektywny, nie mówimy im co i jak mają zrobić, tylko wspieramy  w odzyskiwaniu szacunku do samych siebie i wiary we własne siły i  umiejętności.

Dążymy do tego aby kobiety przejęły pełną kontrolę nad swoim dalszym życiem i wyborami, jakich przyjdzie im dokonywać.

Staramy się także pokazać klientkom szerszy kontekst problemu, z którym się zmagają. Uświadomić im np., że przemoc jakiej doświadczają jest w większym stopniu efektem patriarchalnej kultury  opartej na dominacji mężczyzn, niż cech osobowościowych.  Chcemy pokazać, że nie są  same, że są inne kobiety, które mają podobne doświadczenia.

Zasadą jest, że pierwszą rozmowę przeprowadzają nasze specjalistki od pierwszego kontaktu, które odpowiedzialne są również za koordynowanie planu pomocy.  Określają one wspólnie z osobą poszukującą wsparcia plan pomocy i koordynujące go.

W Centrum Praw Kobiet przygotowałyśmy Kartę Praw Klientki. Zapoznaj się:  – Link do karty praw klientki

WAŻNE:  Centrum Praw Kobiet nie prowadzi mediacji między osobą doznającą przemocy a sprawcą,  nie przyjmuje również klientek, których interesy i oczekiwania są sprzeczne lub są stronami konfliktu.

 

Pomoc odpłatna: W związku z dużym zainteresowaniem pomocą świadczoną przez Centrum Praw Kobiet i ograniczonymi możliwościami finansowymi przyjęłyśmy, że z bezpłatnej pomocy mogą korzystać przede wszystkim kobiety, których sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie kosztów pomocy odpłatnej. Zależy nam na  utrzymaniu ciągłości oferty pomocowej, ale sposób finansowania organizacji pozarządowych temu nie sprzyja. Dlatego też, kierowane troską o dostępność naszej pomocy dla tych, których nie stać na korzystanie z odpłatnych usług, a także chęcią dotarcia do nowej grupy odbiorczyń, zdecydowałyśmy się, po ponad dwudziestu latach działalności nieodpłatnej, wystąpić również z ofertą odpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej .

Jeśli zaufała Pani naszej organizacji, Pani sytuacja finansowa na to pozwala  i chciałaby Pani skorzystać z naszej oferty odpłatnej, osoba pierwszego kontaktu skieruje Panią do specjalistów świadczących pomoc odpłatnie.

Zachęcamy do zapoznania się z nasz ofertą.  Chcemy podkreślić, że korzystając z naszej oferty płatnej, wspiera Pani kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji, których nie stać na pomoc odpłatną.

Dochody uzyskane w odpłatnej działalności będą w 100 procentach przeznaczone na działalność statutową, czyli kompleksową pomoc dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji.