Alimenty – cz. II

Co jeżeli osoba zobowiązana nie płaci alimentów?

Wysokość alimentów jest określana w wyroku sądu. Najczęściej sąd wydaje z urzędu klauzulę wykonalności do wyroku. W takim wypadku można udać się do komornika sądowego. Będzie on mógł wszcząć egzekucję. Wniosek o egzekucję alimentów jest bezpłatny, dołącza się do niego min. odpis orzeczenia. Dodatkowo, warto wiedzieć, że uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów (co najmniej za trzy okresy, a więc na przykład co najmniej trzy miesiące) jest przestępstwem (art. 209 Kodeksu karnego). Jeżeli alimentów na dziecko nie da się wyegzekwować (a więc po bezskutecznej egzekucji) można ubiegać się o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Aby uzyskać takie świadczenie trzeba spełnić pewne warunki – między innymi nieprzekraczanie kryterium dochodu (obecnie 800 zł miesięcznie na osobę). Wysokość świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie może być wyższe od 500 zł.

Jak długo będą mi płacone alimenty?

Najczęściej alimenty płacone są tak długo, jak osoba uprawniona (np. dziecko) nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się. W przypadku alimentów na byłego współmałżonka obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem 5 lat od daty orzeczenia rozwodu lub gdy osoba ta zawrze kolejny związek małżeński.

Czy jak skończę 18 lat albo jak skończę się uczyć to alimenty przestaną mi przysługiwać?

Obowiązek alimentacyjny trwa tak długo, jak dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać – więc ani wiek dziecka ani fakt nauki (lub jej braku) nie jest kluczowe. Jeżeli jednak pełnoletnie dziecko nie stara się usamodzielnić, to rodzic może próbować uchylić się od obowiązku alimentacyjnego (przez wniesienie do sądu pozwu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego).

Czy świadczenie alimentacyjne może się przedawnić?

Tak, przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym powinny zostać zapłacone. Z uwagi na to można również żądać alimentów jedynie za trzy lata wstecz od daty złożenia pozwu.

Czy mogę zmienić wysokość alimentów i jeżeli tak to kiedy?

Tak, jeżeli zmieniła się sytuacja życiowa – np. wzrosły koszty utrzymania czy pojawiła się długotrwała choroba osoba uprawniona może wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów. Z drugiej strony, jeżeli osoba zobowiązana (np. rodzic) utraciła możliwości zarobkowania w dotychczasowej wysokości może złożyć pozew o obniżenie wysokości alimentów.

aplikantka adwokacka Aleksandra Pilipiuk

Mobic Online
Buy Indometacin
Zanaflex
Buy Arcoxia without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii