Alimenty – cz. III

Jak mogę zwrócić się do sądu o zasądzenie alimentów?

Pierwszym krokiem jest wniesienie pozwu o alimenty. Składa się go w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powoda (np. dziecka) lub pozwanego (np. ojca dziecka). To powód wybiera sąd. Aby zapewnić sobie niezbędne środki utrzymania do czasu wydania wyroku, sąd może na wniosek powoda (lub też z urzędu) przyznać na ten okres alimenty w z góry określonej wysokości. Po wydaniu wyroku zasądzającego alimenty sąd nadaje mu rygor natychmiastowej wykonalności.

Co powinnam napisać w pozwie o alimenty?

W pozwie należy podać imiona, nazwiska, adresy, a także numery PESEL stron. Do pozwu o alimenty na dziecko powinno się dołączyć między innymi odpis skróconego aktu urodzenia (w przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa), odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku dziecka ze związku pozamałżeńskiego), akt ślubu lub wyrok rozwodowy (o ile był zawarty związek małżeński, jeżeli nie to oświadczenie o uznaniu dziecka albo wyrok ustalający ojcostwo), zaświadczenie o zarobkach, jak również wyliczenie kosztu utrzymania dziecka. Do pozwu o alimenty na rzecz małżonka należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, wyroku rozwodowego bądź też wyroku separacyjnego oraz dołączyć zaświadczenie o dochodach. Należy określić również wartość przedmiotu sporu, a więc sumę świadczeń alimentacyjnych za jeden rok – na przykład jeżeli osoba uprawniona domaga się alimentów w wysokości 500 zł miesięcznie to wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 6000 zł. W pozwie należy również napisać uzasadnienie.

Co powinnam napisać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?

W uzasadnieniu powinno się podać informacje o sytuacji majątkowej osoby uprawnionej, informacje o wydatkach (ponoszonych np. na rzecz dziecka i jego utrzymania), argumenty uzasadniające to, że osoba zobowiązana (np. ojciec dziecka) jest w stanie łożyć na jego utrzymanie. Bardzo ważne jest dołączenie konkretnej listy wydatków, jak na przykład wszystkie rachunki czy inne dokumenty. Powinno się dokładnie wyliczyć miesięczny koszt utrzymania dziecka – wyżywienie, odzież, kosmetyki, środki czystości, opłaty za żłobek/przedszkole/szkołę/szkołę wyższą, wyprawkę szkolną, zabawki, książki, materiały edukacyjne, koszt zajęć dodatkowych, opiekę medyczną, leki, koszt transportu (np. karta miejska), koszt rozrywki, wakacji, ferii czy też koszty związane z mieszkaniem i opłatami za mieszkanie.

Ile egzemplarzy pozwu powinnam złożyć?

Powinno się taki pozew złożyć w 2 egzemplarzach – jeden oryginał oraz jedną kopię. Jeżeli wnosi się o alimenty na rzecz więcej niż jednego dziecka to można zrobić to w jednym pozwie.

Ile kosztuje pozew o alimenty?

Pozew o alimenty jest bezpłatny.

aplikantka adwokacka Aleksandra Pilipiuk

Skelaxin Online Buy Tylenol Buy Topamax Online Arcoxia

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii