Równouprawnienie – krótkie wprowadzenie

W pierwszych latach istnienia Centrum działalność na polu równouprawnienia zmierzała głownie do przyjęcia przepisów konstytucyjnych dotyczących praw kobiet. Opracowałyśmy m.in. propozycje konkretnych przepisów dotyczących równości pomiędzy kobietami i mężczyznami, które daleko wykraczały poza proponowane początkowo ogólne gwarancje równości wobec prawa (link do broszury). Chodziło nam m.in. o to, by uzmysłowić wszystkim zainteresowanym, że dla realizacji praw kobiet w sferze publicznej niezwykle ważne jest prowadzenie polityki zmierzającej do zapewnienia równości w rodzinie. Nasze propozycje przepisów konstytucyjnych przedstawiłyśmy na posiedzeniu Komisji ds. Współpracy Organizacji Pozarządowych z Pełnomocniczką ds. Rodziny i Kobiet.

Dzięki naszym staraniom w Konstytucji znalazł się zapis mówiący, że kobiety i mężczyźni w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa nie tylko w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, ale także rodzinnym (art.. 33 Konstytucji).

Prowadziłyśmy także lobbing na rzecz przyjęcia przez polski parlament kompleksowej ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn oraz takich zmian w kodeksie pracy, które chroniłyby kobiety przed dyskryminacją i molestowaniem w miejscu pracy. Przedstawicielki CPK przygotowały propozycje konkretnych zapisów ustawowych, brały udział w posiedzeniach Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz w spotkaniach komisji sejmowych i grup roboczych pracujących nad konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Upowszechniałyśmy także wiedzę o międzynarodowych standardach ochrony praw kobiet przyjętych przez Unię Europejską, Radę Europy i ONZ. CPK wydało m.in. kompleksową publikację pod tytułem ?Równość praw kobiet i mężczyzn – ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – teksty i komentarze?.

Buy Imitrex
Buy Feldene Online
Maxalt
Buy Arcoxia without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii