Oferta pracy – Warszawa: Specjalistka I kontaktu

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i przez zaniedbanie) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalistka I kontaktu

Miejsce pracy: Warszawa: Specjalistyczna Poradnia

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia na kierunku pedagogika, praca socjalna, nauki społeczne/polityczne i/lub innych pokrewnych i udokumentowany co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z grup wrażliwych, w tym dotkniętych przemocą domową  i/lub ze środowisk marginalizowanych;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku.

Mile widziane będą:

 1. umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 2. wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych i administracyjnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), innych placówek pomocowych (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd.);
 3. znajomość oferty placówek pomocowych w województwie mazowieckiego;
 4. umiejętność pracy w zespole, elastyczność;
 5. umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analityczne;
 6. umiejętność sporządzania sprawozdań na użytek wewnętrzny i zewnętrzny;
 7. znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego będzie atutem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikowanie kobiet doświadczających przemocy lub o podwyższonym ryzyku doświadczania przemocy, zgłaszających się do Specjalistycznej Poradni CPK
 • rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb kobiet doświadczających lub narażonych na przemoc ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem oceny potrzeb i oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy
 • udzielanie bezpośredniego wsparcia, w tym wsparcia, emocjonalnego, informacyjnego
 • wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania
 • wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą̨ siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego
 • kierowanie kobiet doświadczających przemocy na adekwatne formy wsparcia w ramach Specjalistycznej Poradni CPK i do adekwatnych podmiotów. Towarzyszenie, koordynacja, monitorowanie i wsparcie w korzystaniu ze wszelkich pomocnych dla nich usług
 • koordynowanie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy z innymi usługodawcami i lokalnymi podmiotami w celu wzmocnienia dostępu do usług i budowania wsparcia dla osoby, która doświadczyła przemocy
 • zarządzanie sprawami klientek, które zostały zidentyfikowane, jako wymagające szczególnego wsparcia (case management), w tym organizowanie zebrań dotyczących spraw klientek, jeśli zajdzie taka potrzeba również z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia
 • skrupulatne prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami i świadczonymi usługami, w tym dokumentacji wszystkich spraw, które zostały przekierowane w inne miejsca
 • sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów
 • współpraca z innymi specjalistami/kami pracującymi w Poradni
 • udział w zebraniach zespołu CPK i superwizji  zespołowej
 • wykonywanie innych czynności – dotyczących pracy na ww. stanowisku – zleconych przez Kierowniczkę Specjalistycznej Poradni.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony do 31.12.2022r., umowę zlecenie, umowę o współpracę, w przypadku osoby samozatrudnionej
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu
 • elastyczne godziny pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i powierzonych zadań.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 08.09.2022 r. pod adresem: rekrutacja@cpk.org.pl.  Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Katarzyną Łagowską (katarzyna.lagowska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii