Silne i niezależne – ruszył nowy projekt w Gdańsku

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w projekcie, który ma na celu zapewnienie specjalistycznego, kompleksowego, długofalowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia kobietom, które doświadczyły przemocy ekonomicznej lub zadłużenia.

Celem projektu jest również podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kobiet z zakresu rozpoznawania przemocy ekonomicznej, jej mechanizmów i skutków, znajomości praw i sposobów na wydostanie się z tego typu przemocy, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kobiet z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego i budowania niezależności ekonomicznej.

Na tle przemocy fizycznej przemoc ekonomiczna może wydawać się mało dolegliwa. Jeśli mąż lub partner nie stosuje przemocy fizycznej, wiele kobiet uważa, że nie może być w ogóle mowy o przemocy. Tymczasem przemoc ekonomiczna może być nie mniej krzywdząca niż fizyczne znęcanie się. Przemoc ekonomiczna często współwystępuje z innymi formami przemocy, zawsze też jest formą przemocy psychicznej. Badania amerykańskie wskazują, że w ponad 90% przypadków przemocy w rodzinie mamy do czynienia również z przemocą ekonomiczną.

Przemoc ekonomiczna jest definiowana jako zachowania mające na celu kontrolę zdolności jednego partnera/ki wobec drugiego do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. Ma miejsce, gdy sprawca całkowicie kontroluje i decyduje o dochodach rodziny, a osoba doświadczająca tego typu przemocy nie ma (lub ma ograniczony) do nich dostęp, co skutkuje uzależnieniem jej przetrwania od decyzji sprawcy. To każde zachowanie, którego celem jest uzależnienie ekonomiczne osoby od sprawcy.

O przemocy ekonomicznej mówimy zatem wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia potrzeby władzy i kontroli, podporządkowując sobie partnera/kę lub przerzucając na niego/nią odpowiedzialność za utrzymania domu. Sprawca wykorzystuje uzależnienie partnera/ki od swoich dochodów lub majątku do znęcania się nad nią, uzależnia przekazanie środków finansowych na utrzymanie rodziny od spełnienia jego warunków i poprzez szantaż zmusza partnera/kę do uległości i posłuszeństwa.

Do przemocy ekonomicznej zaliczamy m.in.:

 • podejmowanie przez sprawcę działań uniemożliwiających osobie dostęp do konta bankowego,
 • wydzielanie i kontrola wydatków,
 • ograniczanie dostępu do środków finansowych będących formalnie w dyspozycji obojga partnerów,
 • wyłączenie z podejmowania decyzji finansowych,
 • odmawianie dostępu do informacji lub do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji ekonomicznej rodziny,
 • utrudnianie podjęcia pracy,
 • zakaz pracy,
 • podejmowanie działań powodujących stratę pracy,
 • zakazywanie lub utrudnianie podjęcia nauki,
 • zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych,
 • niszczenie rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność,
 • zarządzanie przez sprawcę dobrami partnera/ki bez jej/jego zgody,
 • zmuszanie człowieka do rezygnacji z kontroli nad wspólnym majątkiem lub dochodami,
 • zmuszanie do podpisania umowy o pożyczkę lub kredyt,
 • zmuszanie do zawarcia umowy niekorzystnej dla pokrzywdzonej strony,
 • zbycie nieruchomości lub innej rzeczy ruchomej bez wiedzy drugiej osoby,
 • zmuszanie do pracy bez wynagrodzenia w biznesie rodzinnym,
 • fikcyjne zatrudnianie w firmie współmałżonka,
 • uporczywe niepłacenie alimentów i innych zasądzonych świadczeń,
 • zaciąganie kredytu bez wiedzy partnera/ki,
 • przywłaszczenie sobie środków przeznaczonych na utrzymanie rodziny,
 • odmowa przez sprawcę brania udziału w zaspokojeniu podstawowych potrzeb rodziny (uchylanie się od pracy),
 • pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku, bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb.

Zapoznaj się ze wszystkimi formami wsparcia oferowanymi w tym projekcie –> KLIK

Wszystkie formy wsparcia są dostępne całkowicie za darmo i dobrowolnie. Jedna osoba może wziąć udział we wszystkich formach wsparcia lub tylko w niektórych ? w zależności od jej potrzeb. Udział w projekcie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji wstępnej.

Zapisy:

 • Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 58 341 79 15 lub w sekretariacie Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsku przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 11/2 w godzinach pracy sekretariatu (poniedziałek-piątek 10:00-18:00).
 • O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

 • cpk.org.pk
 • cpk_gdansk@cpk.org.pl
 • Facebook: Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk

Projekt ?Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej? sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.

Buy Norflex
Buy Tylenol Online
Zanaflex
Buy Aceclofenac without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii