Nowy skład Rady Nadzorczej CPK

Warszawa, dnia 28 września 2023 r.

Liderki ruchu feministycznego

weszły do Rady Nadzorczej Fundacji Centrum Praw Kobiet

 

W Fundacji Centrum Praw Kobiet działa nowa Rada Nadzorcza. Powołano do niej z dniem 12 lipca znane aktywistki ruchów kobiecych oraz naukowczynie z wybitnym dorobkiem w swoich dziedzinach powiązanych z prawami kobiet: filolożkę i pracowniczkę socjalną, wiceprezeskę Fundacji La Strada Joannę Garnier, kryminolożkę, feministkę i prawniczkę związaną z Uniwersytetem Jagiellońskim Magdalenę Grzyb, pedagożkę i filozofkę dr Katarzynę Szumlewicz, adiunktkę w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz psycholożkę kliniczną Annę Lipowską-Teutsch.

Zadaniem Rady jest m.in. nadzór nad realizacją misji i głównych kierunków działania Fundacji, gospodarką finansową Fundacji oraz opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.

– Nowo powołane członkinie wnoszą do Fundacji imponujący zasób wiedzy i doświadczeń z dziedzin kluczowych dla skutecznej ochrony praw kobiet: psychologii, kryminologii, edukacji, pedagogiki – komentuje Urszula Nowakowska – fundatorka CPK – Dla naszej Fundacji jest to ważny impuls rozwojowy i zapowiedź nowego rozdziału w niemal trzydziestoletniej historii CPK.

Fundacja CPK przechodzi proces reorganizacji. Celem zmian jest budowa nowoczesnej, sprawnie zarządzanej organizacji pozarządowej nowego typu. Rada Nadzorcza odgrywać będzie kluczową rolę w projektowaniu tych zmian i nadzorowaniu ich wdrożenia.

 

SYLWETKI NOWYCH CZŁONKIŃ RADY NADZORCZEJ FUNDACJI CPK

 

Joanna Garnier

Polonistka i pracowniczka socjalna, współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji „La Strada”. Wieloletnia konsultantka telefonu zaufania, zajmuje się także pomocą bezpośrednią i wsparciem dla ofiar handlu ludźmi. Współautorka przybornika edukacyjnego dla nauczycieli pt.:  „Handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie” (we współpracy z Uniwersytetem w Padwie)  oraz aplikacji mobilnej SAFE uczącej o bezpiecznej emigracji.

W latach 2000 – 2001 koordynatorka nowatorskiego projektu „Fenarete: szkolenie peer-edukatorek ze środowiska prostytuujących się kobiet”.  W roku 2012 była dyrektorką pierwszego w Europie Festiwalu Filmów o Handlu Ludźmi 18/18.

W Fundacji La Strada prowadzi projekty edukacyjne i wydawnicze oraz  kampanie świadomościowe. Odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Magdalena Grzyb

Kryminolożka, feministka i dr nauk prawnych z Katedry Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła także Szkołę Prawa Francuskiego, organizowaną przez UJ i Uniwersytet w Orleanie. Odbywała liczne staże naukowe we Francji, Hiszpanii, Izraelu, USA i Peru. Kierowała projektem badawczym pt. „Europejska polityka kryminalna wobec przestępstw motywowanych kulturowo” a także, w latach 2018 – 2022, grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Kobieta jako ofiara zabójstwa”. Zainteresowania badawcze Magdaleny Grzyb koncentrują się na przemocy wobec kobiet; polityce kryminalnej, przestępstwach motywowanych kulturowo, kryminologicznej problematyce prostytucji.

Spośród licznych publikacji warto wymienić: Prostytucja – praca, dewiacja czy eksploatacja? (współaut., 2019), Violence against Women in Poland – the Politics of Denial (2019), Seksualna panika, czy racjonalna polityka? O reakcji na molestowanie seksualne studentek w Stanach Zjednoczonych (współaut., 2018), Płeć i podkultura przemocy. Kobiety w środkowoamerykańskich maras i pandillas (2017), Przestępstwa motywowane kulturowo. Aspekty kryminologiczne i prawnokarne (2016), An explanation of the honour-related killings of women in Europe through the Bourdieu’s concept of symbolic violence and masculine domination (2016).

 

Anna Lipowska – Teutsch

W 1969 roku ukończyłam psychologię (UJ), II stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej uzyskała w 1985 roku, studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej odbyła (UJ) w latach 2009-2011. W latach 1969 – 1980 pracowała w Klinice Psychiatrycznej AM w Krakowie gdzie w latach 1989-1993 wzięła udział w programie „Odległe następstwa stresu u ofiar stalinizmu”. W latach 1980 – 1990 pracowała w Klinice Toksykologii AM w Krakowie. Tam poznała powody i następstwa przemocy w stosunku do kobiet a także osób narażonych na prześladowania. To zmotywowało Annę do starań o powołanie struktur interwencji kryzysowej. Uczestniczyła w powołaniu i prowadzeniu Towarzystwa Interwencji Kryzysowej oraz pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej i schroniska dla kobiet narażonych na przemoc. Wśród inicjowanych i współprowadzonych przez nią projektów przeważały działania na rzecz uwłasnowolnienia osób i grup narażonych nas przemoc i dyskryminację. W książce pod tytułem „Wychować, wyleczyć, wyzwolić” opisała strategie podejmowane wobec kobiet narażonych na przemoc  (w rodzinie). Miała istotny udział w  analizowaniu i upowszechnianiu założeń i metod interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć, wykluczeniu, dyskryminacji, przestępstwom z nienawiści

 

Katarzyna Szumlewicz

Dr Katarzyna Szumlewicz jest pedagożką i filozofką. Uzyskała doktorat na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje jako adiunktka w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Społecznych Nauk Stosowanych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadząc interdyscyplinarne badania, łączące filozofię, pedagogikę, socjologię i literaturoznawstwo, interesuje się przede wszystkim problemami nierówności i wykluczenia, którym przeciwstawia praktyki i projekty emancypacyjnej zmiany społecznej. Jest autorką książki „Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia” (2011). Analizuje też literaturę piękną. W książce „Miłość i ekonomia w literackich biografiach kobiet” (2017) prezentuje wynik swoich badań nad literaturą XIX i XX wieku pod kątem społecznej pozycji kobiet i ich możliwości emancypacyjnych. Jest też współautorką zbioru, m.in. z Agnieszką Graff i Magdaleną Środą, pt. „Kościół, państwo i polityka płci” (2010).

Aktualnie prowadzi prace nad książką poświęconą perspektywie zdolności amerykańskiej filozofki Marthy Nussbaum.               

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii