Oferta pracy / Warszawa

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i przez zaniedbanie) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog.

Miejsce pracy: Warszawa: Specjalistyczna Poradnia i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku.

Mile widziane będą:

 1. umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 2. wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), innych placówek pomocowych (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);
 3. znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • badanie diagnostyczne osób przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia (SOW) i zgłaszających się do Specjalistycznej Poradni oraz sporządzanie stosownych dokumentów;
 • określanie i udzielanie pomocy psychologicznej,  ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy oraz jej bliskich, zwłaszcza dzieci;
 • ustalenie planu bezpieczeństwa;
 • prowadzenie doradztwa psychologicznego dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z innymi zgłaszanymi problemami (m.in. rozwód, trudności wychowawcze, uzależnienia, śmierć osoby bliskiej, osamotnienie seniorów, przemoc seksualna, mobbing itp.);
 • gotowość do sporządzania opinii psychologicznych dotyczących klientek CPK;
 • współpraca z innymi specjalistami/kami pracującymi w SOW i Poradni;
 • udział w zebraniach zespołu CPK i superwji  zespołowej;
 • wykonywanie innych czynności – dotyczących pracy na ww. stanowisku – zleconych przez Kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Specjalistycznej Poradni.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie, umowę o współpracę,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu;
 • elastyczne godziny pracy;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i powierzonych zadań.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 15.07.2021 r. pod adresem: rekrutacja@cpk.org.pl.  Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z  Katarzyną Łagowską (katarzyna.lagowska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii