Fundacja CPK poszukuje pracowniczki socjalnej

Kandydatki biorące udział w naborze powinny spełniać następujące wymagania:

– posiadać uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, tj. w szczególności spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze 100 godzin

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

  1. Prowadzenie wywiadów diagnozujących potrzeby i oczekiwania socjalne, zdrowotne, prawne klientek Fundacji;
  2. Sporządzanie Indywidualnego Planu Pomocy oraz koordynowanie i monitorowanie jego realizacji.
  3. Pomoc klientkom w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz związanych z doznanym pokrzywdzeniem i jego skutkami we współpracy ze specjalistkami Fundacji oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi.
  4. Współpraca z rodziną klientki i innymi osobami stanowiącymi dla niej wsparcie oraz lokalną społecznością w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych klientek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.
  5. Pomoc, a w razie potrzeby asystowanie klientkom w kontaktach z instytucjami, sądami i urzędami a także w innych ważnych sprawach socjalno ? bytowych.
  6. Dokumentowanie pracy związanej ze świadczeniem pomocy socjalnej oraz realizacji IPP w sposób przyjęty w Fundacji.
  7. Udział w razie potrzeby w spotkaniach grup roboczych lub Zespołów Interdyscyplinarnych zajmujących się sprawami klientek.

 

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– życiorys (CV).

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy przesłać z adnotacją: ?Nabór na stanowisko pracowniczki socjalnej? na adres rekrutacja@cpk.org.pl w terminie do dnia 20.08.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Mobic Online
Buy Maxalt
Tizanidine
Buy Zanaflex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii