Poradnictwo socjalne dla mieszkanek Gdańska

Jak wyjść z długów, jak uzyskać świadczenia i / lub żywność w kryzysie spowodowanym przemocą, jak zmienić mieszkanie, aby uwolnić się od sprawcy przemocy, jak znaleźć pracę albo się przekwalifikować? 

Zapraszamy na porady socjalne!

Jeżeli doświadczasz przemocy oraz:

 • jesteś w trudnej sytuacji finansowej;
 • jesteś zależna finansowo od osoby stosującej przemoc;
 • chcesz dowiedzieć się, czy masz prawo do świadczeń pomocy społecznej, świadczeń socjalnych, rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, uprawnień emerytalno – rentowych;
 • nie chcesz dłużej zamieszkiwać z osobą stosującą przemoc;
 • jesteś w relacji z osobą uzależnioną od alkoholu, która odmawia leczenia;
 • masz problemy zdrowotne, które utrudniają ci codzienne funkcjonowanie;
 • masz trudności w uzyskaniu zatrudnienia;
 • potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku lub pisma urzędowego;
 • potrzebujesz wsparcia swoich kompetencji wychowawczych przez asystenta rodziny lub kuratora;
 • chcesz dowiedzieć się, czym jest procedura Niebieskiej Karty;
 • masz trudności w założeniu Niebieskiej Karty;

skorzystaj z poradnictwa socjalnego w Centrum Praw Kobiet!

Pomożemy rozwiązać twoje problemy. 

Zagadnienia poruszane podczas porad socjalnych i zakres wsparcia:

 • Przedstawienie uprawnień do świadczeń pomocy społecznej, świadczeń socjalnych, rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, uprawnień emerytalno – rentowych. 
 • Pomoc w staraniach o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
 • Poradnictwo w razie utraty zatrudnienia, chęci powrotu na rynek pracy lub podniesienia swoich kompetencji zawodowych. Przedstawienie oferty pomocowej Urzędów Pracy, Centrum Integracji Społecznej, projektów związanych z aktywizacją zawodową.
 • Udzielenie informacji o formach pomocy mieszkaniowej oferowanej przez Miasto Gdańsk, organizacje pozarządowe czy wolny rynek wynajmu mieszkań. 
 • Przedstawienie możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym aspekty reintegracji społecznej i zawodowej (np. zasady działania Centrów i Klubów Integracji Społecznych, oferty organizacji pozarządowych w sprawie rozwoju zawodowego – zdobycie nowych kwalifikacji, przekwalifikowanie się, informacja o możliwych formach wsparcia oferowanych przez Urzędy Pracy).
 • Informowanie o możliwościach wsparcia rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przedstawianie ofert systemowych i pozasystemowych terapii uzależnień, w tym m.in.: zakres działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miejsca prowadzące terapię dla osób uzależnionych od alkoholu.
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków i pism urzędowych.
 • Informowanie o procedurze Niebieskiej Karty.
 • Udzielenie informacji o prawach i formach pomocy osobom doświadczającym przemocy i będącym w relacji z osobą uzależnioną od alkoholu.
 • Udzielenie informacji dotyczących oferty dla osób chcących podnieść swoje kompetencje rodzicielskie np. w zakresie chronienia przed przemocą dzieci lub wspierania dzieci, które doświadczyły przemocy lub wychowują się w rodzinie z problemem alkoholowym. Wskazanie możliwości uzyskania wsparcia w szkołach dla rodziców, wyjaśnienie zakresu obowiązków i sposobów ubiegania się o asystenta rodziny lub kuratora.  
 • Udzielenie informacji o możliwości opuszczenia miejsca zamieszkania w sytuacji doświadczania przemocy i formach bezpiecznych schronień, interwencyjnych możliwości wsparcia w tym zakresie (hostele interwencyjne, w tym np. przy Ośrodkach Interwencji Kryzysowych w Gdańsku i Gdyni, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rusocinie, schroniska dla osób znajdujących się z kryzysie bezdomności, domy samotnej matki itp.). 
 • Informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia i ofercie organizacji pomocowych, fundacji, projektach prowadzonych aktualnie na terenie Miasta Gdańska.

Aby zapisać się na porady socjalne skontaktuj się z sekretariatem Centrum Praw Kobiet w Gdańsku:

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00.
Tel. 58 341 79 15, +48 604-590-117
E-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl
Adres: ul. Gdyńskich Kosynierów 11/2, 80-866 Gdańsk

Zadanie publiczne ‘’Bezpieczeństwo-Upełnomocnienie-Wsparcie-Wzmocnienie’’ sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii