Kalendarium roku 2013

  • Wydanie raportu: ?Stereotyp ponad prawem ? wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy w rodzinie?. Prezentował on wyniki badań opartych o akta sądowe i wywiady prowadzone z kobietami skazanymi za zabójstwa swoich mężów i partnerów w związku z wcześniejszą przemocą oraz mężczyznami, którzy zabili swoje żony i partnerki wobec, których stosowali wcześniej przemoc.
  • Przygotowanie rekomendacji CPK obejmujących zmiany legislacyjne i zalecenia dotyczące przeciwdziałania przemocy ekonomicznej wobec kobiet i wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji przemocy ekonomicznej. Rekomendacje te zostały zaprezentowane wraz z realizowanym przez CPK projektem ?Od przemocy ekonomicznej do niezależności? podczas spotkania organizowanego przez Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( 10.04).
  • Podpisanie porozumienia o współpracy z Krajową Radą Komorniczą.
  • Współorganizacja z Biurem Rady Europy w Warszawie, Biurem Pełnomocnika ds. Równego Traktowania oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego przy organizacji konferencji na temat Konwencji Rady Europy ds. przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i wdrażania przyjętych w niej standardów do polskiego systemu prawnego (14 października).
  • Zorganizowanie ?Apelu Poległych? poświęconego pamięci kobiet zamordowanych w związku z przemocą domową. Wydarzeniem towarzyszącym Apelowi była instalacja figur kobiecych ubranych na czarno z leżącymi u ich stóp klepsydrami zawierającymi imiona kobiet, które zostały zamordowane, miejsce i datę ich śmierci oraz sposób, w jaki doszło do ich śmierci. Podczas Apelu rozdawano ulotki i zbierano podpisy pod petycją skierowaną do władzy ustawodawczej i wykonawczej dotyczącą zmian w prawie, które pozwoliłyby zapewnić skuteczniejszą ochronę kobiet przed przemocą (25 listopada).
  • Zorganizowanie w sali konferencyjnej Sejmu dziesiątego ?Trybunału ds. przemocy wobec kobiet?, który był poświęcony zabójstwom popełnianym przez kobiety w związku z przemocą w rodzinie. Wśród prelegentów były posłanki z różnych ugrupowań oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji, Służby Więziennej i świata nauki. Bohaterkami Trybunału były kobiety skazane za zabójstwo z ZK w Lublińcu i w Opolu; w wielu prezentowanych historiach pojawiał się problem przemocy ekonomicznej oraz bariery, jaką jest zależność ekonomiczna w odejściu od stosującego przemoc partnera (9 grudnia).
  • Zorganizowanie wystawienia w teatrze Scena Lubelska w Warszawie spektaklu pt. ?Kotek i myszka?, który był uwieńczeniem całorocznej pracy grupy kobiet z doświadczeniem przemocy. Przedstawienie zrealizowane zostało na podstawie scenariusza D. Ślepowrońskiej i muzyki K. Szurman i K. Żytomirskiej. Spektakl poruszał problemy kobiet w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości (13 grudnia).
  • Urszula Nowakowska zaprezentowała podczas konferencji na temat przemocy seksualnej zorganizowanej przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania projekt zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia odpowiadający standardom konwencji stambulskiej (16 grudnia).

SPRAWOZDANIE 2013

Tizanidine Online
Buy Toradol
Robaxin
Buy Emla without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii