Gdańsk – projekty

Jesteśmy w tym razem

01.02.2020 – 31.08.2022

Zadanie polegać będzie na udzielaniu kompleksowej, spójnej, interwencyjnej, długofalowej i specjalistycznej pomocy psychospołecznej, prawnej i innej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności wsparcia w postaci ochrony przed przemocą w rodzinie. Kobietom, które doświadczają przemocy w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, w tym kobietom współuzależnionym, zostanie zapewniony dostęp do specjalistycznego wsparcia indywidualnego (w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i psychiatrycznego), i grupowego (w postaci grupy wsparcia i warsztatów). Problemem, który zostanie rozwiązany lub ograniczony dzięki realizacji niniejszej oferty jest problem przemocy doświadczanej przez kobiety (i również ich dzieci) w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe.

oferowane są m.in. następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne, wstępne konsultacje psychologiczne z każdą kobietą chętną do udziału w zadaniu publicznym;
 2. Wsparcie psychologiczne w postaci indywidualnych porad psychologicznych.
 3. Pomocy psychiatryczna w postaci indywidualnych konsultacji psychiatrycznych.
 4. Indywidualne porady socjalne.
 5. Indywidualna pomoc prawna
 6. Prowadzenie treningów rozwoju osobistego dla kobiet będących w relacji współuzależnienia poszerzonych o działania przeciwdziałające przemocy.
 7. Prowadzenie grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, w której występują problemy alkoholowe.
 8. Prowadzenie warsztatów WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet.

Kobiety, mieszkanki Gdańska, doświadczające przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej) w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, w tym kobiety współuzależnione. Pośrednio odbiorcami zadania publicznego będą dzieci tych kobiet.

Zadanie publiczne jest sfinansowane przez Miasto Gdańsk.

Edukacja na rzecz praw człowieka i równego traktowania

06.03.2021-31.12.2021

Zadanie polegać będzie na opracowaniu i realizacji działań społeczno-edukacyjnych zwiększających wiedzę i kompetencje z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania dyskryminacji, w tym przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć kierowanych do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, edukatorów i edukatorek oraz innych profesjonalistów.

1) Szkolenie dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska z zakresu tego, jak rozpoznawać przemoc i jak reagować na przemoc – 2 szkolenia.

2) Szkolenie dla pracowników/c, wolontariuszy/ek, aktywistów/ek organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych – 1 szkolenie.

3) Szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli, osób pracujących, również w formie wolontariatu, jako opiekunowie/ki, wychowawcy/czynie, animatorzy/rki, edukatorzy/ki w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych – 1 szkolenie.

I. Mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.

II. Pracownicy/e, wolontariusze/ki, aktywiści/ki organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.

III. Nauczyciele i nauczycielki, osoby pracujące, również w formie wolontariatu, jako opiekunowie/ki, wychowawcy/czynie, animatorzy/rki, edukatorzy/ki w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych.

Zadanie publiczne jest dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Rozwój wolontariatu w Centrum Praw Kobiet

06.03.2021-31.12.2021

Zadanie polegać będzie na realizacji działań skierowanych na podnoszenie kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek działających na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku poprzez specjalistyczne szkolenia prawne z zakresu prawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbiorczyniami/odbiorcami zadaniami będzie zespół wolontariuszek i wolontariuszy gdańskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet – osoby pełniące rolę profesjonalnych „pomagaczy” (psycholożki, prawniczki, prawnicy, osoby pierwszego kontaktu, wolontariuszki asystujące kobietom w sądach w charakterze osoby zaufania publicznego, inne specjalistki), pracujące z klientkami Fundacji (czyli pracujące w obszarze interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, psychoterapii, pracujące z osobami po doświadczeniu traumy i doświadczającymi przemocy).

Zadanie publiczne jest dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Bezpieczeństwo - Upełnomocnienie - Wsparcie - Wzmocnienie.

06.03.2021-31.12.2021

Zadanie polegać będzie na realizacji działań wspierających osoby doświadczające przemocy i wzmacniających polityki i działania przeciw przemocy ze względu na płeć.

Zakres zadania obejmować będzie działania wspierające i wzmacniające bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz upodmiotowienie osób doświadczających przemocy ze względu na płeć, a także edukowanie o przemocy ze względu na płeć, rozwój umiejętności przeciwdziałania jej, rozpoznawania i diagnozowania sytuacji wystąpienia, asertywnego reagowania na przekraczanie granic, a także edukację dla chłopców, młodych mężczyzn.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są działaniami na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działania z zakresu wzmacniania, upodmiotowienia, empoweringu, odkrywania mocy, siły i odwagi są skuteczną strategią przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

1) Indywidualne wsparcie dla kobiet i dziewczyn, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć, w zakresie:

 • Indywidualnych, wstępnych konsultacji psychologicznych z każdą osobą zgłaszającą się z doświadczeniem przemocy ze względu na płeć (przeprowadzenie wywiadu, diagnoza sytuacji, potrzeb, ustalenie planu działania, planu bezpieczeństwa itd.).
 • Wsparcia psychologicznego w postaci indywidualnych porad psychologicznych.
 • Pomocy psychiatrycznej w postaci indywidualnych konsultacji psychiatrycznych.
 • Indywidualnych porad socjalnych.
 • Udzielanie indywidualnej pomocy prawnej.

2) Warsztaty WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla dziewczyn w wieku 16-19 lat oraz dorosłych kobiet, podnoszących umiejętności uczestniczek z zakresu przeciwdziałania przemocy, tj. umiejętności: skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji, rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic i przemocy, podejmowania decyzji, reagowania na sytuacje przekraczania granic i przemoc oraz samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści. Warsztaty WenDo to również innowacyjna metoda i edukacyjne działanie upełnomocniające.

3) Warsztaty Pieśniarskie z Laboratorium Pieśni – innowacyjne działanie edukacyjne, wzmacniające i upodmiotawiające skierowane do kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć.

4) Warsztaty antyprzemocowe „Fajny chłopak” dla chłopców w wieku 16-19 lat – innowacyjne działanie edukacyjne i wzmacniające skierowane do osób z grup najbardziej narażonych na bycie sprawcą przemocy.

Projekt kierowany jest do

 • mieszkanek Gdańska z doświadczeniem przemocy lub zagrożonych przemocą,
 • chłopców w wieku 16-19 lat (na warsztaty edukacyjne dla chłopców)

Zadanie publiczne jest dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Wsparcie dla wspierających. Bezpieczne środowisko pracy.

Od 2020-02-14 do 2022-12-31

Zadanie publiczne polega na prowadzeniu działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, jakim jest Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk, w tym przeciwdziałaniu narażeniu na stres, wypaleniu zawodowemu i promowaniu zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Projekt jest skierowany do specjalistów i specjalistek (psycholożki i prawnicy/prawniczki, osoby pierwszego kontaktu, osoby asystujące klientkom w instytucjach publicznych, w tym podczas rozpraw sądowych i innych) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

Zadaniem osób współpracujących z Fundacją jest szeroko rozumiane wsparcie kobiet doświadczających różnych form przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej, przez zaniedbanie) i dyskryminacji. Specyfika pracy wymaga ciągłego poszerzania zakresu wiedzy interdyscyplinarnej, możliwości stworzenia współpracującego, pomagającego sobie zespołu oraz dbania o siebie i równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Wszystkie te działania mają jeden cel – przeciwdziałanie przemocy, jak najlepsza ochrona i pomoc osobom dotkniętych tym problemem.

Głównym celem projektu jest promocja zdrowego środowiska życia i pracy oraz prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, wypaleniu zawodowemu i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

1) Szkolenie „Co zrobić, żeby chciało się chcieć” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i innym negatywnym skutkom obciążenia w pracy pomagacza.

Osoby pracujące z osobami doświadczającymi przemocy na co dzień, są narażeni szczególnie na wtórną traumatyzację, a co za tym idzie – wypalenie zawodowe. Pragniemy zadbać nie tylko o tych, do których trafia pomoc, ale również osoby pomagające. Do tego potrzebne są nieoczywiste techniki, których nauczyć mogą tylko osoby bardziej doświadczone. Również w tym wypadku mamy pewność, że pomożemy współpracującym z nami jak najlepiej przezwyciężyć stres związany z tak odpowiedzialną i trudną rolą. Patrząc na problem wypalenia zawodowego długoplanowo – przeciwdziałanie jemu jest również formą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia psychicznego osób zaangażowanych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w obszarze wsparcia osób z doświadczeniem traumy i przemocy i obejmuje tematykę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i negatywnym skutkom stresu w pracy.

2) Superwizja dla zespołu CPK Gdańsk.

Zgodnie z zaleceniami Instytutu Psychologii Zdrowia, superwizja dla osób pracujących z problemem przemocy jest nie tylko ułatwieniem, ale również obowiązkiem. Kontakt z osobą doświadczoną zapewnia profity dla osoby uczestniczącej, obecnych odbiorców pomocy oraz tych przyszłych. Tylko dzięki odpowiedniemu mentorowi zespół jest w stanie wykorzystywać swoje kompetencje w odpowiedni sposób.

Superwizja zespołowa to spotkanie zespołu prowadzone przez bardziej doświadczonego specjalistę, które na celu ma wsparcie osób pomagających w ich trudnej pracy pomocowej. Praca z silnymi emocjami wymaga od specjalistów odpowiedniego przygotowania oraz przepracowania – to może zapewnić tylko superwizja poprowadzona przez kompetentne osoby. Zadaniem superwizji jest również pomoc profesjonalistkom w tym, aby ich praca była skuteczna: spotkania mają na celu uczenie się i doskonalenie swojej pracy, omawianie trudnych przypadków, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy teoretycznej, analizę własnych reakcji, planowanie dalszego działania. Wszystko to przekłada się także w konsekwencji na polepszenie sytuacji osób korzystających z pomocy. 

3) Trening redukcji stresu Mindfulness oparty na uważności.

Cykl zajęć mindfulness jest ważny nie tylko dla utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego, jest również istotną metodą redukcji stresu oraz niwelowania psychologicznych skutków trudnych sytuacji. Uczy radzić sobie z trudnymi emocjami w zdrowy i skuteczny sposób. Redukuje stres, napięcie i lęk. Poprawia sen, pamięć i koncentrację oraz zwiększa odporność psychiczną. W trakcie cyklu spotkań uczestniczki rozwijają swoje kompetencje z zakresu tego, jak lepiej radzić sobie z bolesnymi emocjami, powstrzymać natłok myśli, wyzbyć się negatywnego myślenia o sobie, a także czerpać większą satysfakcję z życia. W trakcie ćwiczeń medytacyjnych uczymy się obserwacji myśli, emocji i doznania z ciała. To pomaga uświadomić sobie w jaki sposób działa nasz umysł, jak nasze nawyki wspierają lub hamują spiralę stresu. Reakcje stresowe, z natury powstają w nas podświadomie, a im mniej jesteśmy ich świadomi, tym mocniej i bardziej niespodziewanie wpływają na nasze zachowania.

Specjalistki i specjaliści Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, wykonujący zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym między innymi: psycholożki i prawnicy/prawniczki, osoby pierwszego kontaktu, osoby asystujące klientkom w instytucjach publicznych, w tym podczas rozpraw sądowych.

Zadanie publiczne jest sfinansowane przez Miasto Gdańsk.

FEMFUND Fundusz Feministyczny 2021

1 września 2020 – 30 sierpnia 2021

Wszystkie działania projektu wpisują się w cele działania Fundacji Centrum Praw Kobiet – oddział w Gdańsku. Łączymy w nich zarówno naszą działalność pomocową, pomagając kobietom wyjść z przemocy (grupa wsparcia), jak i edukacyjną i wsparciową (warsztaty dla nastolatek i dla matek). Wyznajemy zasadę, że pomaganie i edukowanie muszą być równoległymi kierunkami działania. Jeśli włożymy wysiłek w edukację, nadejdzie czas, że na poziomie wsparcia zapotrzebowanie na naszą pomoc będzie maleć. 

Edukowanie nastolatek i ich matek ma też szczególne znaczenie. To świadomość właśnie w wieku nastoletnim, ale też świadomość osób najbliższych dorosłych, mogą sprawić, że będziemy zjawisko przemocy eliminować ze społeczeństwa. To w wieku nastoletnim kształtuje się duża część schematów zachowań, którymi ludzie posługują się w dorosłości. Jednocześnie zdarza się, że proszą o pomoc bliskich dorosłych trafiają na niezrozumienie, czy nieumiejętność udzielenia wsparcia.

Wszystkie te działania są z gruntu feministyczne. Podkreślają dążenie kobiet do niezależności, wolności od przemocy, realizowania swoich praw reprodukcyjnych, obywatelskich, ekonomicznych oraz prawa do posiadania rzetelnej wiedzy i edukacji.

Zawsze podkreślamy, że nasze działania adresowane są do kobiet, bo kobiety są w Polsce dyskryminowane. Wszelkie formy przemocy, których doświadczają są przejawem dyskryminacji ze względu na płeć, która bardzo często ma charakter systemowy m.in. poprzez: odmowę rzetelnej edukacji seksualnej i antyprzemocowej, odmowy wszczynania postępowań w przypadkach doświadczania przemocy, wydawanie wyroków w oparciu o stereotypy płciowe, ignorowanie skarg i odwołań. 

 1. Grupa wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy. 

Jest to bardzo ważny etap wychodzenia z przemocy. Pozwala przekierować potencjał osoby na zadbanie o siebie, swoje bezpieczeństwo, zdrowie i potrzeby. Daje poczucie sprawczości i odzyskania kontroli nas swoim życiem, a także służy ratowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Bardzo ważne jest w tym doświadczenie grupowe, budowanie więzi samopomocy, uświadomienie, że nie jest się jedyną osobą w takiej sytuacji. 

 1. Warsztat dla nastolatek na temat przemocy seksualnej. 

Dotyczyć ma przede wszystkim tematyki wyznaczania granic, dojrzałości psychoseksualnej, zgody. Da wiedzę na temat prawidłowych relacji rówieśniczych oraz sytuacji przekraczania granic, przemocy seksualnej, sposobów reagowania na nią i sięgania po pomoc. Ma obalić mity dotyczące seksu i seksualności oraz zapobiec obwinianiu się dziewcząt, które doświadczają przemocy seksualnej.

 1. Warsztat dla matek nastolatek dotyczące przemocy seksualnej i wsparcia córek.

Ma służyć przekazaniu wiedzy w zakresie przemocy seksualnej, jakiej mogą doświadczać ich córki. Zwiększyć świadomość matek na temat zagrożeń, na jakie są narażone nastolatki, zarówno w realnym świecie, w grupach rówieśniczych, w szkole itd., ale też w sferze on-line. Warsztat ma zapobiec poczuciu bezsilności i bezradności matek oraz zdjąć z nich poczucie, że okazywane przez nie w sposób intuicyjny wsparcie emocjonalne nie jest wystarczające.

 1. Grupa wsparcia ma służyć kobietom z doświadczeniem przemocy, które już wyszły z fazy ostrej przemocy i są w fazie rozwiązywania swoich problemów, układania życia, podejmowania licznych zmian. 
 2. Nastolatki narażone na przemoc w grupach rówieśniczych, ale też ze strony dorosłych, zarówno w sferze realnej, jak i wirtualnej. Dziewczyny zarówno te, które już miały doświadczenie przemocy, jak i te, które chcą wiedzieć, jak bezpiecznie odkrywać i budować swoją seksualność.
 3. Matki nastolatek, kobiety, które chcą poznać zagrożenia, na jakie narażone są ich córki, umieć na nie reagować zarówno na poziomie prawnym, jak i emocjonalnym, jak udzielać pomocy i wsparcia dla swoich córek i jak szukać dla nich pomocy w organizacjach i instytucjach.

Projekt finansowany dzięki środkom z FemFund Funduszu Feministycznego.

 

Razem przeciwko przemocy

01.10.2020 r. – 30.06.2021 r.

1) Budowanie i wzmacnianie bazy wsparcia społecznego Centrum Praw Kobiet w Gdańsku poprzez profesjonalizację działań i rozwijanie efektywnych sposobów działania, w tym metod i narzędzi online. Cel zostanie zrealizowany przez zatrudnienie koordynatorki wolontariatu i zakup ekranu, systemu audio i narzędzia do pracy zdalnej/online. Prowadzi to do angażowania i rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju Fundacji i zapewnienia jej większej stabilności finansowej. 

2) Zapewnienie skutecznej ochrony i specjalistycznego wsparcia kobietom doświadczającym przemocy, wywołanej pandemią. Cel zostanie zrealizowany poprzez prowadzenie konsultacji wstępnych, porad psychologicznych, prawnych, socjalnych. Prowadzi to do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii.

 1. Rekrutacja, zatrudnienie i praca koordynatorki  wolontariatu.
 2. Prowadzenie poradnictwa  psychologicznego, prawnego,  psychiatrycznego, socjalnego i innego dla kobiet z doświadczeniem  przemocy.

 1. Wolontariuszki, sojuszniczki i aktywistki Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.

2. Kobiety doświadczające przemocy, wymagające specjalistycznej, kompleksowej, długofalowej i dostosowanej do potrzeb pomocy.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii