Gdańsk – projekty

W stronę równości - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć.

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w postaci przemocy seksualnej wobec kobiet. W szerokim zakresie projekt ma na celu edukowanie o równych prawach, rozwój umiejętności przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, rozpoznawania i diagnozowania sytuacji ich wystąpienia, asertywnego reagowania na przekraczanie granic oraz działania wspierające i wzmacniające dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy seksualnej ze względu na płeć.

Działania w ramach projektu:

1. Projekt filmowy realizowany przez Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

Projekcja 5 filmów poruszających tematykę dyskryminacji i wykluczenia. Po każdej projekcji odbywać się będzie dyskusja odnosząca się do filmu, która będzie prowadzona przez zaproszonego specjalistę w danej problematyce.

Filmy będą dotykać różnych form dyskryminacji zarówno ze względu na płeć, ogólnej tematyki wykluczenia i stereotypów.

Projekcje filmowe pełnią rolę zarówno edukacyjną, przedstawiając obrazowo i bezpośrednio różne zjawiska społeczne, które często są niedostępne dla osób, które ich nie doświadczyły, pełnią także rolę kinoterapii.

2. Warsztaty na temat przemocy seksualnej skierowane do nastolatek w wieku 15-19 lat.

Warsztaty dotykałyby problemów wyznaczania granic własnej cielesności, dojrzałości psychoseksualnej i kwestie zgody/consent. Poruszałyby tematykę normy partnerskiej, indywidualnej i prawnej oraz metod radzenia sobie z doznaniem przemocy seksualnej. Służyłyby obaleniu mitów związanych z przemocą seksualną, które pojawiają się w rozmowach młodzieży i przyzwalają na przemoc seksualną obwiniając jednocześnie za nią osoby dotknięte tą przemocą. Uczestniczki w czasie warsztatów dowiedziałyby się jak stawiać granice i asertywnie komunikować się z innymi oraz rozpoznawać, kiedy doświadczają nadużycia i w jaki sposób mogą zareagować oraz gdzie szukać pomocy.

3. Grupa rozwojowa dla kobiet, które doświadczały przemocy.

Spotkania raz w tygodniu, w poniedziałki, w godzinach 18:00 – 20:00, 20 spotkań grupy, grupa trwać będzie 5 miesięcy, grupa jest zamknięta, grupa rozpoczęła się pod koniec kwienia i nie można już dołączać.

4. Warsztaty dla pracowników instytucji na temat przemocy seksualnej.

Warsztaty skierowane do pracowników instytucji, którzy w swojej pracy mogą spotkać się z osobami po doświadczeniu przemocy, w tym przemocy seksualnej, tj. pracownikom policji, sądów, służby zdrowia (pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni), oświaty (psycholodzy, pedagodzy szkolni), pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej).

Celem warsztatu będzie zwiększenie świadomości dotyczącej odbioru sytuacji przemocy, przez osobę, która jej doświadczyła, co może być pomocne w rozumieniu jej myślenia, odczuwania i postępowania. Rozumienie natomiast może stanowić podstawę do planowania działań pomocowych wobec osoby poszkodowanej w taki sposób, aby wykonać wszelkie niezbędne działania wymagane od specjalistów danej profesji, przy jednoczesnym poszanowaniu granic osobistych osoby poszkodowanej, zapewniając uznanie dla jej przeżywania, dając poczucie bezpieczeństwa i chroniąc przed urazami psychologicznymi wynikającymi m.in. mechanizmu wtórnej wiktymizacji.

Rozumienie sytuacji i odczuć osoby poszkodowanej może również przyczynić się do tego, że działania podejmowane wobec osób poszkodowanych będą bardziej skuteczne, przynoszące lepsze efekty w kontekście toczących się procesów instytucjonalnych i w mniejszym stopniu ingerujące w przeżywanie sytuacji współpracy z instytucjami przez osoby poszkodowane.

5. Warsztat prawny – praktyka w przypadku przemocy seksualnej.

Warsztat prowadzony będzie z perspektywy prawnej i będzie dotyczył praktycznych wytycznych, które odnoszą się do postępowania związanego z przestępstwem na gruncie seksualnym. Z warsztatów uczestnicy dowiedzieliby się jakie zachowania są uznawane w świetle polskiego prawa za przestępstwo, jak postępować w przypadku doświadczenia przemocy seksualnej, jak zabezpieczyć dowody przestępstwa i jak wygląda zgłoszenie takiego przestępstwa na policję. Zostanie także przekazana wiedza na temat praw, które przysługują osobom pokrzywdzonym m.in. dotyczących przesłuchań na komisariacie i w czasie rozprawy sądowej oraz jak wygląda postępowanie karne w sprawie przestępstwa seksualnego.

6. Panel dyskusyjny: “Nie znaczy nie czy nie znaczy tak? Kwestia zgody w polskim społeczeństwie”.

Wolontariuszki CPK - specjalistki przeciw przemocy

Specjalizacja wolontariuszy i wolontariuszek CPK w Gdańsku, docenienie i zagwarantowanie specjalistycznych szkoleń wolontariuszom.

1. Szkolenie “Co zrobić, żeby chciało się chcieć – profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy pomagacza i reprezentanta służby społecznej” (8h) – dla całego zespołu.
2. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kurs podstawowy Stowarzyszenia Niebieska Linia (120h) – dla 2 osób z zespołu.
3. Szkolenie I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu organizowane przez Centrum Rozwiązań – dla 1 osoby z zespołu.
4. Szkolenie dotyczące pracy z osobą dotkniętą traumą – dla 1 osoby z zespołu.

Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy

“Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy” polega na zapewnieniu specjalistycznego wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – na pomocy kobietom (i pośrednio ich rodzinom) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jaką jest doświadczanie przemocy oraz na wyrównywaniu szans tych kobiet i ich rodzin.

 • zapewnienie około 30 kobietom z doświadczeniem przemocy specjalistycznego, dostosowanego do potrzeb wsparcia psychologicznego i prawnego,
 • podniesienie wiedzy uczestniczek o prawnych i proceduralnych możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doznawania przemocy,
 • podniesienie wiedzy uczestniczek o zjawisku przemocy,
 • zwiększenie poczucia wpływu na własne życie i możliwości poprawy swojej sytuacji,
 • zwiększenie motywacji do podjęcia działań na rzecz poprawy / zmiany swojej sytuacji.

SILNE I NIEZALEŻNE. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej.

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w projekcie, który ma na celu zapewnienie specjalistycznego, kompleksowego, długofalowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia kobietom, które doświadczyły przemocy ekonomicznej lub zadłużenia.

Celem projektu jest również podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kobiet z zakresu rozpoznawania przemocy ekonomicznej, jej mechanizmów i skutków, znajomości praw i sposobów na wydostanie się z tego typu przemocy, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kobiet z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego i budowania niezależności ekonomicznej.

W ramach projektu „Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej“ oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne.
 • Indywidualne porady prawne.
 • Indywidualne porady socjalne.
 • Indywidualne porady prawno-finansowe.
 • Grupa wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej.
 • Warsztaty prawne “Prawa osób doświadczających przemocy ekonomicznej” dla kobiet i dziewczyn w wieku 15-18 lat.
 • Szkolenia  i warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego i budowania niezależności ekonomicznej dla kobiet i dziewcząt w wieku 15-18 lat.
 • Ulotka informacyjna na temat przemocy ekonomicznej.
 • Poradnik finansowy dla kobiet.

Wszystkie formy wsparcia są dostępne całkowicie za darmo i dobrowolnie. Jedna osoba może wziąć udział we wszystkich formach wsparcia lub tylko w niektórych – w zależności od jej potrzeb. Udział w projekcie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji wstępnej.

Projekt „Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej“ sfinansowano ze środków Miasta Gdańska. Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk

Nie jesteś sama. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie alkoholowej.

Kobiety, będące członkiniami rodzin osób z problemem alkoholowym, w tym w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie, zamieszkujące lub przebywające w Gdańsku w okresie realizacji zadania.

 • wstępne, indywidualne konsultacje psychologiczne z osobą pierwszego kontaktu
 • wsparcie psychologiczne
 • porady psychologiczne
 • wsparcie prawne – porady prawne

Specjalistyczne wsparcie dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym

Dorosłe kobiety, będące członkami rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych, w tym w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie alkoholowej, zamieszkujące poza Trójmiastem.

 • wstępne, indywidualne konsultacje psychologiczne z osobą pierwszego kontaktu
 • wsparcie psychologiczne – porady psychologiczne
 • wsparcie prawne – porady prawne

Zadanie polega na prowadzeniu działań interwencyjnych, wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i prawnego kobiet doświadczających przemocy w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności wsparcia w postaci ochrony przed przemocą w rodzinie. Bezpośrednim adresatem zadania są przede wszystkim dorosłe kobiety, będące członkami rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych, w tym w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie alkoholowej, zamieszkujące poza Trójmiastem. Pośrednimi adresatami zadania będą dzieci i pozostali członkowie rodzin.

 • Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz zwiększenie dostępności specjalistycznych świadczeń podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień – poprawy jakości życia członków rodzin osób z problemem alkoholowym – kobiet współuzależnionych i ich dzieci, doświadczających przemocy w rodzinie.
 • Zapewnienie jak najszerszego dostępu do specjalistycznej, długofalowej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy prawnej i psychologicznej dla kobiet spoza Trójmiasta doświadczających przemocy w rodzinie na tle nadużywania alkoholu przez członka rodziny.
 • Poprawa stanu zdrowia psychicznego kobiet ofiar różnych form przemocy na tel uzależnień oraz podniesienie ich gotowości i zdolności do podjęcia kroków prawnych i innych działań w celu wprowadzenia pozytywnej zmiany w sytuacji życiowej swojej i swoich dzieci.
 • Podniesienie świadomości prawnej kobiet doświadczających przemocy na tel uzależnień w zakresie prawnych i proceduralnych możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doznawania przemocy i uzależnienia/współuzależnienia, przysługujących im praw oraz możliwości ich dochodzenia dla zmiany swojej sytuacji życiowej.

Grupa wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy

Spotkania raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach 17:00 – 19:30, 20 spotkań grupy, grupa trwać będzie 5 miesięcy, grupa jest zamknięta, nie można już dołączyć.

Rozwiń skrzydła - warsztaty rozwojowe dla kobiet - otwarta grupa odkrywania, wzmacniania i wspierania siły kobiet

Spotkania raz w tygodniu, we wtorki, w godzinach 18:00 – 20:30, 20 spotkań grupy, grupa trwać będzie 5 miesięcy, ostatnie spotkanie planowane jest na 9 lipca, obowiązują zapisy.

GDAŃSKIE CENTRUM RÓWNEGO TRAKTOWANIA (GCRT) - współorganizator

Celem nadrzędnym projektu jest utworzenie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT) – przyjaznego, bezpiecznego miejsca, w którym prowadzone będzie specjalistyczne, kompleksowe wsparcie osób doświadczających dyskryminacji i przemocy oraz działania monitorujące sytuację dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku, działania informacyjne i promocyjne.

Powołanie GCRT jest inicjatywą lidera projektu – Stowarzyszenie WAGA i Partnera – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA oraz 6 gdańskich organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych, które od lat prowadzą działania w zakresie ochrony praw człowieka i poszanowania jego godności. W projekcie będą funkcjonować jako Punkty Równego Traktowania, tworzące GCRT.

GCRT tworzy sieć 7 punktów:

1 PRT-FOSA) – prowadzony będzie przez Fundację FOSA, z lokalizacją przy ul. Radnej 3/2, specjalizacja – niepełnosprawność,

2 PRT – prowadzony przez PSONI – specjalizacja – niepełnosprawność

3 PRT – Centrum Praw Kobiet – specjalizacja – płeć

4 PRT – Tolerado – specjalizacja orientacja seksualna

5 PRT – Krytyka Polityczna – specjalizacja – wyznanie, światopogląd,

6 PRT – Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek – specjalizacja – pochodzenie.

7 PRT – prowadzony będzie przez Lidera projekt – Stowarzyszenie WAGA, specjalizacja – wiek Realizacja projektu jeszcze się nie rozpoczęła.