CPK Gdańsk: porady prawne i psychologiczne dla cudzoziemek i migrantek

[Please scroll down for Ukrainian, Russian and English version]

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku uruchomiło poradnictwo psychologiczne i prawne dla cudzoziemek, kobiet, które doświadczają przemocy, również takiej, która pojawiła się w wyniku pandemii COVID-19. Z oferty mogą skorzystać kobiety z doświadczeniem migracyjnym, które doświadczyły przemocy w rodzinie lub bliskich związkach, czy innych form przemocy ze względu na płeć (przymuszanie do prostytucji, handel ludźmi, przymuszanie do zawarcia małżeństwa, zgwałcenie itd). W ramach tego samego zadania CPK Gdańsk oferuje bezpieczne schronienie kobietom i ich dzieciom w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą lub takim, które czują się zagrożone w swoim aktualnym miejscu zamieszkania lub są zmuszone je opuścić.

Przyjdź do nas, zadzwoń lub napisz e-mail:

Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsku 
ul. Gdyńskich Kosynierów 11/2 
80-866 Gdańsk 

poniedziałek-piątek, godz. 10:00-18:00


tel. 58 341 79 15, 604-590-117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku oferuje:

 • bezpłatne porady prawne i psychologiczne
 • pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą i sądami
 • bezpłatne poradniki i ulotki prawne
 • udział w warsztatach, grupach wsparcia
 • możliwość pobytu w bezpiecznym schronieniu dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą

Jesteśmy po to, żeby ci pomóc! 

 • W Centrum Praw Kobiet otrzymasz bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. 
 • Wesprzemy cię w procesie wychodzenia z przemocowej relacji lub jej zmiany. 
 • Pomożemy ci zgłosić sprawę na policję i dochodzić swoich praw. 
 • Nie będziemy ci narzucać, co masz robić, pokażemy ci różne możliwości wyjścia z danej sytuacji i kierując się twoją decyzją, pomożemy ci zbudować i zrealizować plan działania, abyś uregulowała swoją sytuację prawną, odzyskała godność, poczucie bezpieczeństwa i kontrolę, wiarę we własne możliwości i samodzielność ekonomiczną. 
 • Bardzo ważne jest dla nas twoje poczucie bezpieczeństwa. Wszelkie informacje, które nam podasz nie będą udostępnione osobom trzecim – stanowią one tajemnicę służbową. Zapewniamy dyskrecję. Jeśli będziesz chciała możesz pozostać anonimowa. Do udzielenia wsparcia nie będziemy potrzebować od ciebie żadnych dokumentów.

facebook.com/Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsk 

instagram.com/centrumprawkobiet

Projekt „Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych)” dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

[UKR]

Фонд Центр Прав Жінок у Гданську допомагає жінкам, які відчувають різні форми насильства (фізичне, психічне, економічне, сексуальне) або дискримінації. У Фнді Центрі Прав Жінок отримаєш безкоштовну юридичну та психологічну допомогу. Ми підтримаємо тебе в процесі виходу з насильницьких відносин або їх зміни.

Центр прав жінок-філія у Гданську
вул. Гдинських Косинерів 11/2
80-866 Гданськ
Понеділок-п’ятниця, 10:00-18:00

тел. +48604590117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

[RUS]

Фонд Центр Прав Женщин в Гданьске оказывает помощь женщинам, которые подвергаются различного рода насилию (физическому, психическому, экономическому, сексуальному) либо дискриминации. В Центре Прав Женщин ты получишь бесплатную юридическую и психологическую помощь.

Центр прав женщин-филиал в Гданьске
ул. Гдынских Косинеров 11/2
80-866 Гданьск
Понедельник-пятница, 10:00-18:00

тел. +48604590117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

ENG

Women’s Rights Center Foundation in Gdańsk helps women who experience various forms of violence (physical, mental, economic, sexual) or discrimination. At the Women’s Rights Center you will receive free legal and psychological assistance.

[ENG]

We are here to help you!

At the Women’s Rights Center you will receive free legal and psychological assistance. 
We will support you in the process of leaving or changing a violent relationship. 
We will help you report the case to the police and assert your rights. 

We will not impose on you what to do, we will show you various options for coming out of a given situation and, guided by your decision, we will help you build and implement an action plan so that you will be able to regulate your legal situation, regain dignity, rebuild a sense of security and control, win back faith in your abilities, and achieve economic independence.

Your sense of security is very important to us. Any information you provide to us will not be disclosed to third parties ? it is subject to an obligation of professional secrecy. We provide discretion. You can remain anonymous if you want. We will not need any documents from you to support you.

The Women’s Rights Center Foundation in Gdańsk offers:

 • free legal and psychological advice
 • assistance in the communication with the police, prosecutor’s office, and courts
 • free legal guides and leaflets
 • participation in workshops, support groups
 • the opportunity to stay in a safe shelter for women and children affected by the violence

Come to us, call us or write an e-mail:

Gdyńskich Kosynierów Street
No 11/2, postal code 80-866 Gdańsk

Monday to Friday, working hours: 10:00-18:00

Phone number: 58 341 79 15, 604-590-117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

The project „Support for particularly vulnerable groups (i.e., groups excluded or at risk of exclusion from systemic solutions)” was co-financed by the City of Gdańsk.

Mobic Online
Buy Feldene
Buy Norflex Online
Buy Motrin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii