DEKLARACJA PRAW KOBIET 2020

My, niżej podpisane grupy kobiet i organizacje feministyczne, łącznie reprezentujące prawie tysiąc organizacji kobiecych, 15 października 2020 r. zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego rozmawiałyśmy o atakach na Konwencję Stambulską w różnych krajach, z których pochodzimy oraz inne wspólne dla nas problemy. Wydajemy tę wspólną deklarację, aby zwrócić uwagę na dyskryminację i przemoc, a także na coraz częstsze naruszenia praw człowieka, z jakimi borykają się kobiety na całym świecie, oraz aby potwierdzić, że należne nam prawa są nienegocjowalne.

Obserwujemy z głęboką troską, że

 • struktury patriarchalne, polityka neoliberalna, autorytarne rządy, militaryzm i działania wojenne od dawna naruszają prawa kobiet i dziewcząt i zagrażają ich życiu;
 • pogłębianie się ubóstwa, nierówność ekonomiczna, zmiany klimatyczne i obecna pandemia COVID-19 dodatkowo pogorszyły sytuację, przytłaczając kobiety wszystkich klas, ras, grup etnicznych i narodowości na różne sposoby i w różnym stopniu;
 • dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, dokonywanej słowem i czynem, dopuszczają się liczne rządy i grupy o różnych orientacjach politycznych, religiach i kulturach;
 • pomimo różnic, te podmioty państwowe i niepaństwowe wyznają tę samą patriarchalną ideologię mizoginistyczną, homofobiczną i transfobiczną.

Żądamy, aby

 • wszystkie agencje państwowe, instytucje prywatne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego stały na straży zasady równości w godności człowieka, która jest podstawą międzynarodowych praw człowieka;
 • wszystkie rządy dążyły do równości płci poprzez współpracę z organizacjami kobiecymi oraz poprzez odpowiednio finansowane i skutecznie wdrażane polityki, które zapewniają realizację praw ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturowych, seksualnych i reprodukcyjnych kobiet i dziewcząt;
 • wszystkie rządy prowadziły współpracę międzynarodową i politykę wielostronną w celu rozwiązywania globalnych kryzysów, realizacji i ochrony praw człowieka na wszystkich terytoriach oraz zapewnienia równości płci;
 • wszystkie parlamenty pełniły swoją funkcję ustawodawczą i zastępowały dyskryminujące przepisy ustawami opartymi na zasadzie równości płci, a także pełniły funkcję regulacyjną i pociągały rządy do odpowiedzialności;
 • wszystkie media lokalne, krajowe i światowe powstrzymywały negatywne stereotypy, ujawniały publicznych i prywatnych sprawców przemocy na tle płciowym i naruszeń praw kobiet oraz pociągały do odpowiedzialności podmioty, które dopuściły się zaniedbań;
 • wszystkie organizacje i podmioty międzynarodowe pomagały urzeczywistniać prawa kobiet i dziewcząt, położyć kres wszelkiej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i ze względu na płeć oraz zapewnić równość płci bez kompromisów poprzez skuteczne sterowanie, monitorowanie i mechanizmy kontrolne;
 • wszystkie międzynarodowe instrumenty praw człowieka – zwłaszcza Konwencja Stambulska, Pekińska Platforma Działania, CEDAW i Konwencja o prawach dziecka – były chronione przed staniem się przedmiotem działań dezinformacyjnych oraz zostały ratyfikowane przez wszystkie państwa i w pełni wdrożone przez państwa-strony.

Oświadczamy, że

 • jesteśmy bardziej zdeterminowane niż kiedykolwiek;
 • pomimo kurczącej się przestrzeni demokratycznej będziemy nadal stawiać czoła patriarchalnej przemocy, dezinformacji, maskulinistycznemu dyskursowi i atakom na nasze z trudem zdobyte prawa;
 • będziemy pracować nad budowaniem świata równości, sprawiedliwości i pokoju – razem, w siostrzeństwie i ponadnarodowej solidarności!

 

NIECH ŻYJE SOLIDARNOŚĆ KOBIET!

 

Podpisano:

Advocates for Human Rights, United States

Bulgarian Gender Research Foundation, Bulgaria

Great Coalition for Equality and Choice, Poland

Hungarian Women’s Lobby, Hungary

Organization for Promotion of Women’s Rights (DOMINE), Croatia

Ukrainian Women Lawyers Association (JURFEM), Ukraine

Women Against Violence Europe (WAVE)

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Women’s Network Croatia, Croatia

Women’s Platform for Equality (EŞİK), Turkey

Women’s Rights Center, Poland

Women’s Support and Information Center (NPO), Estonia

European Women’s Lobby (Supporting organization)

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii