Pytamy Rząd o realizację Konwencji antyprzemocowej

Fundacja Centrum Praw Kobiet wystosowała wniosek o udostępnienie informacji publicznej do p. Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pytamy o wdrażanie w Polsce Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która obowiązuje nasz kraj od dn. 1 sierpnia 2015 r.

Pytamy o zaangażowanie administracji rządowej w tworzenie nowej metodologii Rady Europy dot. organizacji usług pomocowych dla ofiar przemocy wobec kobiet zgodnie ze standardami Konwencji Stambulskiej.

A konkretnie:
1. Czy Rząd RP przesłał zgodnie z wyznaczonym kalendarzem, czyli do końca lutego 2019 r. (https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/timetable), przesłał do Rady Europy (grupa GREVIO) sprawozdanie z implementowania przez Polskę zapisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. i obowiązującej Polskę od dn. 1 sierpnia 2015 r.?

2. Jeżeli nie, to jakie były tego przyczyny i czy do chwili obecnej (2 maja 2019 r.) takie sprawozdanie zostało wysłane?

3. Jeżeli sprawozdanie nie zostało wysłane to kiedy Rząd planuje je wysłać?

4. Jeżeli sprawozdanie do chwili obecnej (2 maja 2019 r.) zostało wysłane, prosimy o udostepnienie go w formie elektronicznej (format word lub pdf) na adresy: sekretariat@cpk.org.pl oraz urszula.nowakowska@cpk.org.pl.

5. Jakie podmioty były/są konsultowane przy sporządzaniu przedmiotowego sprawozdania?

6. Czy przedstawicielki/przedstawiciele Rządu RP brały/brali udział w przygotowywaniu nowej metodologii Rady Europy dot. organizacji usług pomocowych dla ofiar przemocy wobec kobiet zgodnie ze standardami Konwencji Stambulskiej https://rm.coe.int/final-vaw-support-2019-eng-fo?/168093b8b9)?

7. Prosimy o udostepnienie w formie elektronicznej (format word lub pdf) na adresy: sekretariat@cpk.org.pl oraz urszula.nowakowska@cpk.org.pl sprawozdania z seminarium eksperckiego dot. wymienionej w pkt 6. metodologii, które odbyło się w Strasbourgu dn. 8 listopada 2018 r., a na którym, zgodnie informacjami Rady Europy, obecne były przedstawicielski Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy (https://rm.coe.int/list-of-participants-strasbou?/16808ee776).

Buy Imitrex
Buy Mobic Online
Maxalt
Buy Zanaflex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii