Przyjdź z pomocą! Podpisz petycję!

PODPISZ PETYCJĘ

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

Podpisując petycję przyłączasz się do ruchu osób broniących praw człowieka w szczególności kobiet oraz działających na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, a także zgadzasz się, aby Fundacja Centrum Praw Kobiet została administratorem Twoich danych osobowych na czas realizacji działań statutowych.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego.

Chcemy Cię informować o sile Twojego działania oraz sytuacji praw kobiet w Polsce.

RODO agreement signed:
Newsletter Communication:
 • Zebranych podpisów: 4905
 • Nasz cel: 10000

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana Premiera z apelem o stworzenie i przyjęcie kompleksowej specjalnej „Tarczy Antykryzysowej”, która w okresie pandemii pozwoliłaby zapewnić kobietom doświadczającym przemocy i ich dzieciom bezpieczeństwo i dostęp do realnej i szybkiej pomocy.

Wprowadzone w ramach walki z epidemią koronawirusa nadzwyczajne obostrzenia sprawiły, że tysiące kobiet i dzieci doświadczających przemocy zostało zamkniętych w domu ze swoimi oprawcami. Przebywanie ze sobą pod jednym dachem przez 24 godziny, przymusowa izolacja społeczna, pogarszająca się sytuacja finansowa wielu rodzin i towarzyszący temu stres rodzą agresję i przemoc w wielu polskich domach, a w rodzinach, w których już wcześniej występowała przemoc, dochodzi często do jej eskalacji. Za zamkniętymi drzwiami często rozgrywają się prawdziwe tragedie. Jak wynika z naszych rozmów z kobietami dzwoniącymi do Centrum Praw Kobiet przemoc dotyka także rodzin, w których wcześniej ona nie występowała.

W Centrum Praw Kobiet, podobnie jak w innych organizacjach, zaobserwowałyśmy znaczny wzrost liczby telefonów od kobiet szukających informacji, wsparcia lub pomocy w konkretnych sprawach, w tym kobiet szukających bezpiecznego schronienia. Tymczasem możliwości dostępu do pomocy, z uwagi m.in. na zakazy opuszczenia miejsca zamieszkania przy stałej obecności sprawców oraz ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji pomocowych, są znacznie ograniczone. Otrzymujemy sygnały o odmowie podjęcia bądź niewłaściwym przeprowadzeniu interwencji policji albo odmowie udzielenia schronienia kobiecie doświadczającej przemocy. Wiemy, z czym borykają się kobiety doświadczające przemocy, pozbawione alimentów przez ojców swoich dzieci. Słyszymy o niepokojach kobiet zatroskanych o bezpieczeństwo swoich dzieci w sytuacji, gdy nieodpowiedzialni ojcowie, nie bacząc na sytuację epidemiologiczną i istniejące obostrzenia dotyczące przemieszczania się, chcą bezwzględnie egzekwować swoje prawa do kontaktów bezpośrednich, strasząc matki karami za tzw. utrudnianie kontaktów.

Brak konkretnych rozwiązań, które zapewniłyby dostęp do realnej pomocy dla kobiet doświadczających przemocy i ich dzieci, daje sprawcom poczucie bezkarności oraz stanowi realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet dla życia wielu z nich. Centrum Praw Kobiet szacuje, że w Polsce w związku z przemocą w rodzinie życie traci rocznie od ok. 400 do 500 kobiet. Kobiety są zabijane przez swoich oprawców, popełniają samobójstwa, giną w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym lub rozszerzonego samobójstwa. Obawiamy się, że przedłużające się obostrzenia oraz pogarszająca się sytuacja społeczna, zdrowotna i gospodarcza mogą przyczynić się do tego, że tragedii takich będzie więcej.

Panie Premierze żadna z dotychczasowych ustaw specjalnych nie uwzględniała nie tylko potrzeb organizacji pomocowych udzielających wsparcia kobietom doświadczającym przemocy, ale także potrzeb samych pokrzywdzonych kobiet i ich dzieci. Brakuje rozwiązań, które zapewniłyby im bezpieczeństwo osobiste i finansowe i realny dostęp do pomocy. Organizacjom takim jak Centrum Praw Kobiet brakuje środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, co w wypadku organizacji prowadzącej ośrodek, w którym przebywają kobiety z dziećmi, rodzi poważne zagrożenia. Brakuje nam także środków finansowych na udoskonalenie bądź wprowadzenie narzędzi do pracy zdalnej, które pozwoliłyby nam rozszerzyć ofertę pomocową oraz uczynić ją bardziej dostępną dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji i borykających się z różnymi ograniczeniami.

W związku z powyższym oczekujemy rozwiązań ustawowych, aktów wykonawczych oraz posunięć organizacyjnych, które m.in. spowodują, że:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trybie pilnym zaktualizuje i uzupełni o zakres i formy oferowanej w dobie pandemii pomocy spis placówek udzielających pomocy kobietom doświadczającym przemocy i ich dzieciom, o co wnosił m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim apelu z dnia 30 marca br. (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/osoby-doswiadczajace-przemocy-domowej-znalazly-sie-w-sytuacji-zagrozenia-zycia)
 • przeznaczone zostaną dodatkowe środki na pracę instytucji i organizacji świadczących pomoc dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy, które umożliwiają im dostosowanie swojej oferty do potrzeb osób szukających u nich wsparcia.
 • wprowadzone zostaną, wzorem innych krajów, rozwiązania pozwalające na opłacenie kobietom, które musiały uciec z domu ze względu na przemoc oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, noclegów w hotelu (Francja jest np. gotowa na sfinansowanie noclegów 20 tysiącom osób).
 • rozszerzona zostanie oferta pomocowa dla kobiet doświadczających przemocy poprzez włączenie sieci supermarketów, aptek, placówek służby zdrowia, kuratorskiej służby sądowej w system pomocy i wsparcia, co dzieje się już w innych krajach.
 • kobiety doznające przemocy zostaną zwolnione z nakazu przebywania w miejscu kwarantanny, a do systemu monitorowania respektowania zasad kwarantanny zostaną wprowadzone procedury pozwalające na identyfikację i uruchomienie wsparcia dla kobiet zagrożonych lub doznających przemocy;
 • we współpracy z organizacjami świadczącymi pomoc kobietom doznającym przemocy wypracowane i wdrożone zostaną procedury postępowania oraz narzędzia dla:
  • funkcjonariuszy policji podejmujących interwencje oraz odbierających zgłoszenia umożliwiające kontakt z kobietą, która nie ma możliwości rozmowy (m.in. zgłoszenie przestępstwa sms-em; scenariusz rozmowy dla przyjmującego zgłoszenie z wykorzystaniem poza werbalnych narzędzi komunikacji wskazujących na zagrożenie i prośbę o interwencję).
  • dzielnicowych, dotyczące monitorowania rodzin, w których występuje przemoc lub zagrożonych przemocą, aby zagrożone kobiety miały zapewniony dostęp do pomocy również tzw. cichej (m.in. zgłoszenie zagrożenia sms-em, scenariusz rozmowy dla przyjmującego z wykorzystaniem poza werbalnych narzędzi komunikacji wskazujących na zagrożenie i prośbę o interwencję).
  • przygotowane zostaną procedury dla operatorów ogólnokrajowego telefonu alarmowego umożliwiające identyfikację i przekierowanie osób doświadczających przemocy do właściwych służb, w tym w szczególności na policję w kontakcie pozawerbalnym z osobą pokrzywdzoną (dobre praktyki w tym zakresie zostały wprowadzone w Wielkiej Brytanii).
  • poszerzone zostaną rozwiązania przyjęte w Tarczy Antykryzysowej dotyczące funkcjonowania sądownictwa o takie regulacje, które pozwolą w praktyce i szybko zapewnić kobietom i ich dzieciom bezpieczeństwo osobiste i finansowe poprzez uznanie, że alimenty oraz sprawy o kontakty z dziećmi i miejsce zamieszkania dziecka będą uznane za pilne.
  • dzieci nie będą narażane na osobisty kontakt z nieodpowiedzialnym rodzicem, ojcem, który stosuje lub stosował przemoc w rodzinie, a kobiety nie będą stawiane przed dylematem: chronię dziecko czy narażam się na karę za tzw. utrudnianie kontaktów.
  • matki, których dzieci zostały pozbawione alimentów w związku z realnymi trudnościami bądź wykorzystywaniem sytuacji pandemii przez ojców zobowiązanych do alimentacji, uzyskają szybkie wsparcie np. z budżetu państwa bez konieczności przechodzenia przez długotrwałą procedurę związaną z egzekucją alimentów.

Niepokojące, ponieważ nieuwzględniające sytuacji kobiet i dzieci pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej, jest dla nas stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślające, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia przed okresem pandemii.

Ponadto wnosimy o skierowanie przez Pana Premiera do Prezydium Sejmu apelu o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzającej rozwiązania umożliwiające szybką izolację sprawcy od ofiary przemocy domowej.

W imieniu Centrum Praw Kobiet

Urszula Nowakowska – Przewodnicząca Zarządu Fundacji

 

1

Chcę pomóc:

2

Wpłacam kwotę:

3

Moje dane:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii