Gdańsk – projekty

Siła, wsparcie, wzmocnienie

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

05.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Projekt polega na realizacji działań wspierających osoby doświadczające przemocy i wzmacniających polityki i działania przeciw przemocy ze względu na płeć i tożsamość płciową. Zakres projektu obejmuje także:

 • działania wspierające i wzmacniające bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne;
 • upodmiotowienie osób doświadczających przemocy ze względu na płeć i tożsamość płciową;
 • edukowanie o przemocy ze względu na płeć i tożsamość płciową;
 • rozwój umiejętności przeciwdziałania przemocy oraz rozpoznawania i diagnozowania sytuacji jej wystąpienia;
 • asertywnego reagowania na przekraczanie granic, a także edukację i wsparcie dla chłopców, młodych mężczyzn jako potencjalnych sprawców.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są działaniami na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działania z zakresu wzmacniania, upodmiotowienia, empoweringu, odkrywania mocy, siły i odwagi są skuteczną strategią przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

1) Indywidualne wsparcie dla kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć, w zakresie:

 • Indywidualnych, wstępnych konsultacji psychologicznych z każdą osobą zgłaszającą się z doświadczeniem przemocy ze względu na płeć (przeprowadzenie wywiadu, diagnoza sytuacji, potrzeb, ustalenie planu działania, planu bezpieczeństwa itd.).
 • Wsparcia psychologicznego w postaci indywidualnych porad psychologicznych.
 • Pomocy psychiatrycznej w postaci indywidualnych konsultacji psychiatrycznych.
 • Indywidualnych porad socjalnych.
 • Udzielanie indywidualnej pomocy prawnej.

2) Grupa wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy ze względu na płeć – grupa ma charakter wsparciowy i psychoedukacyjny, podczas spotkań grupy uczestniczki podnoszą poziom swojej wiedzy z zakresu przemocy, sposobów jej zapobiegania, praw osób doświadczających przemocy, mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, zostać wysłuchaną przez kobiety znajdujące się w podobnej sytuacji, wzmocnić poczucie własnej wartości, nabrać sił do zmiany swojej sytuacji.

3) Warsztaty WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla dorosłych kobiet, podnoszących umiejętności uczestniczek z zakresu przeciwdziałania przemocy, tj. umiejętności: skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji, rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic i przemocy, podejmowania decyzji, reagowania na sytuacje przekraczania granic i przemoc oraz samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści. Warsztaty WenDo to również innowacyjna metoda i edukacyjne działanie upełnomocniające.

4) Warsztaty Pieśniarskie z Laboratorium Pieśni – innowacyjne działanie edukacyjne, wzmacniające i upodmiotawiające skierowane do kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć.

5) Warsztaty antyprzemocowe „Fajny chłopak” dla chłopców w wieku 16-19 lat – innowacyjne działanie edukacyjne i wzmacniające skierowane do osób z grup najbardziej narażonych na bycie sprawcą przemocy.

Projekt kierowany jest do:

 • mieszkanek Gdańska z doświadczeniem przemocy lub zagrożonych przemocą;
 • chłopców w wieku 16-19 lat (na warsztaty edukacyjne dla chłopców).

Zadanie publiczne jest dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Edukacja na rzecz równego traktowania

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

15.03.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zadanie polega na opracowaniu i realizacji działań edukacyjnych, podnoszących świadomość i wrażliwość oraz zwiększających wiedzę i kompetencje z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania dyskryminacji, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć ‐ przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, kierowanych do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

1) Szkolenie dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska z zakresu tego, jak rozpoznawać przemoc i jak
reagować na przemoc ‐ 1 szkolenie.

2) Szkolenie dla pracowników/c, wolontariuszy/ek, aktywistów/ek instytucji pomocowych,
organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych oraz innych
podmiotów ‐ 2 szkolenia.

I. Mieszkańcy i mieszkanki Gdańska ‐ osoby pełnoletnie, mieszkające w Gdańsku.

II. Pracownicy/e, wolontariusze/ki, aktywiści/ki instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych,
placówek edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych oraz innych podmiotów.

 

Zadanie publiczne jest dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek CPK Gdańsk

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

01.04.2022 r. – 31.12.2022 r.

Wolontariuszki i wolontariusze Fundacji Centrum Praw Kobiet – oddziału w Gdańsku wezmą udział w warsztatach, które mają na celu podniesienie ich kompetencji z zakresu komunikacji, integrację zespołu, a przez to również podniesienie efektywności, kreatywności, innowacyjności i jakości pracy zespołu.

Wolontariuszki i wolontariusze gdańskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet do tej pory podnosiły/li swoją wiedzę merytoryczną i kompetencje z zakresu przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy w rodzinie oraz z zakresu udzielania wsparcia kobietom z doświadczeniem przemocy i dyskryminacji. Poziom przygotowania merytorycznego zespołu w tym zakresie jest bardzo wysoki, dlatego w 2022 roku chcemy skoncentrować się na zwiększeniu kompetencji miękkich, dotyczących komunikacji oraz na budowaniu zintegrowanego i opartego na dobrych relacjach zespołu, a przez to na wzmocnieniu motywacji i zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy.

Wyjazdowy warsztat wspierający komunikację i integrację zespołu wolontariuszek i wolontariuszy Fundacji Centrum Praw Kobiet – oddziału w Gdańsku.

Zespół wolontariuszek i wolontariuszy Fundacji Centrum Praw Kobiet – oddział w Gdańsku – osoby
pełnoletnie, pracujące z klientkami Fundacji lub pracujące na rzecz Fundacji.

Zadanie publiczne jest dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Wsparcie dla wspierających

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

14.02.2020 r. – 31.12.2021 r.

Zadanie publiczne polega na prowadzeniu działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, jakim jest Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk, w tym przeciwdziałaniu narażeniu na stres, wypaleniu zawodowemu i promowaniu zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Projekt jest skierowany do specjalistów i specjalistek (psycholożki i prawnicy/prawniczki, osoby pierwszego kontaktu, osoby asystujące klientkom w instytucjach publicznych, w tym podczas rozpraw sądowych i innych) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

Zadaniem osób współpracujących z Fundacją jest szeroko rozumiane wsparcie kobiet doświadczających różnych form przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej, przez zaniedbanie) i dyskryminacji. Specyfika pracy wymaga ciągłego poszerzania zakresu wiedzy interdyscyplinarnej, możliwości stworzenia współpracującego, pomagającego sobie zespołu oraz dbania o siebie i równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Wszystkie te działania mają jeden cel – przeciwdziałanie przemocy, jak najlepsza ochrona i pomoc osobom dotkniętych tym problemem.

Głównym celem projektu jest promocja zdrowego środowiska życia i pracy oraz prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, wypaleniu zawodowemu i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

1) Szkolenie „Co zrobić, żeby chciało się chcieć” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i innym negatywnym skutkom obciążenia w pracy pomagacza.

Osoby pracujące z osobami doświadczającymi przemocy na co dzień, są narażeni szczególnie na wtórną traumatyzację, a co za tym idzie – wypalenie zawodowe. Pragniemy zadbać nie tylko o tych, do których trafia pomoc, ale również osoby pomagające. Do tego potrzebne są nieoczywiste techniki, których nauczyć mogą tylko osoby bardziej doświadczone. Również w tym wypadku mamy pewność, że pomożemy współpracującym z nami jak najlepiej przezwyciężyć stres związany z tak odpowiedzialną i trudną rolą. Patrząc na problem wypalenia zawodowego długoplanowo – przeciwdziałanie jemu jest również formą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia psychicznego osób zaangażowanych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w obszarze wsparcia osób z doświadczeniem traumy i przemocy i obejmuje tematykę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i negatywnym skutkom stresu w pracy.

2) Superwizja dla zespołu CPK Gdańsk.

Zgodnie z zaleceniami Instytutu Psychologii Zdrowia, superwizja dla osób pracujących z problemem przemocy jest nie tylko ułatwieniem, ale również obowiązkiem. Kontakt z osobą doświadczoną zapewnia profity dla osoby uczestniczącej, obecnych odbiorców pomocy oraz tych przyszłych. Tylko dzięki odpowiedniemu mentorowi zespół jest w stanie wykorzystywać swoje kompetencje w odpowiedni sposób.

Superwizja zespołowa to spotkanie zespołu prowadzone przez bardziej doświadczonego specjalistę, które na celu ma wsparcie osób pomagających w ich trudnej pracy pomocowej. Praca z silnymi emocjami wymaga od specjalistów odpowiedniego przygotowania oraz przepracowania – to może zapewnić tylko superwizja poprowadzona przez kompetentne osoby. Zadaniem superwizji jest również pomoc profesjonalistkom w tym, aby ich praca była skuteczna: spotkania mają na celu uczenie się i doskonalenie swojej pracy, omawianie trudnych przypadków, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy teoretycznej, analizę własnych reakcji, planowanie dalszego działania. Wszystko to przekłada się także w konsekwencji na polepszenie sytuacji osób korzystających z pomocy. 

3) Trening redukcji stresu Mindfulness oparty na uważności.

Cykl zajęć mindfulness jest ważny nie tylko dla utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego, jest również istotną metodą redukcji stresu oraz niwelowania psychologicznych skutków trudnych sytuacji. Uczy radzić sobie z trudnymi emocjami w zdrowy i skuteczny sposób. Redukuje stres, napięcie i lęk. Poprawia sen, pamięć i koncentrację oraz zwiększa odporność psychiczną. W trakcie cyklu spotkań uczestniczki rozwijają swoje kompetencje z zakresu tego, jak lepiej radzić sobie z bolesnymi emocjami, powstrzymać natłok myśli, wyzbyć się negatywnego myślenia o sobie, a także czerpać większą satysfakcję z życia. W trakcie ćwiczeń medytacyjnych uczymy się obserwacji myśli, emocji i doznania z ciała. To pomaga uświadomić sobie w jaki sposób działa nasz umysł, jak nasze nawyki wspierają lub hamują spiralę stresu. Reakcje stresowe, z natury powstają w nas podświadomie, a im mniej jesteśmy ich świadomi, tym mocniej i bardziej niespodziewanie wpływają na nasze zachowania.

Specjalistki i specjaliści Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, wykonujący zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym między innymi: psycholożki i prawnicy/prawniczki, osoby pierwszego kontaktu, osoby asystujące klientkom w instytucjach publicznych, w tym podczas rozpraw sądowych.

Zadanie publiczne jest sfinansowane przez Miasto Gdańsk.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii