Oferta pracy – Gdańsk

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku prowadzi nabór na stanowisko Specjalistki(y) ds. przemocy ze względu na płeć w ramach współpracy z Danish Refugee Council (DRC) przy Blue Dot UNHCR w Gdyni. Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć będzie odpowiedzialna za realizację działań ochrony uchodźczyń przed przemocą ze względu na płeć w ramach działań Blue Dot w Gdyni.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć.

Miejsce pracy: Blue Dot UNHCR w Gdyni, okazjonalnie w siedzibie Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.

Umowa: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie lub umowa z osobą samozatrudnioną

Rozpoczęcie pracy: jak najszybciej

Do zakresu obowiązków na stanowisku Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć należą: 

 • Identyfikowanie uchodźczyń doświadczających przemocy lub o podwyższonym ryzyku doświadczania przemocy, poprzez między innymi działania mobile i terenowe w województwie pomorskim, a także działania w Blue Dot.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb kobiet z Ukrainy doświadczajcych lub narażonych na przemoc ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem oceny potrzeb i oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy.
 • Udzielanie bezpośredniego wsparcia, w tym wsparcia psychologicznego, emocjonalnego, informacyjnego.
 • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania.
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
 • Kierowanie kobiet doświadczających przemocy na adekwatne formy wsparcia i do adekwatnych podmiotów. Towarzyszenie, koordynacja, monitorowanie i wsparcie w korzystaniu ze wszelkich pomocnych dla nich usług.
 • Koordynowanie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy z innymi usługodawcami i lokalnymi podmiotami w celu wzmocnienia dostępu do usług i budowania wsparcia dla osoby, która doświadczyła przemocy.
 • Zarządzanie sprawami przemocy ze względu na płeć (case management), w tym organizowanie zebrań dotyczących spraw klientek, jeśli zajdzie taka potrzeba również z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia.
 • Skrupulatne prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami i świadczonymi usługami, w tym dokumentacji wszystkich spraw, które zostały przekierowane w inne miejsca.
 • Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
 • Projektowanie i prowadzenie warsztatów, działań grupowych, animacyjnych, warsztatowych skierowanych do uchodźczyń.
 • Dokonywanie oceny potrzeb uchodźczyń w zakresie ochrony przed przemocą, identyfikacja zagrożeń, w tym związanych z płcią, wiekiem, stopniem sprawności i innymi czynnikami. We współpracy z zespołem Blue Dot w Gdyni oraz centrum Praw Kobiet opracowywanie i wdrażanie konkretnych strategii/inicjatyw mających na celu zmniejszenie tych zagrożeń.
 • Praca w ścisłej współpracy z członkami zespołu w celu zapewnienia zgodności działań ochronnych i pomocowych z ogólnymi założeniami prowadzonych projektów, w tym ścisła współpraca z Koordynatorką Programu Pomocowego Centrum Praw Kobiet oraz z Liderką Zespołu Pomocowego Danish Refugee Council.
 • Sporządzanie raportów z prowadzonych działań i dostarczanie danych do przygotowywania raportów dla darczyńców.
 • Uczestniczenie i wspieranie skutecznego monitorowania, ewaluacji i procesów uczenia się.
 • Aktywny udział w zebraniach zespołu oraz w superwizjach.

Wymagania:

 • ukończone studia z psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, nauk społecznych/politycznych lub innej pokrewnej dziedziny,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym,
 • wiedza z zakresu problematyki przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, systemu przeciwdziałania przemocy, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.).

Mile widziane:

 • szerokie doświadczenie w pracy z osobami z grup wrażliwych, w tym z osobami, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć i przemocy seksualnej;
 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy,
 • znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim,
 • znajomość potrzeb psychospołecznych osób uchodźczych,
 • umiejętność pracy w wielokulturowym kontekście, 
 • umiejętność pracy w zespole, elastyczność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analityczne, 
 • umiejętność sporządzania sprawozdań na użytek wewnętrzny i zewnętrzny,
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • ukończone szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • rozpoczęta lub ukończona szkoła psychoterapii,
 • staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie miesięczne w kwocie 7.650,00 zł brutto,
 • umowę na czas określony do 31 grudnia 2022 r., być może z możliwością przedłużenia, 
 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,
 • pracę w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, w przyjaznym i otwartym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Jeśli chcesz wspierać kobiety doświadczające przemocy razem z nami, zapraszamy Cię do dołączenia do naszego zespołu! Prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do dnia 24.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: aleksandra.mosiolek@cpk.org.pl. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatkami(ami) oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii