Wystąpienie Turcji z Konwencji stambulskiej

Stanowisko ONZ Kobiety (UN Women) w sprawie wystąpienia Turcji z Konwencji stambulskiej

ONZ Kobiety ponownie wyraża obawy sformułowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Turcji i innych partnerów w związku z zapowiedzianym przez Turcję wygaśnięciem członkostwa w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej („Konwencja stambulska”).

Działanie to pojawia się w momencie, gdy skoordynowane działania międzynarodowe i zobowiązanie do położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt są ważniejsze niż kiedykolwiek, a ONZ Kobiety stara się zmobilizować jeszcze większe wielostronne i międzypokoleniowe działania w tej sprawie, przy czym ruch kobiecy jest kluczem do tych wysiłków.

Wzywamy Turcję do ponownego rozważenia wypowiedzenia Konwencji.

Organizacja ONZ Kobiety zwróciła uwagę na wzrost zgłaszanej przemocy wobec kobiet i dziewcząt podczas pandemii COVID-19 w wyniku takich czynników, jak lockdown i utrudnienia w świadczeniu podstawowych usług wsparcia, co dopełnia już istniejące skrajne poziomy przemocy potwierdzone w najnowszym raporcie WHO. Pandemia ujawniła luki w naszych systemach, które powinny zareagować na tę przemoc, oraz pilną potrzebę stanowczej i zjednoczonej odpowiedzi. Solidarność narodów związana z uczestnictwem w międzynarodowych konwencjach ma kluczowe znaczenie dla świata wolnego od „cienia pandemii” przemocy wobec kobiet.

Potwierdzamy nasze poparcie dla przywództwa Sekretarza Generalnego w zakresie zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Przypominamy oświadczenie międzyagencyjne w sprawie przemocy wobec kobiet i dziewcząt w kontekście COVID-19, w którym wskazano sześć kluczowych obszarów dla skoordynowanych działań i w którym wezwaliśmy społeczność globalną do wytrwałości w wysiłkach na rzecz zapewnienia pozytywnego kierunku i uniknięcia utraty ciężko wypracowanych zysków. Ratyfikacja i wdrożenie Konwencji stambulskiej przez państwa jest kluczowym zobowiązaniem w tym kierunku.

Dołączamy do tych, którzy wzywają Rząd Republiki Turcji do dalszej ochrony i promowania bezpieczeństwa i praw wszystkich kobiet i dziewcząt, w tym poprzez pozostanie zaangażowanym w pełne wdrożenie Konwencji stambulskiej, która opiera się na standardach zapisanych w Konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, a także jej ogólne zalecenia i orzecznictwo.

W tej chwili, gdy państwa członkowskie spotykają się na 65. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet w celu promowania norm i standardów wspierających prawa kobiet, potrzebujemy śmielszych i przełomowych działań, które nadal będą posuwać nas do przodu, aby zapewnić, że kobiety i dziewczęta żyją wolne od przemocy, zgodnie z zasadą równości płci i zobowiązaniem do „nie pozostawiania nikogo w tyle” Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

(tłum. Centrum Praw Kobiet)

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii