Gdańsk – projekty

Jesteśmy w tym razem

01.02.2020 – 31.08.2022

Zadanie polegać będzie na udzielaniu kompleksowej, spójnej, interwencyjnej, długofalowej i specjalistycznej pomocy psychospołecznej, prawnej i innej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności wsparcia w postaci ochrony przed przemocą w rodzinie. Kobietom, które doświadczają przemocy w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, w tym kobietom współuzależnionym, zostanie zapewniony dostęp do specjalistycznego wsparcia indywidualnego (w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i psychiatrycznego), i grupowego (w postaci grupy wsparcia i warsztatów). Problemem, który zostanie rozwiązany lub ograniczony dzięki realizacji niniejszej oferty jest problem przemocy doświadczanej przez kobiety (i również ich dzieci) w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe.

oferowane są m.in. następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne, wstępne konsultacje psychologiczne z każdą kobietą chętną do udziału w zadaniu publicznym;
 2. Wsparcie psychologiczne w postaci indywidualnych porad psychologicznych.
 3. Pomocy psychiatryczna w postaci indywidualnych konsultacji psychiatrycznych.
 4. Indywidualne porady socjalne.
 5. Indywidualna pomoc prawna
 6. Prowadzenie treningów rozwoju osobistego dla kobiet będących w relacji współuzależnienia poszerzonych o działania przeciwdziałające przemocy.
 7. Prowadzenie grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, w której występują problemy alkoholowe.
 8. Prowadzenie warsztatów WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet.

Kobiety, mieszkanki Gdańska, doświadczające przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej) w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, w tym kobiety współuzależnione. Pośrednio odbiorcami zadania publicznego będą dzieci tych kobiet.

Zadanie publiczne jest sfinansowane przez Miasto Gdańsk.

 

Edukacja na rzecz praw człowieka i równego traktowania

06.03.2021-31.12.2021

Zadanie polegać będzie na opracowaniu i realizacji działań społeczno-edukacyjnych zwiększających wiedzę i kompetencje z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania dyskryminacji, w tym przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć kierowanych do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, edukatorów i edukatorek oraz innych profesjonalistów.

1) Szkolenie dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska z zakresu tego, jak rozpoznawać przemoc i jak reagować na przemoc – 2 szkolenia.

2) Szkolenie dla pracowników/c, wolontariuszy/ek, aktywistów/ek organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych – 1 szkolenie.

3) Szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli, osób pracujących, również w formie wolontariatu, jako opiekunowie/ki, wychowawcy/czynie, animatorzy/rki, edukatorzy/ki w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych – 1 szkolenie.

I. Mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.

II. Pracownicy/e, wolontariusze/ki, aktywiści/ki organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.

III. Nauczyciele i nauczycielki, osoby pracujące, również w formie wolontariatu, jako opiekunowie/ki, wychowawcy/czynie, animatorzy/rki, edukatorzy/ki w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych.

Zadanie publiczne jest dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Rozwój wolontariatu w Centrum Praw Kobiet

06.03.2021-31.12.2021

Zadanie polegać będzie na realizacji działań skierowanych na podnoszenie kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek działających na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku poprzez specjalistyczne szkolenia prawne z zakresu prawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbiorczyniami/odbiorcami zadaniami będzie zespół wolontariuszek i wolontariuszy gdańskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet – osoby pełniące rolę profesjonalnych „pomagaczy” (psycholożki, prawniczki, prawnicy, osoby pierwszego kontaktu, wolontariuszki asystujące kobietom w sądach w charakterze osoby zaufania publicznego, inne specjalistki), pracujące z klientkami Fundacji (czyli pracujące w obszarze interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, psychoterapii, pracujące z osobami po doświadczeniu traumy i doświadczającymi przemocy).

Zadanie publiczne jest dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Bezpieczeństwo - Upełnomocnienie - Wsparcie - Wzmocnienie.

06.03.2021-31.12.2021

Zadanie polegać będzie na realizacji działań wspierających osoby doświadczające przemocy i wzmacniających polityki i działania przeciw przemocy ze względu na płeć.

Zakres zadania obejmować będzie działania wspierające i wzmacniające bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz upodmiotowienie osób doświadczających przemocy ze względu na płeć, a także edukowanie o przemocy ze względu na płeć, rozwój umiejętności przeciwdziałania jej, rozpoznawania i diagnozowania sytuacji wystąpienia, asertywnego reagowania na przekraczanie granic, a także edukację dla chłopców, młodych mężczyzn.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są działaniami na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działania z zakresu wzmacniania, upodmiotowienia, empoweringu, odkrywania mocy, siły i odwagi są skuteczną strategią przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

1) Indywidualne wsparcie dla kobiet i dziewczyn, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć, w zakresie:

 • Indywidualnych, wstępnych konsultacji psychologicznych z każdą osobą zgłaszającą się z doświadczeniem przemocy ze względu na płeć (przeprowadzenie wywiadu, diagnoza sytuacji, potrzeb, ustalenie planu działania, planu bezpieczeństwa itd.).
 • Wsparcia psychologicznego w postaci indywidualnych porad psychologicznych.
 • Pomocy psychiatrycznej w postaci indywidualnych konsultacji psychiatrycznych.
 • Indywidualnych porad socjalnych.
 • Udzielanie indywidualnej pomocy prawnej.

2) Warsztaty WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla dziewczyn w wieku 16-19 lat oraz dorosłych kobiet, podnoszących umiejętności uczestniczek z zakresu przeciwdziałania przemocy, tj. umiejętności: skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji, rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic i przemocy, podejmowania decyzji, reagowania na sytuacje przekraczania granic i przemoc oraz samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści. Warsztaty WenDo to również innowacyjna metoda i edukacyjne działanie upełnomocniające.

3) Warsztaty Pieśniarskie z Laboratorium Pieśni – innowacyjne działanie edukacyjne, wzmacniające i upodmiotawiające skierowane do kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć.

4) Warsztaty antyprzemocowe “Fajny chłopak” dla chłopców w wieku 16-19 lat – innowacyjne działanie edukacyjne i wzmacniające skierowane do osób z grup najbardziej narażonych na bycie sprawcą przemocy.

Projekt kierowany jest do

 • mieszkanek Gdańska z doświadczeniem przemocy lub zagrożonych przemocą,
 • chłopców w wieku 16-19 lat (na warsztaty edukacyjne dla chłopców)

Zadanie publiczne jest dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii