Kalendarium roku 2013

  • Wydanie raportu: „Stereotyp ponad prawem – wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy w rodzinie”. Prezentował on wyniki badań opartych o akta sądowe i wywiady prowadzone z kobietami skazanymi za zabójstwa swoich mężów i partnerów w związku z wcześniejszą przemocą oraz mężczyznami, którzy zabili swoje żony i partnerki wobec, których stosowali wcześniej przemoc.
  • Przygotowanie rekomendacji CPK obejmujących zmiany legislacyjne i zalecenia dotyczące przeciwdziałania przemocy ekonomicznej wobec kobiet i wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji przemocy ekonomicznej. Rekomendacje te zostały zaprezentowane wraz z realizowanym przez CPK projektem „Od przemocy ekonomicznej do niezależności” podczas spotkania organizowanego przez Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( 10.04).
  • Podpisanie porozumienia o współpracy z Krajową Radą Komorniczą.
  • Współorganizacja z Biurem Rady Europy w Warszawie, Biurem Pełnomocnika ds. Równego Traktowania oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego przy organizacji konferencji na temat Konwencji Rady Europy ds. przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i wdrażania przyjętych w niej standardów do polskiego systemu prawnego (14 października).
  • Zorganizowanie „Apelu Poległych” poświęconego pamięci kobiet zamordowanych w związku z przemocą domową. Wydarzeniem towarzyszącym Apelowi była instalacja figur kobiecych ubranych na czarno z leżącymi u ich stóp klepsydrami zawierającymi imiona kobiet, które zostały zamordowane, miejsce i datę ich śmierci oraz sposób, w jaki doszło do ich śmierci. Podczas Apelu rozdawano ulotki i zbierano podpisy pod petycją skierowaną do władzy ustawodawczej i wykonawczej dotyczącą zmian w prawie, które pozwoliłyby zapewnić skuteczniejszą ochronę kobiet przed przemocą (25 listopada).
  • Zorganizowanie w sali konferencyjnej Sejmu dziesiątego „Trybunału ds. przemocy wobec kobiet”, który był poświęcony zabójstwom popełnianym przez kobiety w związku z przemocą w rodzinie. Wśród prelegentów były posłanki z różnych ugrupowań oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji, Służby Więziennej i świata nauki. Bohaterkami Trybunału były kobiety skazane za zabójstwo z ZK w Lublińcu i w Opolu; w wielu prezentowanych historiach pojawiał się problem przemocy ekonomicznej oraz bariery, jaką jest zależność ekonomiczna w odejściu od stosującego przemoc partnera (9 grudnia).
  • Zorganizowanie wystawienia w teatrze Scena Lubelska w Warszawie spektaklu pt. „Kotek i myszka”, który był uwieńczeniem całorocznej pracy grupy kobiet z doświadczeniem przemocy. Przedstawienie zrealizowane zostało na podstawie scenariusza D. Ślepowrońskiej i muzyki K. Szurman i K. Żytomirskiej. Spektakl poruszał problemy kobiet w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości (13 grudnia).
  • Urszula Nowakowska zaprezentowała podczas konferencji na temat przemocy seksualnej zorganizowanej przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania projekt zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia odpowiadający standardom konwencji stambulskiej (16 grudnia).

SPRAWOZDANIE 2013

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii