Regulamin płatności

Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Fundację Centrum Praw Kobiet, polegających na umożliwieniu Darczyńcom przekazania pieniędzy na cele statutowe Fundacji

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony cpk.org.pl/pomockobietom/

Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa

Strona internetowa cpk.org.pl/pomockobietom/ jest zarządzana przez Fundację.

Korzystanie ze strony jest nieodpłatne.

Za pośrednictwem strony można przez system PayU przekazać darowiznę na projekty związane z celami statutowymi Fundacji. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin PayU dostępny pod adresem: https://www.payu.pl/sites/pl_payu/files/downloads/REGULAMIN_USLUGI_PLATNOSCI_ELEKTRONICZNYCH__20180228.pdf?20180716154242

Darczyńca ma możliwość wyboru pomiędzy darowizną jednorazową a cykliczną, odnawianą co miesiąc.

Darczyńca przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil danymi otrzymanymi w e-mailu po dokonaniu pierwszej płatności cyklicznej.

Na dwa tygodnie przed pobraniem płatności z karty użytkownik jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail:sekretariat@cpk.org.pl

Każdy Darczyńca korzystający z tej strony zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony oraz podstron i modyfikowania jej, bez uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy do Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Przekazanie przez Darczyńcę darowizny za pośrednictwem strony cpk.org.pl/pomockobietom/ jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Szanując prawa Darczyńców strony oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, nie ujawniania ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

Na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko ? podczas przekazania darowizny Darczyńca będzie proszony o podanie swojego imienia i nazwiska. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe przy przekazywaniu darowizny

adres e­mail ? na adres e­mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania wpłaty i podziękowania . Za zgodą użytkownika będą wysyłane aktualności związane z działalnością Centrum Praw Kobiet oraz Podanie adresu email jest obowiązkowe przy przekazywaniu darowizny.

adres IP ? informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych ? do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

cookies ? nasza strona wykorzystuje technologię Cookies w celu prowadzenia statystyk oglądalności.

numer telefonu

w przypadku płatności cyklicznych: ostatnie cztery cyfry karty płatniczej, data urodzenia oraz adres zamieszkania

Fundacja nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim z wyjątkiem tych podmiotów, z którymi współpraca jest niezbędna do realizacji postanowień niniejszego regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą w Warszawie ; adres: ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, e-mail: ochrona.danych@cpk.org.pl , telefon: (22) 622-25-17.

Dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Darczyńca ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Wszelkie prawa do strony internetowej zastrzeżone są na rzecz Fundacji. Prawa autorskie do materiałów umieszczonych na stronie są własnością Fundacji Centrum Praw Kobiet. Używanie tych materiałów do celów innych niż prywatnych jest zezwalane jedynie za pisemną zgodą Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie komercyjne materiałów oraz wspomaganie lub umożliwianie osobom trzecim łamania powyższych zakazów.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów strony.

Fundacja Centrum Praw Kobiet nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych.

Fundacja Centrum Praw Kobiet nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w wyniku w szczególności:

działania sił wyższych,

niezabezpieczenia oprogramowania komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich,

braku ciągłości świadczenia usług Serwisu z powodów niezależnych od Fundacji Centrum Praw Kobiet,

nieprawidłowego użytkowania Serwisu,

naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkownika

Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania strony Użytkownicy mogą przesyłać na adres: sekretariat@cpk.org.pl

Regulamin jest ogólnodostępny i obowiązuje z dniem jego obwieszczenia tj. z dniem 19.07.2018. Fundacja zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisu Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Norflex Online
Buy Maxalt
Buy Celebrex Online
Buy Arcoxia without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii