Centrum Praw Kobiet uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa

Problem kobietobójstwa wciąż pozostaje w Polsce tematem tabu. Brakuje badań, rzetelnych statystyk, a przede wszystkim efektywnego programu przeciwdziałania zabójstwom i samobójstwom kobiet na tle przemocy domowej i instytucjonalnej. Tymczasem wg szacunków Centrum Praw Kobiet rocznie w Polsce w związku z przemocą życie traci nawet 400-500 kobiet. Z tych powodów CPK uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa.

W zakres działań Obserwatorium wchodzić będzie:

  • Monitorowanie i diagnozowanie spraw związanych ze śmiercią kobiet z pomocą przeszkolonych rzeczniczek.
  • Zbieranie dane dotyczących zabójstw i podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa oraz usiłowań, a także zaginięć kobiet w sytuacji, która pozwala podejrzewać, że mogło dojść do zabójstwa.
  • Opracowanie modelu pozwalającego na koordynację działań związanych z badaniem spraw, w których kobieta poniosła śmierć w związku z doznawaną wcześniej przemocą.
  • Wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, które pozwoliłyby skutecznie szacować zagrożenie i chronić kobiety i dzieci przed ciężkimi obrażeniami ciała i zabójstwem.
  • Wypracowanie propozycji kompleksowych narzędzi do szacowania ryzyka oraz procedury postępowania w wypadku, gdy zagrożenie eskalacją przemocy lub zabójstwem jest duże.
  • Wspieranie rodziny i osób bliskich kobietom, udzielając im wsparcia prawnego i psychologicznego.
  • Podejmowanie działania podnoszących świadomość służb i całego społeczeństwa na temat skutków przemocy wobec kobiet – w tym kobietobójstwa.
  • Wypracowywanie wytycznych dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, które pozwolą nie tylko poznać skalę zjawiska, ale także posłużą do  ewaluacji istniejących rozwiązań systemowych i prawnych.
  • Organizowanie w przestrzeni publicznej wydarzeń poświęconych upamiętnieniu zamordowanych kobiet.
  • Wydawanie raportów z monitoringu wraz z rekomendacjami.

Wg szacunków Centrum Praw Kobiet kilkaset kobiet rocznie w Polsce traci życie w związku z doświadczaną przemocą. Na tę liczbę składają się zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym oraz samobójstwa. To jednak szacunki, a potrzebujemy rzetelnych twardych danych na temat skali zjawiska, któremu pilnie należy przeciwdziałać. Kluczowe jest wdrożenie i stosowanie procedur szacowania ryzyka przez instytucje pomocowe, a także zwalczanie stereotypów w praktyce stosowania prawa przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących przemocy wobec kobiet – mówi Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Uruchomieniu projektu Obserwatorium ds. Kobietobójstwa towarzyszy wydanie specjalnego numeru periodyku Centrum Praw Kobiet „Prawo i Płeć” poświęconego badaniom oraz sytuacji i inicjatywom dotyczącym przeciwdziałania kobietobójstwu na świecie, w Europie i w Polsce.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii