Dlaczego potrzebujemy Konwencji stambulskiej?

Konwencja stambulska, czyli Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwana też w skrócie ?antyprzemocową?, to dokument międzynarodowej rangi, który zakreśla ramy polityki ochrony i wsparcia osób doświadczających przemocy (głównie kobiet). Zapisy Konwencji są nastawione na profilaktykę i zwalczanie przemocy oraz na politykę równościową względem kobiet i mężczyzn.

Konwencja została uchwalona w 2011 r. w Stambule. Polska podpisała ją już w grudniu 2012 r., jednak Sejm RP uchwalił ją dopiero w lutym 2015 r. 13 kwietnia 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował ją uroczyście składając podpis pod dokumentem w siedzibie Centrum Praw Kobiet.

Konwencja stambulska jest dokumentem nakładającym na państwa konkretne obowiązki wobec kobiet i dziewcząt doznających przemocy. Jak pokazują badania, zjawisko przemocy wobec kobiet jest wciąż bardzo poważnym problemem, dotykającym rocznie nawet 700 tysięcy kobiet w Polsce. Przemoc wobec kobiet ma charakter strukturalny i systemowy, jest jednym z narzędzi dyskryminacji i wykluczenia społecznego, które uniemożliwia kobietom i dziewczętom pełen rozwój tak w sferze osobistej, jak i publicznej.

Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć oznacza przemoc skierowaną przeciwko kobiecie ze względu na jej płeć lub taką przemoc, która w szczególności dotyka kobiety.

Konwencja uznaje, że wszelkie przejawy przemocy są naruszeniem podstawowych praw i wolności człowieka. Nie traktuje więc przemocy jako ?prywatnej sprawy? między sprawcą i osobą pokrzywdzoną, lecz nakłada na władze publiczne obowiązek wypracowania komplementarnej strategii wspierania i ochrony osób doznających przemocy, organizowania działań profilaktycznych oraz karania sprawców przemocy.

Konwencja stambulska jest pierwszym prawnie wiążącym międzynarodowym dokumentem dotyczącym zapobiegania przemocy ze względu na płeć. Wskazuje na związek między przemocą ze względu na płeć a nierównym traktowaniem ? dlatego za ważny aspekt przeciwdziałania przemocy uznaje walkę ze stereotypami i dyskryminacją.

Punktem wyjścia dla Konwencji stambulskiej jest założenie, że prawna i faktyczna równość kobiet i mężczyzn ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania przemocy wobec kobiet. Z tego powodu Konwencja stambulska kładzie duży nacisk na szerzenie świadomości społecznej nt. przyczyn i skutków przemocy, dyskryminacji i nierówności płci.

Wokół Konwencji stambulskiej narosło wiele mitów – będziemy pisać o ich źródłach oraz przedstawiać fakty na jej temat!
Bądź na bieżąco!

Mobic Online
Buy Feldene
Buy Tylenol Online
Buy Robaxin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii