Gdańsk – projekty

Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych)

08.05.2020-30.09.2020

Zadanie publiczne polegać będzie na udzielaniu wsparcia grupom szczególnie wrażliwym (tj. grupom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem z rozwiązań systemowych) w sytuacjach kryzysowych, przede wszystkim związanych z przemocą w rodzinie, wywołanych pandemią.

Działania w ramach realizacji zadania:

1. Prowadzenie poradnictwa informacyjno – prawnego, psychospołecznego i psychiatrycznego dla osób doświadczających dyskryminacji oraz dla osób doświadczających przemocy lub narażonych na przemoc (przemoc domową/ w bliskich związkach czy przemoc poza rodziną/ bliskimi związkami itp.), w szczególności dla kobiet reprezentantek grup szczególnie wrażliwych, w tym dla cudzoziemek (poradnictwo w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim).

Na prowadzone poradnictwo składać się będą:

– wsparcie udzielane przez osobę pierwszego kontaktu,

– porady psychologiczne,

– porady psychiatryczne,

– porady prawne,

– pomoc tłumacza podczas udzielanych porad (w przypadku braku specjalistki/y udzielającego porad w danym języku).

2. Zapewnienie bezpiecznego miejsca tymczasowego pobytu dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej, w tym przemocy ekonomicznej.

3. Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych dla grup szczególnie wrażliwych, w tym w tłumaczeniu na język angielski, rosyjski i ukraiński.

W ramach realizacji zadania Centrum Praw Kobiet w Gdańsku będzie współpracowało z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Współpraca będzie dotyczyła m.in.: konsultacji w tworzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych skierowanych do cudzoziemców/ek zamieszkujących w Gdańsku, dotarcia z materiałami do cudzoziemców/ek, upowszechniania przez CWII materiałów przygotowanych przez CPK Gdańsk itd. Planuje się także współpracę ze Stowarzyszeniem Waga przy udzielaniu wsparcia seniorkom doświadczającym przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć czy inne przesłanki dyskryminacyjne. W realizację programu zaangażowane będą również: Komenda Miejska Policji oraz Straż miejska. Centrum Praw Kobiet w Gdańsku ma w swoich zasobach zespół psycholożek specjalizujących się w interwencji kryzysowej i udzielaniu wsparcia osobom doświadczającym przemocy, które mają doświadczenie zawodowe m.in. w pracy w Centrach/Ośrodkach Interwencji Kryzysowych w Gdańsku czy Gdyni.

Projekt jest adresowany do grup szczególnie wrażliwych – wykluczonych lub narażonych na wykluczenie z rozwiązań systemowych, które bardziej, niż pozostałe, są narażone na skutki wywołane przez pandemię koronawirusa, m.in:

a) kobiety narażone na przemoc i dyskryminację;
b) cudzoziemki, imigrantki;
c) osoby LGBT+;
d) osoby z niepełnosprawnościami.

Specjalistyczne wsparcie członków rodzin osób z problemem alkoholowym

30.04.2020-15.12.2020

Bezpośrednim adresatem zadania publicznego będą kobiety, będące członkami rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych, w tym w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie alkoholowej, zamieszkujące poza Gdańskiem, na terenie Województwa Pomorskiego. Pośrednimi adresatami zadania będą dzieci i pozostali członkowie rodzin bezpośrednich adresatów zadania.

Realizowany projekt przyczyni się do ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz zwiększenie dostępności specjalistycznych świadczeń podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień – poprawy jakości życia członków rodzin osób z problemem alkoholowym – kobiet współuzależnionych i ich dzieci, doświadczających przemocy w rodzinie. Oprócz tego realizowany projekt przyczyni się do: – zapewnienia jak najszerszego dostępu do specjalistycznej, długofalowej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy prawnej i psychologicznej dla kobiet z Województwa Pomorskiego doświadczających przemocy w rodzinie na tle nadużywania alkoholu przez członka rodziny. – poprawy stanu zdrowia psychicznego kobiet ofiar różnych form przemocy na tel uzależnień oraz podniesienie ich gotowości i zdolności do podjęcia kroków prawnych i innych działań w celu wprowadzenia pozytywnej zmiany w sytuacji życiowej swojej i swoich dzieci. – podniesienia świadomości prawnej kobiet doświadczających przemocy na tel uzależnień w zakresie prawnych i proceduralnych możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doznawania przemocy i uzależnienia/współuzależnienia, przysługujących im praw oraz możliwości ich dochodzenia dla zmiany swojej sytuacji życiowej.

1) Wsparcie udzielane przez osobę pierwszego kontaktu.

2) Wsparcie psychologiczne – indywidualne porady psychologiczne.

3) Wsparcie prawne – indywidualne porady prawne.

SILNE I NIEZALEŻNE. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej

1.10.2019 – 31.12.2020 r.

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w projekcie, który ma na celu zapewnienie specjalistycznego, kompleksowego, długofalowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia kobietom, które doświadczyły przemocy ekonomicznej lub zadłużenia.

Celem projektu jest również podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kobiet z zakresu rozpoznawania przemocy ekonomicznej, jej mechanizmów i skutków, znajomości praw i sposobów na wydostanie się z tego typu przemocy, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kobiet z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego i budowania niezależności ekonomicznej.

W ramach projektu „Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej“ oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne.
 • Indywidualne porady prawne.
 • Indywidualne porady socjalne.
 • Indywidualne porady prawno-finansowe.
 • Grupa wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej.
 • Warsztaty prawne “Prawa osób doświadczających przemocy ekonomicznej” dla kobiet i dziewczyn w wieku 15-18 lat.
 • Szkolenia  i warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego i budowania niezależności ekonomicznej dla kobiet i dziewcząt w wieku 15-18 lat.
 • Ulotka informacyjna na temat przemocy ekonomicznej.
 • Poradnik finansowy dla kobiet.

Wszystkie formy wsparcia są dostępne całkowicie za darmo i dobrowolnie. Jedna osoba może wziąć udział we wszystkich formach wsparcia lub tylko w niektórych – w zależności od jej potrzeb. Udział w projekcie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji wstępnej.

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.

Projekt „Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej“ sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Nie jesteś sama. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie alkoholowej

01.04.2019-31.12.2020

Kobiety, będące członkiniami rodzin osób z problemem alkoholowym, w tym w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie, zamieszkujące lub przebywające w Gdańsku w okresie realizacji zadania.

 • wstępne, indywidualne konsultacje psychologiczne z osobą pierwszego kontaktu
 • wsparcie psychologiczne
 • porady psychologiczne
 • wsparcie prawne – porady prawne

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Warsztaty z wyznaczania granic dla nastolatek

4.04.2020 oraz 16.05.2020

Dla dziewczyn w wieku 15-19 lat; niezależnie od miejsca zamieszkania.

Warsztaty na temat przemocy seksualnej mają służyć dorastającym dziewczynom. Dziewczęta w wieku nastoletnim są narażone na przemoc z wielu stron: dorosłych, rówieśników, ale też rówieśniczek czy starszych koleżanek. Warsztaty poświęcone będą:

 • problemom wyznaczania granic własnej cielesności, dojrzałości psychoseksualnej,
 • poruszą kwestie zgody/consent
 • tematykę normy partnerskiej, indywidualnej i prawnej,
 • a także metod radzenia sobie z doznaniem przemocy seksualnej.

Przede wszystkim mają służyć obaleniu mitów związanych z przemocą seksualną, które pojawiają się w rozmowach młodzieży i przyzwalają na przemoc seksualną obwiniając jednocześnie za nią osoby dotknięte tą przemocą.

Odbędą się dwa warsztaty, które poprowadzą psycholożki i edukatorki seksualne, specjalistki Centrum Praw Kobiet: Marta Typa i Magdalena Nowacka.

Zapisy na pierwszy w warsztatów trwają pod linkiem: https://link.do/txfzU

Warsztaty sfinansowano ze środków Funduszu Feministycznego.

W stronę równości. Edukacja, wzmacniane i wspieranie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

8.03-31.12.2020

Dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska, w tym dorosłe kobiety oraz dziewczęta od 13 roku życia i chłopcy od 12 roku życia.

Projekt ma na celu realizację działań edukacyjnych i wzmacniających kobiety i mężczyzn w zakresie równych praw i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, w tym przemocy. W ramach niego będziemy realizować warsztaty WenDo, warsztaty dla chłopców i obóz rockowy dla dziewczyn, grupę wsparcia i porady psychologiczne.

1. Warsztaty WenDo – budowanie pewności siebie, asertywności i samoobrony dla dorosłych kobiet i dziewcząt w wieku 16-19 lat.

Podczas warsztatu uczestniczki doświadczają własnej siły fizycznej, uwalniają swój oddech i głos, wyraźniej dostrzegają swoje możliwości i zasoby, odzyskują poczucie wpływu. Pomaga to także rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. Aby wziąć udział w WenDo nie potrzeba siły, ani nadzwyczajnej sprawności. Każda dziewczyna i kobieta może nauczyć się skutecznie bronić.

Osoby prowadzące: trenerki WenDo Anna Urbańczyk i Ewa Rutkowska.

2. Grupa wsparcia dla kobiet dyskryminowanych w instytucjach publicznych.

Grupa wsparcia będzie obejmowała następujące obszary tematyczne:

 • Obalenie mitów związanych z przemocą systemową.
 • Sytuacja społeczna i prawna kobiet doświadczających przemocy.
 • Sytuacja dzieci wychowujących się w rodzinie, w której stosowana jest przemoc.
 • Konsekwencje społeczne i prawne wynikające z doświadczania przemocy zarówno u kobiet, jak u dzieci.
 • Budowanie umiejętności radzenia sobie z codziennością pełną stereotypów i działań dyskryminujących zarówno instytucjonalnych, jak systemowych, uwarunkowanych kulturą przemocy.
 • Budowanie i wzmacnianie asertywności w kontaktach z instytucjami poprzez poznanie swoich praw, jako klientki.
 • Prawa przysługujące osobom pokrzywdzonym w postępowaniu karnym.
 • Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz wobec sprawców przemocy.
 • Obowiązki policji, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
 • Procedury sądowe – prawa i obowiązki.
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie w instytucjach publicznych.

Grupa będzie prowadzona przez prawniczkę, specjalistkę, CPK Renatę Hnatiuk.

3. Karioka Girls Rock Camp

Celem warsztatów jest wzmocnienie poczucia wartości, doświadczenie sukcesu, rozwój wrażliwości przez sztukę, wspieranie umiejętności społecznych u młodych kobiet pochodzących z rodzin z doświadczeniem dyskryminacji i przemocy. Ma też na celu zmniejszenie dyskryminacji kobiet jako muzyczek rockowych, alternatywnych, niezależnych i zwiększenie ich udziału na scenie muzycznej w Polsce. Zadanie będzie realizowane poprzez cykl warsztatów muzycznych organizowanych w systemie Karioka Girls Rock Camp, tj. kilkudniowych treningów umiejętności muzycznych, od poziomu zerowego, które zakończone będą występem scenicznym zespołów, które powstaną podczas warsztatów.

4. Warsztaty antyprzemocowe “Fajny chłopak” dla chłopców w wieku 12-16 lat oraz 16-19 lat.

Podczas warsztatów chłopcy i młodzi mężczyźni dowiedzą się lub pogłębią swoją wiedzę na temat:

– działania stereotypów i ich społeczno-kulturowych funkcji oraz ich związku z przemocą,

– roli męskiego przywileju i jego relacji z władzą i hierarchią oraz podporządkowywaniem sobie i kontrolowaniem innych,

– socjologicznych narzędzi przemocy, jak mobbing, stalking, molestowanie oraz przemocowych postaw, jak seksizm, rasizm czy różnego rodzaju fobie, dyskryminacje i uprzedzenia: jak ich unikać, jak je rozpoznawać u siebie i innych, a w efekcie, jak im zapobiegać i jak je niwelować poprzez kształtowanie postaw równościowych i akceptujących różnorodność,

– emocji, prawa do nich, ich pełnego przeżywania i wyrażania,

– różnych wymiarów męskości od tradycyjnego przez nowoczesny po feministyczny i queerowy,

– relacji bez przemocy pomiędzy sobą i innymi osobami ze społeczności oraz społeczeństwa lokalnego i globalnego,

– zależności pomiędzy różnymi równościowymi i wolnościowymi postawami, jak feminizm, queer, ekologia, anty-autorytaryzm czy anty-militaryzm.

5. Indywidualne porady psychologiczne dla kobiet doświadczających dyskryminacji i przemocy.

Działania dofinansowano ze środków miasta Gdańska.

Wsparcie dla wspierających. Bezpieczne środowisko pracy

14.02.-31.12.2020

Dla specjalistek i specjalistów Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.

Głównym celem projektu jest promocja zdrowego środowiska życia i pracy oraz prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, wypaleniu zawodowemu i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

1. Szkolenie “Co zrobić, żeby chciało się chcieć” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i innym negatywnym skutkom obciążenia w pracy pomagacza.

2. Comiesięczna superwizja grupowa dla specjalistek i specjalistów CPK

3. Trening redukcji stresu Mindfulness

Działania sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Szkolenia dla radnych Rad Dzielnic, lekarzy, pracowników instytucji pomocowych

8.03-31.12.2020

Dla osób mieszkających na terenie Gdańska, pełniących funkcje radnych dzielnicowych, tworzących kadry instytucji pomocowych (pedagogów, pracowników socjalnych, osób sprawujących pieczę zastępczą), lekarzy i lekarek (w tym ginekologów), ratowników medycznych, policjantek i policjantów, pracowników straży miejskiej.

Osoby będące odbiorczyniami i odbiorcami projektu bardzo często mają pierwszy kontakt z sytuacjami, które mogą być związane, albo bezpośrednio wynikać z dyskryminacji czy przemocy.

Radni dzielnicowi podczas dyżurów, przyjmujący interwencje w bardzo różnych sprawach (np. lokalowych, ekonomicznych itp). po przeszkoleniu będą mieli możliwość rozpoznania sytuacji, które mogą wynikać z dyskryminacji i/lub przemocy, a tym samym będą mogli zareagować i skierować osoby będące ofiarami do organizacji i instytucji, w których mogą one uzyskać pomoc, w tym do CPK.

Pracownicy instytucji pomocowych, lekarze, ratownicy, policjanci czy strażnicy miejscy często bezpośrednio interweniują w sytuacjach wynikających z przemocy i dyskryminacji. Chcemy wyposażyć ich w empatyczne narzędzia reagowania na takie sytuacje, w asertywne narzędzia pomocy i wiedzę na temat możliwości innych organizacji i instytucji w zakresie pomocy ofiarom dyskryminacji i przemocy.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie po dwa szkolenia dla poszczególnych grup odbiorczyń i odbiorców:

1. radne i radni dzielnicowi,
2. osoby tworzące kadry instytucji pomocowych, m.in.: pedagożki i pedagodzy, pracownice i pracownicy socjalni, asystentki i asystenci rodzin, osoby sprawujące pieczę zastępczą,
3. lekarze i lekarki, ratownicy medyczni, policjanci i policjantki.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii